Luke 7

Jesu gêgôm lau Rom nêŋ kapitainê sakiŋwaga ôli ŋajam kêsa

(Mat 8:5-13)

Jesu kêsiôm nê bi ŋ samob tonaŋ gêdêŋ lau sêŋô su, go kêsêp Kapanaum gêja. Ma kapitai teŋ nê sakiŋwaga, taŋ têtac gêwiŋ eŋ naŋ, gêmac jaoŋageŋ gêc. Tec nê ŋatau gêŋô Jesu ŋawae ma kêsakiŋ Judanêŋ lômmôkê dêdêŋ eŋ sêja gebe teteŋ eŋ mêŋênam ênê sakiŋwaga sa. Lau tau jasêô lasê dêdêŋ Jesu ma teteŋ eŋ sepeŋ ducgeŋ gebe “Ôkêŋ taŋam eŋmaŋ, gebe eŋ têtac gêwiŋ aêacnêŋ lau ma kêkwê aêacma lôm.” Tec Jesu gêwiŋ êsêac gêja. Kêsêlêŋ e gêjam andu ŋasawa kêtu dambê, go kapitai kêsakiŋ nê lau jasêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau, ôjaiŋ taôm atom, gebe aê galic tauc katôm gebe ôsô ŋoc andu ŋasalôm ŋalabu ômôêŋ atom. Aê galic tauc amboac tonaŋ, tec gabe jatoc tauc sa jandêŋ aôm jawac atom. Amboac tonaŋ, ôsôm ŋa awamgeŋ ma ŋoc ŋacseŋom oc ôli ŋajam êsa. Gebe aê ŋac teŋ, taŋ kasô lau kapôêŋ ŋalabu ma siŋwaga sêsô aê ŋalabu. Embe jasôm êndêŋ ŋac teŋ gebe ‘Ôna,’ oc êna. Ma êndêŋ ŋac teŋ gebe ‘Omôêŋ,’ oc êmêŋ, ma êndêŋ ŋoc sakiŋwaga gebe ‘Ôŋgôm gêŋ tonec,’ oc êŋgôm.” Jesu gêŋô biŋ tonaŋ e gêŋac lêma ma kêsa tau ôkwi jakêsôm gêdêŋ lau, taŋ têdaguc eŋ naŋ gebe “Lauac, aŋga Israelnêŋ aê katap kêkêŋ gêwiŋ kapôêŋ amboac tonaŋ sa atomgeŋ.” 10 Go lau, taŋ kapitai kêsakiŋ êsêac naŋ, sêmu sêja andu e sêlic sakiŋwaga tau ôli ŋajam kêsa.

Jesu gêŋu awêtuc teŋ latu mata jali kêsa

11 Ŋasawa baliŋ atom, go Jesu gêja malac teŋ ŋaê Nain, ma nê ŋacseŋomi to lau taêsam sêwê sêwiŋ eŋ. 12 Eŋ kêdabiŋ malac ŋasacgêdô ma gêlic sêbalaŋ ŋacmatê teŋ sêsa sêmêŋ, awêtuc teŋ nê latu tageŋ tonaŋ, tec lau malacŋa taêsam sêwiŋ eŋ. 13 Apômtau gêlic awê tau e taê walô eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôtaŋ atom.” 14 Go kêtu gasuc jagêu lêma gêsac katapa e lausêbalaŋwaga têtu malô sêkô. Go kêsôm gebe “Ŋapalê, aê jasôm aôm ôndi sa.” 15 Ma ŋacmatê gêdi gêŋgôŋ e kêsôm biŋ lasê. Go Jesu kêkêŋ eŋ gêdêŋ têna gêja. 16 Lau samob têtakê ma sêlanem Anôtô gebe “Aêacnêŋ propete kapôêŋ teŋ mêŋkêpi aŋga aêacnêŋ ma Anôtô mêŋkêtu ŋacleŋ nê lau.” 17 Go ênê biŋ ŋawae kêtu tapa aŋga Judaia tau to ŋagamêŋ ŋamagêŋa samob gêja.

Ŋackêsagu Joaŋ kêkêŋ nê ŋacseŋomi têtu kênac Jesu ŋam

(Mat 11:2-19)

18 Ma Joaŋnê ŋacseŋomi sêkêŋ gêŋ samob tonaŋ ŋawae gêdêŋ eŋ. Tec gêmôêc nê ŋacseŋom luagêc 19 mêŋ kêsakiŋ êsêagêc gebe dêndêŋ Apômtau sêna ma sêsôm gebe “ Ŋac taŋ sêsôm sebe êmêŋŋa naŋ, ŋac tau aôm tonec, me aêac ansaê ŋac teŋ acgom.” 20 Ŋac ulu tau dêdêŋ Jesu sêja ma sêsôm gebe “Ŋackêsagu Joaŋ kêsakiŋ aêagêc tec adêŋ aôm amêŋ ma kêsôm gebe Ŋac taŋ sêsôm sebe êmêŋŋa naŋ, ŋac tau aôm tonec, me aêac ansaê ŋac teŋ acgom.” 21 Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Jesu kêmoasiŋ gêmac taêsam to lau ôliŋ kêtuŋ êsêac ma ŋalau sec gêgôm êsêac naŋ, ôliŋ ŋajam kêsa ma gêgôm mateŋpec taêsam sêlic gamêŋ kêtiam. 22 Tec eŋ gêjô êsêagêc aweŋ gebe “Ana ma anac miŋ geŋ, taŋ alic to aŋô naŋ, êndêŋ Joaŋ gebe mateŋpec sêlic gamêŋ kêtiam to magiŋ kêsu sêsêlêŋ, kamocbôm têtu selec to taŋeŋsuŋbic sêŋô biŋ, ma ŋacmatê dêdi sa to lau sêsôm ŋawae ŋajam lasê gêdêŋ lau ŋalêlôm sawa. 23 Ma aê aoc êôc êsêac, taŋ têntac lulu kêtu aêŋa atom.”

24 Joaŋnê ŋacjaeŋ luagêc tonaŋ sêc sêmu sêja acgom, go Jesu gêôc awa sa ma gêwa J oaŋ sa gêdêŋ lau gebe “Amac asa gamêŋ sawa aja abe alic asageŋ. Abe alic sôbolec teŋ mu gêôc jakêsêp mêŋkêsêp me. 25 Me aja abe alic asageŋ. Abe alic ŋac teŋ kêsô ŋakwê palê-palê me. Alicgac me, lau taŋ sêsô ŋakwê togêŋŋ ma sêmoasiŋ tauŋ ôliŋ naŋ, sêŋgôŋ kiŋnêŋ andugeŋ. 26 Me aja abe alic asageŋ. Abe alic propete teŋ me. Biŋŋano, aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac taŋ kêlêlêc propete su. 27 Ŋac tau tonaŋ, tec teto biŋ kêpi eŋ gebe ‘Anôtô kêsôm gebe Ôlic acgom, aê jasakiŋ ŋoc ŋacjaeŋ êmuŋ aôm naêmansaŋ nêm intêna, taŋ gêc aôm laŋômnêmŋa naŋ.’ 28 Aê jasôm êndêŋ amac gebe lau samob, taŋ lauo sêkôc êsêac naŋ, nêŋ teŋ kêlêlêc Joaŋ su atom. Mago ŋac sauŋ, taŋ sêsam eŋ kêtu ŋamu aŋga Anôtônê gamêŋ naŋ, kêlêlêc eŋ su.”

29 Lau samob to teloŋ, taŋ sêŋô biŋ tonaŋ naŋ, taŋeŋ wamu Anôtônê biŋ, taŋ kêjatu jagêdêŋgeŋ naŋ, sêliŋ Joaŋnê saŋgu su. 30 Mago Parisai to biŋsutau sêpô Anôtônê mêtê ŋagôliŋ, taŋ kêmasaŋ kêtu êsêacŋa naŋ siŋ, tec sêliŋ ênê saŋgu atom.

31 “Aê janam dôŋ lau têm tonecŋa êpi asageŋ, ma êsêac oc têtôm asa lau. 32 Êsêac têtôm ŋapalê, taŋ sêŋgôŋ malacluŋ ma sêmôêc biŋ gelom tau gebe ‘Aêac ajac oŋ, mago amac atê wê atom. Aêac ataŋ taŋiboa, mago amac ataŋ awiŋ atom, 33 Ŋackêsagu Joaŋ gêmêŋ e geŋ mo atom to gênôm wain atom, tec amac asôm gebe ‘Ŋalau sec teŋ gêgôm eŋ.’ 34 Ŋamalacnê Latu gêmêŋ e geŋ to gênôm gêŋ ma amac asôm gebe ‘Alic eŋ lasamtêna to gênôm wain anaboa, teloŋ to lau sec nêŋ ŋac eŋgoc.’ 35 Mago biŋ amboac tonaŋ Anôtônê mêtê tokauc kêwaka tau sa kêpi êsêac, taŋ têtu ênê lau naŋ.”

Jesu kêtu ŋacleŋ Parisai Simon

36 Parisainêŋ teŋ keteŋ Jesu gebe êniŋ gêŋ êwiŋ eŋ. Tec Jesu kêsô Parisai tonaŋ nê andu jagêŋgôŋ gebe êniŋ gêŋ. 37 Ma awê teŋ gêmoa malac tonaŋ. Eŋ awê sec. Eŋ gêŋô Jesu geŋ gêŋ gêŋgôŋ Parisainê andu ŋawae, tec kêkôc gêŋmalu kêsêp kekec kwalam-kwalam teŋ. 38 Eŋ jakêkô Jesu dêmôêmu kêsi akaiŋŋa ma kêtaŋ e matasulu gêgôm Jesu akaiŋ ŋawambuc kêsa. Tec gêbuŋ ŋa môkêlauŋ ma kêlêsôp eŋ akaiŋ ma geŋ oso ŋa gêŋmalu. 39 Parisai taŋ kêkalem Jesu naŋ, gêlic ma taê gêjam gêc taugeŋ gebe “Ŋac tonec embe propete teŋ, oc êlic awê tec kêmoasac eŋ nec, to êjala ênê lêŋ, gebe eŋ awê sec.” 40 Ma Jesu gêjô biŋ tau ma kêsôm gebe “Simon, aê gabe jasôm ŋoc biŋ teŋ êndêŋ aôm.” Go eŋ kêsôm gebe “Mêtêmôkê, ôsômmaŋ.” 41 Tec Jesu kêsôm gebe “Ŋamalac teŋ kêkêŋ mone kêtu tôp gêdêŋ ŋac luagêc. Ŋac teŋ nê tôp kêtôm denari 500, ma teŋ nê 50. 42 Êsêagêc têtôm gebe sênac tôp tau atom, tec ŋatau gêwi ŋabiŋ siŋ. Aôm gobe êsêagêcnêŋ asa oc têtac êwiŋ eŋ êIêlêc.” 43 Tec Simon gêjô Jesu awa gebe “Aê gabe ŋac, taŋ awa ŋatau gêwi gêŋ taêsam siŋ gêdêŋ eŋ naŋ.” Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Kôsôm jagêdêŋ.” 44 Go Jesu kêkac tau ôkwi gêdêŋ awê tau ma kêsôm gêdêŋ Simon gebe “Aôm gôlic awê tonec me masi. Aê kasô nêm andu gamêŋ, mago aôm kôkêŋ bu ockaiŋŋa gêdêŋ aê atom, e eŋ matasulugeŋ gêgôm ockaiŋ ŋawambuc kêsa ma gêbuŋ ŋa môkêlauŋ. 45 Aôm kôlêsôp aê alicanô atom, mago gêdêŋ taŋ aê kasô gamêŋ e mêŋgêdêŋ tonec eŋ kêlêsôp ockaiŋ gedeŋ tôŋgeŋ tec gêmoa. 46 Aôm goeŋ oso môkêcapac ŋa niptêkwi atom. Mago eŋ tec geŋ oso ockaiŋ ŋa gêŋmalu. 47 Amboac tonaŋ jasôm êndêŋ aôm gebe Ênê sec taêsam gêjaŋa, gebe eŋ têtac gêwiŋ ŋanô. Mago ŋac, taŋ nê sec luagêcgeŋ gêjaŋa naŋ, eŋ têtac gêwiŋ ŋagecgeŋ.” 48 Go Jesu kêsôm gêdêŋ awê tau gebe “Aômnêm sec aê kasuc ôkwi su.” 49 Ma lau, taŋ seŋ gêŋ sêŋgôŋ sêwiŋ eŋ naŋ, sêôc aweŋ sa ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Ŋac tonec asa, tec kêsuc sec tau ôkwi gêwiŋ nec.” 50 Go Jesu kêsôm gêdêŋ awê tau gebe “Kôkêŋ gêwiŋ, tec gêjam aôm kêsi. Ôêc ôna totêmtac malôgeŋ.”

Copyright information for `JAE