Mark 10

Biŋ sêmôcwalôŋa

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

Jesu gêdi aŋga tonaŋ jagêô lasê Judaia to gamêŋ, taŋ gêc Jordan ŋamakeŋ ônêŋa naŋ, ma lau taêsam sêkac sa dêdêŋ eŋ sêja kêtiam, tec kêdôŋ êsêac clmboac gêgôm-gêgôm naŋ kêtiam.

Ma Parisai ŋagêdô dêdêŋ eŋ sêja sebe sêlêtôm eŋ ma têtu kênac eŋ gebe, “Ŋac teŋ embe êwi nê awê siŋ, oc êtôm me masi.” Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe, “Mose gêjac biŋsu amac amboac ondoc.” Ma êsêac sêsôm gebe, “Mose gêlôc gebe teto papia sêwi awê siŋŋa ma sêwi eŋ siŋ.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Eŋ keto biŋsu tonaŋ kêtu nêm ŋalêlôm ŋadaniŋa. Mago andaŋgeŋ gêdêŋ taŋ Anôtô kêkêŋ undambê to nom naŋ, kêkêŋ awêlu ŋac. Amboac tonaŋ ‘ŋac oc êwi tama agêc têna siŋ ma êsap nê awê tôŋ ma agêc lulu têtu ôli tageŋ.’ Ma agêc têtôm gêŋ luagêc êtiam atom, têtôm ŋanô tageŋ. Gêŋ taŋ Anôtô kêkêŋ kêkwa tau naŋ, ŋamalac teŋ êkac su atom.”

10 Jasêŋgôŋ andu acgom, go ênê ŋacseŋomi têtu kênac eŋ kêtu biŋ tau tonecŋa kêtiam. 11 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ŋac teŋ embe êwi nê awê siŋ ma ênam teŋ, oc êŋgôm gêŋ mockaiŋŋa, 12 ma awê teŋ embe êwi nê akweŋ siŋ ma ênam teŋ, oc êŋgôm gêŋ mockaiŋŋa amboac tonaŋ.”

Jesu gêjam mec ŋapalê ŋasec-ŋasec

(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13 Ma sejoŋ ŋapalê ŋasec-ŋasec dêdêŋ Jesu sêja gebe êmoasac êsêac. Ma ŋacseŋomi sec biŋ lau. 14 Jesu gêlic e kêtu môsi ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Andec ŋapalê dêndêŋ aê sêmêŋ, akô êsêac auc atom, gebe lau tecenaŋ ŋai têtu Anôtônê gamêŋ ŋatau. 15 Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac taŋ êkôc Anôtônê gamêŋ sa êtôm ŋapalê atom naŋ, oc êsô êna atom.” 16 Go kêmbôêŋ to gêu lêma gêsac êsêac ma gêjam mec êsêac.

Ŋacseŋom tolêlôm

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17 Jesu jakêsa intêna acgom, go ŋac teŋ kêlêti geseŋ eŋ auc jakêpôŋ aduc gêdêŋ eŋ ma kêtu kênac eŋ gebe “Mêtêmôkê ŋajam, aê jaŋgôm asageŋ gebe jawê kaiŋ jaŋgôŋ matoc jali teŋgeŋ.” 18 Tec Jesu kêtu kênac eŋ gebe “Amboac ondoc, kôsam aê gebe ŋajam. Ŋajam teŋ gêmoa atom, Anôtô taugeŋ. 19 Biŋsu tau tec gôŋô su gebe ‘Ônac ŋamalac êndu atom, ôŋgôm gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa atom, ônam geŋgeŋ atom, ôŋga biŋ atom, ôŋgambec gêŋ atom ma otoc tamam agêc tênam sa.’” 20 Ma ŋac tau kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, aê ŋapalêgeŋ ma kamasaŋ biŋ samob tonaŋ kêtu tôŋ aê.” 21 Ma Jesu mata gê eŋ e têtac gêwiŋ eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gêŋ tageŋ tec kôpô lêna. Ôna ma ôkêŋ nêm waba samob lau sênam ôli ma ôkêŋ ŋaawa êndêŋ lau ŋalêlôm sawa, go nêm awa oc ênêc undambê, ma ômôêŋ ôndaŋguc aê.” 22 Ŋac tau gêŋô biŋ tonaŋ e laŋôanô kêtu sêp ma kêsa tonê ŋalêlôm ŋawapacgeŋ gêja, gebe nê waba taêsam.

23 Go Jesu kêsala nê ŋacseŋomi ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Lau toawa embe sêsô Anôtônê gamêŋ sêna, oc sêŋgôm elêmê.” 24 Ŋacseŋomi têtakê kêtu ênê biŋ tonaŋŋa, tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac kêtiam gebe “Ŋapalêac, lau sêsô Anôtônê gamêŋ sênaŋa ŋawapac ŋanô. 25 Bôc kamele teŋ oc êsêli êsô so ŋalasê êna ŋagaôgeŋ êlêlêc ŋac tolêlôm teŋ êsô Anôtônê gamêŋ ênaŋa su.” 26 Êsêac têtakê ŋanô ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Ai, amboac tonaŋ, asa oc ênam samuc.” 27 Tec Jesu mata gê êsêac ma kêsôm gebe “Ŋamalac oc têtôm gêŋ amboac tonaŋ atom. Mago Anôtô eŋ kêtôm, gebe Anôtô gêgôm gêŋ samob jakêtôm.”

28 Ma Petere gêôc awa sa ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôlic acgom, aêacmêŋ tec awi ma gêŋ samob siŋ ma adaguc aôm.” 29 Ma Jesu kêsôm gebe “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Ŋac teŋ naŋ êwi nê andu, me lasitêwai, me luio, me têna agêc tama, me ŋapalê, me kôm siŋ êtu aê to ŋawae ŋajamŋa, 30 oc êndêŋ têm tonec êkôc gêŋ tau ŋagêjô êtu dim 100 êjô andu ma lasitêwai to luio, ma tênai to ŋapalê ma kôm, ma oc sêjanda eŋ êwiŋ, ma êndêŋ têm ŋamuŋa oc êŋgôŋ mata jali teŋgeŋ. 31 Lau ŋamataŋa taêsam oc têtu ŋamu ma ŋamu oc têtu ŋamata.”

Jesu geoc êmac êndu to êndi saŋa lasê kêtu têlêacŋa

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32 Êsêac sêsêlêŋ sêmoa intêna sebe sêpi Jerusalem sêna ma Jesu kêsêlêŋ gêmuŋ êsêac ma êsêac têtakê. Ma êsêac, taŋ têdaguc eŋ naŋ, têtêc tauŋ. Ma kêkôc êsêac 12 sêmoa nêŋ tauŋŋa kêtiam jagêwa gêŋ, taŋ oc êtap eŋ saŋa naŋ, ŋam sa gêdêŋ êsêac gebe 33 “Alicgac me, aêac tapi Jerusalem tana, ma oc sêkêŋ Ŋamalacnê Latu êndêŋ lau dabuŋsêga to biŋsutau sêkic ênê biŋ, go sêkêŋ eŋ êndêŋ lau samuc. 34 Ma êsêac sêsu eŋ susu to sêkasôp êpi eŋ ma si eŋ, go sênac eŋ êndu. Ma bêc têlêac ênaŋa, go êndi sa.”

Jakobo agêc Joaŋ teteŋ gêŋ

(Mat 20:20-28)

35 Ma Sebedai latuagêc, Jakobo agêc Joaŋ, dêdêŋ eŋ sêja ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, aêagêc abe ôŋgôm gêŋ, taŋ aêagêc ateŋ êndêŋ aôm naŋ, ŋanô êsa êndêŋ aêagêc.” 36 Tec Jesu kêtu kênac êsêagêc gebe “Amagêc abe aê jaŋgôm asageŋ ŋanô êsa êndêŋ amagêc.” 37 Go êsêagêc sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôkêŋ aêagêcma teŋ êŋgôŋ nêm anôŋa ma teŋ êŋgôŋ nêm gasêŋa aŋga nêm ŋawasi ŋalêlôm.” 38 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Amagêc ajam kauc gêŋ, taŋ ateŋ naŋ. Amagêc atôm gebe anôm êsêp laclu, taŋ aê janôm êsêpŋa naŋ, ma aliŋ saŋgu, taŋ aê jaliŋ naŋ me.” 39 Ma êsêagêc sêjô eŋ awa gebe “Aêagêc atôm.” Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Laclu taŋ aê janôm êsêp naŋ, amagêc oc anôm, ma saŋgu, taŋ aê oc jaliŋ naŋ, amagêc oc aliŋ. 40 Tageŋ aê katôm gebe jakêŋ lau sêŋgôŋ ŋoc anôŋa to ŋoc gasêŋa nec atom, gêjac lau, taŋ Tamoc kêmasaŋ kêtu êsêacŋa naŋgeŋ ŋawae.”

41 Êsêac lau 10 sêŋô e têtu môsi Jakobo agêc Joaŋ. 42 Ma Jesu gêmôêc êsêac dêdêŋ eŋ sêja ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac ajalagac gebe lau, taŋ seboc têtu lau samuc nêŋ gôliŋwaga naŋ, sêkôniŋ êsêac ma nêŋ lau kapôêŋ sêjam gôliŋ êsêac ŋajaŋa. 43 Mago amac amboac tonaŋ atom. Ŋac teŋ embe taê ênam gebe êtu amacnêm ŋac kapôêŋ, naŋ êtu amacnêm sakiŋwaga. 44 Ma teŋ embe taê ênam gebe êtu amacnêm ŋamata, naŋ êtu amacnêm gêŋôma. 45 Ŋamalacnê Latu gêmêŋ gebe sênam sakiŋ eŋŋa atom, mago gebe ênam sakiŋ to êkêŋ tau ênac da lau taêsam.”

Matapec teŋ ŋajam kêsa

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46 Êsêac sêsêlêŋ e sêô lasê malac Jeriko. Ma gêdêŋ taŋ êsêac to nê ŋacseŋomi ma lau taêsam sêwê sêsa aŋga Jeriko sêja naŋ, Timai latu matapec Batimai keteŋ-keteŋ gêŋ gêŋgôŋ intêna ŋatali. 47 Ŋac tonaŋ gêŋô ŋawae gebe Jesu Nasaretŋa tau eŋ, tec gêôc awa sa ma gêmôêc gebe “Dawidnê Latu Jesu, taêm walô aêma.” 48 Lau taêsam sec biŋ eŋ gebe “Ônam taôm tôŋ,” mago eŋ gêmôêc kêpuc sageŋ gebe “Dawidnê Latu, taêm walô aêma.” 49 Tec Jesu kêkô ma kêsôm gebe “Amôêc eŋ êmêŋ.” Ma êsêac sêmôêc matapec tau ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Têmtac êpa su ma ôndi sa, gebe eŋ gêmôêc aôm.” 50 Tec ŋac tau kêbaliŋ nê ŋakwê siŋ ma gêboaŋ sa gêdêŋ Jesu gêja. 51 Ma Jesu awa gêjac eŋ gebe “Aôm gobe jaŋgôm asageŋ êndêŋ aôm.” Go matapec kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmôkê, aê gabe matoc êlac.” 52 Ma Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôêc ôna, aôm kôkêŋ gêwiŋ gêjam aôm sa.” E gacgeŋ mata gêlac ma kêdaguc eŋ gêmoa intêna.

Copyright information for `JAE