Luke 5

Jesu kêkalem nê ŋacseŋomi ŋamataŋa

(Mat 4:18-22; Mar 1:16-20)

Ŋabêc teŋ Jesu kêkô bugêjactoŋ Genesaret ma lau taêsam sêkatoŋ eŋ sa sebe sêŋô Anôtônê mêtê. Ma gêlic waŋ luagêc sêpoac, mago lau iŋa sêwi waŋ siŋ jasêkwasiŋ nêŋ wasaŋ sêmoa. Tec jakêpi waŋ luagêc tonaŋ ŋateŋ, taŋ ŋatau Simon naŋ, ma keteŋ eŋ gebe êsu waŋ su êkêŋ bau siŋ sauŋgeŋ. Go gêŋgôŋ sic ma kêdôŋ mêtê gêdêŋ lau gêŋgôŋ waŋ.

Gêjac mata nê biŋ su ma kêsôm gêdêŋ Simon gebe “Asiŋ asa gêdim ana e au nêm wasaŋ êsêp gebe alô i.” Tec Simon gêjô eŋ awa gebe “Mêtêmôkê, gêbêc samuc tonec aêac ajam wasaŋ e tekweŋ gêbac ma atap ŋanô teŋ sa atom. Mago kêtu aômnêm biŋŋa tec najau wasaŋ êtiam.” Sêu wasaŋ ma sêkêŋ i taêsam auc e gebe êŋgôŋ wasaŋ êŋgic. Tec sêjac kajo nêŋ lau waŋ teŋ gebe nasênam jaôŋ sêwi ŋ êsêac, tec sêja ma sêjac i tulu kêsêp waŋ lulu e gebe ênê. Simon Petere gêlic e gêu tau jagêc Jesu akaiŋŋa ma kêsôm gebe “Apômtau, ômoa nêm lêtêgeŋ, gebe aê ŋac sec.” Petere to lau samob, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, têtakê kêtu i taêsam, taŋ sêlô naŋŋa. 10 Sebedai latuagêc, Jakobo agêc Joaŋ, taŋ sêwê kaiŋ kôm sêwiŋ Simon naŋ, têtakê amboac tonaŋgeŋ. Go Jesu kês jm gêdêŋ Simon gebe “Ôtêc taôm atom, galoc oc ôlô ŋamalac amboac tonaŋ.” 11 Ma êsêac sêsiŋ e jasêsô bau, go dedec nêŋ waba samob gêc ma têdaguc eŋ.

Jesu gêgôm ŋac tokamocbôm ôli ŋajam kêsa

(Mat 8:1-4; Mar 1:40-45)

12 Ŋasawa teŋ Jesu gêmoa malac teŋ ma ŋac teŋ kamocbôm gêjam eŋ auc gêŋgôŋ. Eŋ gêlic Jesu e gêu tau jagêc nom, go keteŋ eŋ gebe “Apômtau, embe têmtac êwiŋ, go ôŋgôm aê jatu selec.” 13 Tec Jesu kêmêtôc lêma jakêmoasac eŋ ma kêsôm gebe “Aê gabe ôtu selec.” E gacgeŋ ênê kamocbôm gêwi eŋ siŋ. 14 Jesu gêjac jao gebe “Ôsôm biŋ tonec êndêŋ lau teŋ atom.” Ma kêjatu eŋ gebe “Naôtôc taôm êndêŋ dabuŋwaga ma ôkêŋ da êtu kôtu selecŋ a êtôm Mose kêjatu, gebe êwaka nêm biŋ sa êndêŋ êsêac.” 15 Tageŋ Jesunê wae kêtu tapa kêlêlêc, tec lau taêsam sêkac sa sêmêŋ sebe sêŋô ênê biŋ ma êŋgôm êsêacnêŋ gêmac tokaiŋ-tokaiŋ ŋajam êsa. 16 Go eŋ kêtaiŋ tau su kêsa gamêŋ sawaŋageŋ jaketeŋ mec.

Jesu gêgôm ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ ôli ŋajam kêsa

(Mat 9:1-8; Mar 2:1-12)

17 Gêdêŋ bêc teŋ Jesu kêdôŋ mêtê gêmoa, ma Parisai to biŋsutau aŋga malac Galilaia to Judaiaŋa samob ma aŋga Jerusalem mêŋsêŋgôŋ. Ma Apômtaunê ŋaclai gêjam eŋ sa gêgôm lau gêmac ŋajam kêsa. 18 Ma lau sêbalaŋ ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ teŋ kêsêp mê, tec têtu kêka-kêka sebe sejoŋ eŋ sêsô andu natetoc eŋ ênêc Jesu laŋônêmŋa. 19 Mago têtap lêŋ sejoŋ eŋ sêsô sênaŋa sa atom, gebe lau taêsam. Tec sêpi salôm jasêkip salôm sa ma sêlêwaŋ eŋ tomêgeŋ kêsêp ŋaluŋgeŋ jagêc Jesu laŋônêm. 20 Jesu gêlic êsêac sêkêŋ gêwiŋ, tec kêsôm gebe “Ŋac tau, aê kasuc nêm sec ôkwigac.” 21 Ma biŋsutau to Parisai sêôc aweŋ sa ma têtu kênac gebe “Ŋac tonec asa, tec kêsôm biŋ alôb-alôb amboac tonec nec. Asa gebe êsuc sec ôkwi, Anôtô taugeŋ.” 22 Mago Jesu kêjala biŋ, taŋ êsêac taêŋ gêjam naŋ, ma gêjô êsêac aweŋ gebe “Amboac ondoc tec taêm gêjam biŋ amboac tonaŋ gêc nêm ŋalêlômgeŋ. 23 Biŋ ondoc oc tasôm ŋagaô. Tasôm tonec gebe ‘Aê kasuc aômnêm sec ôkwi’ nec, me tasôm gebe ‘Ôndi sa ma ôsêlêŋ.’ 24 Ma aê gabe amac ajala gebe Ŋamalacnê Latu kêtu ŋatau aŋga nom gebe êsuc sec ôkwi,” go kêsôm gêdêŋ ŋac ŋatêkwa kêtu goloŋ gebe “Aê jasôm êndêŋ aôm gebe Ôndi sa. Ôluŋ nêm mê sa ma ôêc ôna nêm andu.” 25 Ŋac tau gêdi sa sep tageŋ gêdêŋ êsêac mateŋanô sêlic, go kêluŋ nê mê, taŋ eŋ gêc naŋ, sa ma gêc gêja nê andu ma kêlanem Anôtô. 26 Lau samob têtakê ŋanô ma sêlambiŋ Anôtô tonêŋ ŋalêlôm ŋatutucgeŋ ma sêsôm gebe “Ocsalô tonec aêac alic gêŋ kaiŋ teŋ.”

Jesu kêkalem Lewi

(Mat 9:9-13; Mar 2:13-17)

27 Jesu gêgôm tonaŋ su, go kêsa gêja e gêlic teloŋ teŋ, ŋaê Lewi, gêŋgôŋ teloŋ maleŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndaŋguc aê.” 28 Tec ŋac tau gedec nê gêŋ samob gêcŋa ma gêdi kêdaguc Jesu gêja.

29 Lewi gêgôm moasiŋ kapôêŋ teŋ aŋga nê andu kêtu Jesuŋa, ma teloŋ to lau ŋagêdô taêsam seŋ gêŋ tau sêŋgôŋ sêwiŋ êsêac. 30 Tec Parisai to nêŋ biŋsutau têtu môsi ma sêsôm gêdêŋ ênê ŋacseŋomi gebe “Amboac ondoc tec amac aeŋ to anôm gêŋ aŋgôŋ awiŋ teloŋ to lau sec nec.” 31 Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Lau ôliŋ ŋajam sêpô lêna tauŋ kêtu doktaŋa atom, mago lau gêmac tec sêpô lêna. 32 Aê gamêŋ gabe jakalem lau gêdêŋ atom, jakalem lau secgeŋ gebe sênam tauŋ ôkwi.”

Biŋ tanam dabuŋ moŋa

(Mat 9:14-17; Mar 2:18-22)

33 Ma êsêac sêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Joaŋnê ŋacseŋomi sêjam dabuŋ mo to teteŋ mec elêmê ma Parisainêŋ ŋacseŋomi amboac tonaŋ. Mago aômnêm nec seŋ to sênôm gêŋ.” 34 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Lau embe sêniŋ awê ŋamoasiŋ, ma ŋac-gebe-ênam-awêwaga êmoa êwiŋ êsêac, oc amac akac êsêac gebe sênam dabuŋ mo me. Masianô. 35 Mago ŋabêc oc mêŋêsa ma sêkôc ŋac-gebe-ênam- awêwaga su aŋga êsêacnêŋ. Êndêŋ bêc tônê, go sênam dabuŋ mo.”

36 Go kêsôm biŋgôliŋ teŋ gêdêŋ êsêac gêwiŋ gebe “Lau teŋ sêkac obo ŋatali su aŋga ŋakwê wakuc gebe sêsi êpi ŋakwê laŋgwa atom. Embe sêŋgôm, go sêkac ŋakwê wakuc êŋgic ma ŋakwê wakuc ŋatali naêtôm ŋakwê laŋgwa atom. 37 Ma lau teŋ sêkêŋ wain wakuc êsêp bôc ŋaôlic laŋgwa atom. Embe sêŋgôm, oc wain wakuc êôc ŋaôlic êpoa e êtaiŋ ma ŋaôlic tau êtu sec. 38 Takêŋ wain wakuc êsêp ŋaôlic wakuc ênamaŋ. 39 Ma lau, taŋ sênôm wain laŋgwa su naŋ, sebe sênôm wain wakuc atom. Êsêac sêsôm gebe ‘Wain laŋgwa ŋajam kêlêlêc.’”

Copyright information for `JAE