Luke 6

Ŋacseŋomi sesolop polom gêdêŋ sabat

(Mat 12:1-8; Mar 2:23-28)

Gêdêŋ sabat teŋ Jesu kêsêlêŋ gêmoa kôm polomŋa ŋalêlôm, ma nê ŋacseŋomi sesolop polom ŋanô mêŋsêlêsa popoc ma seŋ. Tec Parisainêŋ ŋagêdô sêsôm gebe “Amboac ondoc amac agôm gêŋ, taŋ biŋsu gêjac jao gebe daŋgôm êndêŋ sabat atom naŋ.” Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Amac asam biŋ, taŋ Dawid gêgôm gêdêŋ mo gêjô eŋ tau to êsêac, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, atom me. Eŋ kêsô Anôtônê andu gêja ma kêkôc polom, taŋ sêkêŋ gêdêŋ Anôtô kêtu da naŋ, mêŋgeŋ to kêkêŋ gêdêŋ êsêac, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, seŋ amboac tonaŋ. Mago polom tau biŋsu gêjac jao gebe lau teŋ sêniŋ atom, dabuŋwaga tau ŋgeŋ.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ŋamalacnê Latu kêtu sabat ŋatau gêwiŋ.”

Ŋac lêma kêtu goloŋ ŋajam kêsa

(Mat 12:9-14; Mar 3:1-6)

Gêdêŋ sabat teŋ Jesu kêsô lôm gêja ma kêdôŋ êsêac. Ma ŋac teŋ gêŋgôŋ tonaŋ, taŋ lêma anôŋa kêtu goloŋ. Ma biŋsutau to Parisai dêdib Jesu gebe moae êŋgôm ŋac tau ôli ŋajam êsa êndêŋ sabat, sebe têtap lêŋ sêŋgôliŋ biŋ êpi eŋŋa sa. Mago Jesu kêjala êsêac taêŋ gêjam biŋ tonaŋ tec kêsôm gêdêŋ ŋac lêma kêtu goloŋ gebe “Ôndi sa ôkô ŋaluŋ.” Ma ŋac tau gêdi sa kêkô. Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê jatu kênac amac acgom, oc tatôm gebe tamoasiŋ lau me daŋgôm êsêac sec êndêŋ sabat. Tanam katuŋ kêsi me tajaiŋ.” 10 Go mata gê êsêac gelom-gelom ma kêsôm gêdêŋ ŋac tau gebe “Ômêtôc lêmam.” Ŋac tau kêmêtôc lêma e ŋajam kêsa kêtiam. 11 Tec êsêac têntac ŋandaŋ gêôc nêŋ ŋalêlôm auc ma sêsôm ŋabiŋ sêwiŋ tauŋ gebe sêŋgôm Jesu amboac ondoc.

Jesu kêjaliŋ nê aposolo 12 sa

(Mat 10:1-4; Mar 3:13-19)

12 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Jesu kêpi lôc gêja gebe eteŋ mec. Tec gêbêc samuc tonaŋ keteŋ mec gêdêŋ Anôtô ŋapaŋ 13 e geleŋŋa lasê, go gêmôêc nê ŋacseŋomi mêŋkêjaliŋ 12 sa aŋga êsêacnêŋ ma kêsam êsêac gebe “Aposolo.” 14 Simon taŋ gê eŋ gebe Petere gêwiŋ naŋ, agêc lasi Andrea, ma Jakobo agêc Joaŋ, Pilip agêc Batolomai, 15 Matai agêc Tom, Alpainê latu Jakobo ma Simon, taŋ sêsam eŋ gebe Seloto naŋ, 16 Jakobonê latu Juda, go Juda Isariot, taŋ geoc eŋ lasê naŋ.

Jesu gêjam sakiŋ lau taêsam

(Mat 4:23-25)

17 Jesu gêwiŋ êsêac sêsêp aŋga lôc sêmêŋ e sêsa ŋadeŋ teŋ, go nê ŋacseŋomi pom kapôêŋ teŋ ma lau ŋagêdô taêsam aŋga malac Judaiaŋa samob ma aŋga Jerusalem to aŋga gamêŋ gwêcŋa Turu to Sidonŋa sêwiŋ. 18 Lau tonaŋ ŋai samob sêja sebe sêŋô ênê biŋ ma sebe eŋ êŋgôm êsêacnêŋ gêmac tokaiŋ-tokaiŋ ŋajam êsa. Ma gêgôm êsêac, taŋ ŋalau ŋatêmui kêlêsu êsêac naŋ, ŋajam kêsa amboac tonaŋ. 19 Ŋaclai kêsa aŋga ênê, tec gêgôm samob ôliŋ ŋajam kêsa, amboac tonaŋ lau pebeŋ sêgôm mocsac gebe sêmoasac eŋ.

Biŋ moasiŋ to biŋ ojaeŋa

(Mat 5:1-12)

20 Jesu kêsa laŋôanô sa gêdêŋ nê ŋacseŋomi ma kêsôm gebe

“Aê aoc êôc amac lau ŋalêlôm sawa,gebe Anôtônê gamêŋ kêtu amacnêm.
21 Aê aoc êôc amac, taŋ mo gêjô amac galoc naŋ,gebe oc aniŋ gêŋ e êôc amac tôŋ.
Aê aoc êôc amac, taŋ galoc ataŋ naŋ, gebe oc aômac.
22 “Aê aoc êôc amac embe ŋamalac têntac endec amac to sêmasuc ma sêmbu amac to sêsôm gebe amac lau sec êtu Ŋamalacnê Latuŋa. 23 Têmtac ŋajam êsa êndêŋ bêc ônê toôlim êpigeŋ gebe amacnêm ŋagêjô ŋajam kapôêŋ gêc undambê. Êsêacnêŋ lau ŋanô sêgôm gêŋ tonaŋ gêdêŋ propete amboac tonaŋgeŋ.

24 “Ojae amac lau tolêlôm, gebe nêm moasiŋ tec akôc kwanaŋgeŋ.
25 Ojae amac, taŋ galoc têmtac kêkôc naŋ, gebe mo oc êjô amac.
Ojae amac, taŋ galoc aômac naŋ, gebe almac oc têmtac ŋawapac to ataŋ.
26 “Ojaê amac, embe lau samob aweŋ aôc amac naŋ, gebe êsêacnêŋ lau ŋanô sêgôm gêŋ tonaŋ gêdêŋ propete dansaŋ kêtôm tonaŋgeŋ.

Têmtac êwiŋ nêm soŋo-soŋo

(Mat 5:38-48; 7:12)

27 “Mago aê jasôm êndêŋ amac, tec aŋô aêŋoc biŋ amoa nec, gebe Têmtac êwiŋ nêm soŋo-soŋo to amoasiŋ êsêac, taŋ têntac gedec amac naŋ. 28 Anam mec êsêac, taŋ sêpuc boa amac, to ateŋ mec êtu lau, taŋ sêsac amac naŋŋa. 29 Ŋac, taŋ êtap aôm alimanô ŋamakeŋ naŋ, ôkêŋ ŋamakeŋ êndêŋ eŋ êwiŋ, ma ŋac taŋ êjaŋgo nêm ŋakwê su naŋ, ôŋgamiŋ obo êndêŋ eŋ atom. 30 Samob taŋ teteŋ gêŋ êndêŋ aôm naŋ ôkêŋ, ma êsêac, taŋ sêkôc nêm gêŋ su naŋ, oteŋ êêac gebe sêkêŋ êm u êmêŋ êtiam atom. 31 Gêŋ taŋ amac abe lau sêŋgôm êndêŋ amac naŋ, taôm aŋgôm êndêŋ êsêac.

32 “Embe têmtac êwiŋ lau, taŋ têntac gêwiŋ amac naŋ, oc ŋanô amboac ondoc, gebe lau sec têntac gêwiŋ lau, taŋ têntac gêwiŋ êsêac naŋ amboac tonaŋ. 33 Ma embe amoasiŋ lau, taŋ sêmoasiŋ amac naŋ, oc ŋanô amboac ondoc. Lau sec sêgôm nêŋ gêŋ amboac tonaŋ. 34 Ma embe akêŋ gêŋ êtu tôp êndêŋ lau ma taêm êka gebe sênac ŋatôp, oc ŋanô amboac ondoc. Lau sec sêkêŋ gêŋ kêtu tôp gêdêŋ lau amboac tonaŋgeŋ. 35 Têmtac êwiŋ nêm soŋo-soŋo to amoasiŋ lau ma akêŋ gêŋ êsêac, taêm êka ŋagêjô atom, go amacnêm ŋagêjô ŋajam êtu kapôêŋ ma atu Lôlôc Ŋatau latui, gebe eŋ kêtu lau têntac dani to lau sec nêŋ ŋac gabêjam. 36 Taêm walô lau amboac Tamemi taê walô.

Biŋ lamêtôc lauŋa

(Mat 7:1-5)

37 “Amêtôc lau atom, go Anôtô êmêtôc amac atom. Anac jatu lau atom, go Anôtô ênac jatu amac atom. Anac pêla lau, go Anôtô ênac pêla amac. 38 Akêŋ gêŋ êndêŋ lau, go Anôtô êkêŋ gêŋ êndêŋ amac. Oc êkêŋ gêŋ êndêŋ amac êsêp nêm gadob e mêŋêc ma ekoloŋ, go ênsalê ŋagêdô ênsac ŋaô êwiŋ, gebe dôŋ, taŋ anam dôŋ lau naŋ, oc Anôtô ênam dôŋ amac.”

39 Go Jesu kêsôm biŋgôliŋ tonec gêdêŋ êsêac gebe “Matapec teŋ kêtôm gebe êwê matapec teŋ atom. Agêc lulu oc sêu tauŋ sêsêp sê sêna. 40 Kwapuc teŋ êlêlêc kwalam laŋgwa atom. Mago kwapuc samob embe sênac dabiŋ ŋapep, go têtôm nêŋ kwalam laŋgwa.

41 “Asageŋ gôlic ka ŋasili, naŋ gêguŋ lasim mataanô, ma ŋadambê, taŋ kêkô taôm matamanô naŋ, gôlic sapu. 42 Ma amboac ondoc ôsôm êndêŋ lasim gebe ‘Lasicenec, ondecgeŋ ma jambuc ŋasili, taŋ gêguŋ matamanô naŋ sa.’ Mago ka ŋadambê, taŋ kêkô aôm taôm matamanô naŋ, gôlic sapu. Aôm dansaŋtêna, ômbuc ka ŋadambê aŋga taôm matamanô sa acgom e matamanô ŋawa êsa, go ômbuc ŋasili, taŋ gêguŋ lasim mataanô naŋ sa.

Tajala ka endeŋ ŋanô

(Mat 7:16-20; 12:33-35)

43 “Ka ŋajam oc ênam ŋanô sec atom, ma ka sec oc ênam ŋanô ŋajam atom. 44 Ka samob tajala êndêŋ ŋanô êndêŋ-êndêŋgeŋ. Sêpip jambô ŋanô aŋga locgôm atom ma sêwa aiŋ aŋga okêm atom. 45 Ŋamalac ŋajam kêtaiŋ gêŋ ŋajam sa aŋga nê awa ŋajam, taŋ gêc nê ŋalêlôm naŋ, ma ŋamalac sec kêtaiŋ gêŋ sec sa aŋga nê awa sec. Gebe gêŋ, taŋ gêlôc gêc nê ŋalêlôm tonaŋ tec mêŋêsa awasuŋ.

Ŋac lulagêc sêkwê andu

(Mat 7:24-27)

46 “Amboac ondoc, amac asam aê gebe ‘Apômtau, Apômtau,’ mago agôm biŋ, taŋ kasôm naŋ, ŋanô kêsa atom. 47 Lau samob, taŋ dêdêŋ aê sêmêŋ to sêŋô aêŋoc biŋ ma sêgôm ŋanô kêsa naŋ, aê janam dôŋ êsêac amboac tonec. 48 Êsêac têtôm ŋac, taŋ kêkwê andu teŋ. Eŋ kêkwê sê baliŋgeŋ kêsêp gêja e poc kêkapiŋ ŋaalê tôŋ. Gêdêŋ taŋ bu kêsa kapôêŋ naŋ, ŋasamac kêgasim jakêpi andu tau, mago kêwiwic jageo, gebe poc kêkapiŋ tôŋ. 49 Ma Ŋac taŋ gêŋô biŋ, mago gêgôm ŋanô kêsa atom naŋ, kêtôm ŋac, taŋ kêkwê nê andu kêkô nom ŋaô kêkwê alê kêsêp gêja atom. Ma bu kêsa kapôêŋ jakêpi andu tau ma gacgeŋ kêku sa jaguluŋ tageŋ.”

Copyright information for `JAE