Luke 8

Lauo taŋ sêsêlêŋ sêwiŋ Jesu naŋ

Ŋasawa sauŋgeŋ, go Jesu kêsêlêŋ kêsô malac sauŋ to kapôêŋ ma gêjam mêtê to kêsôm ŋawae ŋajam Anôtônê gamêŋŋa lasê. Ma ŋacseŋomi 12 sêwiŋ eŋ. Ma lauo ŋagêdô, taŋ kêtiŋ ŋalau sec aŋga êsêacnêŋ to gêgôm êsêacnêŋ gêmac ŋajam kêsa naŋ, sêwiŋ amboac tonaŋ, Maria taŋ sêsam eŋ gebe Magdalaŋa, naŋ ŋalau sec 7 sêsa aŋga ênê naŋ, ma Herodonê gejobwaga Kusa nê awê Joana, ma Susana to lauo ŋagêdô taêsam, taŋ sêmoasiŋ Jesu to nê ŋacseŋomi ŋa nêŋ gêŋ tokaiŋ-tokaiŋ.

Biŋgôliŋ ŋac kêpalip ŋawêŋa

(Mat 13:1-9; Mar 4:1-9)

Ma gêdêŋ taŋ lau taêsam sêkac sa to lau aŋga malac tomalac sêwê dêdêŋ Jesu sêja naŋ, eŋ kêsôm ŋa biŋgôliŋgeŋ gebe.

“Ŋac-kêpalip-ŋawêwaga teŋ kêsa gêja gebe êpalip nê ŋawê. Kêpalip gêmoa ma ŋagêdô kêsêp intêna, naŋ ŋamalac sêka tôŋ ma moc, taŋ sêmoa umboŋ ŋalabu naŋ mêŋseŋ su. Ma ŋagêdô gêsac poc ŋaô, naŋ kêpoa e su, go kêmêliŋ, gebe nom ŋawambuc gêc atom. Ma ŋagêdô kêsêp êcmôkê ŋalêlôm, naŋ êc kêpoa gêwiŋ tec gejoŋ endu. Ma ŋagêdô kêsêp nom ŋajam, tec kêpi jagêjam ŋanô e kêtu dim 100.” Kêsôm biŋ tonaŋ su, go gêmôêc gebe “Ŋac teŋ nê taŋasuŋ êŋôŋa embe ênêc, naŋ êŋômaŋ.”

Biŋgôliŋ tau ŋam

(Mat 13:10-17; Mar 4:10-12)

Ma ênê ŋacseŋomi têtu kênac biŋgôliŋ tau ŋam gêdêŋ Jesu. 10 Tec eŋ kêsôm gebe “Amac atap kauc sa, tec ajala Anôtônê gamêŋ ŋabiŋ ŋalêlômŋa. Mago lau ŋagêdô oc sêŋô êtu biŋgôliŋgeŋ, gebe sêlic gêŋ e amboac sêlic atom, ma sêŋô biŋ e sêjala atom.

Jesu gêwa biŋgôliŋ ŋac kêpalip ŋawêŋa ŋam sa

(Mat 13:18-23; Mar 4:13-20)

11 “Ma biŋgôliŋ ŋam tau tonec gebe Ŋawê kêtôm Anôtônê biŋ. 12 Êsêac taŋ sêsêp intêna naŋ, sêŋô biŋ e Sadaŋ mêŋkêjaŋgo biŋ su aŋga êsêacnêŋ ŋalêlôm gebe sêkêŋ êwiŋ atom ma sênaŋa. 13 Ma êsêac taŋ sêsac poc ŋaô naŋ, gêdêŋ taŋ sêŋô biŋ naŋ, sêkôc sa totêntac ŋajamgeŋ. Mago êsêacnêŋ ŋawakac masi. Ac sêkêŋ gêwiŋ ŋasawa sauŋgeŋ ma gêdêŋ noc lêtômŋa sêwi tauŋ siŋ. 14 Ma ônaŋ kêsêp êcmôkê naŋ, êsêac taŋ sêŋô biŋ ma sêc sêja e gêŋ Iêlôm-lêlôm to waba ma moasiŋ ôliŋŋa gejoŋ êsêac, tec nêŋ ŋanô kêtu gagweŋ atom. 15 Ma ônaŋ kêsêp nom ŋajam naŋ, êsêac taŋ sêŋô biŋ e sêkôc sa tonêŋ ŋalêlôm mansaŋ to ŋajam ma sêjam ŋanô gedeŋ tôŋgeŋ.

Lamp kêkô suc ŋalêlôm

(Mar 4:21-25)

16 “Ŋac teŋ êtuŋ lamp ma êŋgênduc ŋa suc auc me êkêŋ êsô pôpô ŋalabu atom, etoc êkô jakaiŋ ŋaô gebe êsêac, taŋ sêsô sêmêŋ naŋ, sêlic nawê. 17 Gebe gêŋ samob, taŋ kêsiŋ tau naŋ, sêkêŋ êsa awê ma gêŋ samob, taŋ gêc lêlômgeŋ naŋ, oc ŋapuc êsa ma ênêc awêgeŋ.

18 “Amboac tonaŋ taêm ênam nêm lêŋ aŋô biŋŋa acgom gebe ŋac, taŋ nê gêŋ gêc naŋ, oc êtap ŋagêdô sa naêwiŋ. Ma ŋac teŋ, taŋ nê gêŋ masi naŋ, oc sêkôc ŋakêsu, taŋ eŋ geboc kêkôc naŋ, su amboac tonaŋgeŋ.”

Jesu têna to lasii

(Mat 12:46-50; Mar 3:31-35)

19 Go Jesu têna to lasii dêdêŋ eŋ sêja e têtôm gebe têtu gasuc eŋ atom gebe lau taêsam. 20 Tec lau sêsôm ŋawae gêdêŋ Jesu gebe “Tênam to lasimi tê mêŋsêkô dêmôêŋa sebe sêlic aôm.” 21 Mago eŋ gêjô êsêac aweŋ ma kêsôm gebe “Lau taŋ sêŋô Anôtônê biŋ ma sêgôm ŋanô kêsa naŋ, tec têtu aêŋoc tinoc to lasici.”

Jesu kêsôm mutêna kêtu malô

(Mat 8:23-27; Mar 4:35-41)

22 Ŋabêc teŋ acgom, go Jesu to nê ŋacseŋomi sêpi waŋ teŋ, ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Tanac êŋgic tana bugêjactoŋ ŋamakeŋ ônêŋa.” Tec ac sêlac sêja. 23 Sêlac sêmoa ma eŋ gêc bêc. Go mu gêbuc ŋatêna mêŋkêjamuŋ bugêjactoŋ ma ŋadembom kêsalê waŋ auc e sêmoa jageo. 24 Tec ŋacseŋomi têtu gasuc jasêŋu eŋ ma sêsôm gebe “Mêtêmôke, mêtêmôkê, aêac oc dambac tanaŋa.” Tec eŋ mata gêlac ma gec biŋ mu to ŋadembom sec e kêtu malô to bênôŋ kêsêp. 25 Go kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac akêŋ gêwiŋ ŋanô gêc ondoc.” Ma êsêacnêŋ ŋalêlôm ŋatutuc e sêŋac lemeŋ ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Ŋac tonec asa, tec kêjatu mu to bu ma taŋeŋ wamu gêdêŋ eŋ nec.”

Jesu gêgôm ŋac toŋalau sec ôli ŋajam kêsa

(Mat 8:28-34; Mar 5:1-20)

26 Go ac sêlac sêja Gadarenenêŋ gamêŋ, taŋ gêc Galilaia ŋamakeŋ ônêŋa. 27 Ma gêdêŋ taŋ Jesu jakêpi bau naŋ, ŋac teŋ toŋalau sec kêsa aŋga malac jagêdac eŋ. Ŋac tau kêsô ŋakwê atom e ŋasawa ŋêŋgeŋ ma gêŋgôŋ andu atom, gêmoa gamêŋ sêôŋageŋ. 28 Eŋ gêlic Jesu e kêwakic ma gêu tau gêc eŋ akaiŋŋa, go gêmôêc ŋa awa kapôêŋ gebe “Lôlôc Ŋatau Anôtô nê Latu Jesu, aêagêcnêŋ asageŋ ŋagêdô gêdêŋ tauŋ. Aê jateŋ aôm gebe Ôlênsu aê atommaŋ.” 29 Eŋ kêsôm biŋ tonaŋ gebe Jesu kêjatu ŋalau ŋatêmui gebe êsa aŋga ŋamalac tau nê êna. Gebe ŋalau tonaŋ kêsaic eŋ todim-todim, tec sejop eŋ ma sêbôêŋ eŋ ŋa kapoacwalô to sêsô eŋ akaiŋ tôŋ. Mago eŋ kêmônaŋ gêŋ, taŋ sêsô eŋ tôŋŋa naŋ gêŋgic- gêŋgic, ma ŋalau sec tau kêkac ŋamalac tonaŋ kêsa gamêŋ sawa gêja. 30 Go Jesu kêtu kênac eŋ gebe “Aômnêm ŋaê asa.” Ma eŋ kêsôm gebe “Legion,”* gebe ŋalau sec taêsam sêsêp eŋ. 31 Go ŋalau tau teteŋ Jesu gebe êmasuc êsêac sêsêp gamêŋ ŋakêlêndiŋ sec sêna atom.

32 Bôcanô toŋ kapôêŋ teŋ seŋ gêŋ sêmoa gamêŋ tau ŋalôc, tec ŋalau teteŋ Jesu gebe êlôc ma sêsêp bôc tonaŋ ŋalêlôm sêna. Tec Jesu gêlôc gêdêŋ êsêac. 33 Tec ŋalau sec sêsa aŋga ŋamalac tonaŋ ma jasêsêp bôc tonaŋ ŋalêlôm sêja ma bôc tau totoŋgeŋ sêsabi aŋga salic guluŋ tageŋ jasêsêp bugêjactoŋ ma sênôm bu su.

34 Lau bôcŋa sêlic gêŋ tonaŋ ma sêc jasêsôm ŋawae aŋga malac to gamêŋ ŋakêtu gêdô. 35 Tec lau sêsa sêja sebe sêlic gêŋ tau e jasêô lasê Jesu ma sêlic ŋac, taŋ ŋalau sec sêsa aŋga ênê sêja naŋ, nê kauc kêsa ma kêsô ŋakwê sa jagêŋgôŋ Jesu akaiŋŋa ma têtêc tauŋ ŋanô. 36 Ma êsêac, taŋ tauŋ mateŋanô sêlic ŋac toŋalau sec ôli ŋajam kêsa naŋ, sêjac ŋamiŋ gêdêŋ êsêac gêwiŋ. 37 Ma lau samob aŋga Gadarenenêŋ gamêŋ nêŋ ŋalêlôm ŋatutuc ŋanô, tec teteŋ Jesu gebe êwi êsêac siŋ. Tec Jesu kêpi waŋ ma gêc gêmu gêja kêtiam. 38 Ŋac tau, taŋ ŋalau sec sêsa aŋga ênê naŋ, keteŋ Jesu gebe êmoa êwiŋ eŋ. Mago Jesu gêwi eŋ siŋ ma kêsôm gebe 39 “Ômu ôna nêm andu ma ônac miŋ gêŋ kapôêŋ, taŋ Anôtô gêgôm gêdêŋ aôm naŋ.” Tec eŋ gêc gêja ma kêsôm gêŋ, taŋ Jesu gêgôm gêdêŋ eŋ naŋ, lasê aŋga malac samucgeŋ.

Jairi latuo to awê, taŋ kêmoasac Jesunê ŋakwê

(Mat 9:18-26; Mar 5:21-43)

40 Lau samob sêôŋ Jesu sêŋgôŋ e gêmu gêmêŋ kêtiam, tec sêkôc eŋ sa. 41 Ma lômmôkê teŋ, ŋaê Jairi, jagêu tau gêc Jesu akaiŋŋa ma keteŋ eŋ gebe êna ênê andu 42 gebe ênê latuo tageŋgeŋ, taŋ nê jala kêtu 12 naŋ, tec gêmac e awa kêtu dambê su.

Jesu gêdi gêja ma lau taêsam sêkapiŋ eŋ sa.
43 Ma awê teŋ gêjam dec kêtôm jala 12 ma gêjam ôli dokta kêkêŋ nê awa samob gêjaŋa su. Mago teŋ kêtôm gebe êŋgôm eŋ ôli ŋajam êsaŋa atom. 44 Êŋ kêtu gasuc mêŋkêkô Jesu dêmôêmu ma kêmoasac ênê ŋakwê ŋalêsô, ma sep tageŋ nê dec kêpa. 45 Ma Jesu kêtu kênac gebe “Asa kêmoasac aê.” Tec êsêac samob sêpê tauŋ ma Petere kêsôm gebe “Mêtêmôkê, lau taêsam sêkapiŋ aôm sa to têtiŋ aôm.’ 46 Ma Jesu kêsôm gebe “Teŋ kêmoasac aê, tec kêsaê ŋaclai kêsa aŋga aêŋoc gêja.” 47 Awê tau gêlic gebe oc êsiŋ tau êtôm atom, tec gêja tokêtênêpgeŋ jagêu tau gêc Jesu akaiŋŋa ma gêwa nê biŋ kêmoasac eŋ e gacgeŋ ŋajam kêsaŋa ŋam sa lau samob sêŋô. 48 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Latucoenec, kôkêŋ gêwiŋ gêgôm aôm ŋajam kêsa, ôêc ôna totêmtac malôgeŋ.”

49 Jesu kêsôm biŋ tonaŋ gêmoa ma ŋac teŋ aŋga lômmôkênê andu gêmêŋ ma kêsôm gebe “Latômô gêmac êndugac, ôlênsaŋ Mêtêmôkê êtiam atom.” 50 Jesu gêŋô mago kêsôm gêdêŋ Jairi gebe “Ôtêc taôm atom, ôkêŋ êwiŋgeŋ, go ŋapalêo ŋajam êsa.” 51 Go Jesu jagêô lasê andu ma gêlôc gêdêŋ teŋ gebe êpi andu êwiŋ atom, Petere agêc Joaŋ ma Jakobo ma ŋapalêo têna agêc tama tauŋgeŋ. 52 Lau samob têtaŋ to sêjam taŋi sa kêtu ŋapalêoŋa. Mago Jesu kêsôm gebe “Ataŋ atom, ŋapalêo gêmac êndu atom, gêc bêc tec gêc.” 53 Ma êsêac sêômac eŋ gebe sêlic ŋapalêo gêmac êndu tomatêgeŋ. 54 Go Jesu kêkam ŋapalêo lêma e awa gêjac eŋ ma kêsôm gebe “Ŋapalêo, ôndi sa.” 55 Tec ŋapalêonê katu gêmu gêmêŋ e gacgeŋ gêdi sa, ma Jesu kêjatu gebe sêkêŋ gêŋ êndêŋ ŋapalêo tau êniŋ. 56 Têna agêc tama selendec ŋanô. Ma Jesu gêjac jao êsêagêc gebe sênac miŋ biŋ tau êndêŋ lau teŋ atom.
Lau Rom sêsam siŋwaganêŋ toŋ kapôêŋ teŋ gebe
Legion. 8:48 Luk 7:50

Copyright information for `JAE