Mark 11

Jesu kêsô Jerusalem gêja

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Joaŋ 12:12-19)

Ma gêdêŋ taŋ êsêac têdabiŋ Jerusalem jasêsa malac Betpage to Betania, taŋ gêc Lôckatêkwi naŋ, Jesu kêsakiŋ nê ŋacseŋomi luagêc ma kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Agêc asêlêŋ apeŋ malac, taŋ gêc nêmŋa naŋ, ana ma êndêŋ taŋ aô lasê naŋ, gacgeŋ andac doŋki ŋalatu teŋ sêkô tôŋ kêkô, ŋamalac teŋ gêŋgôŋ ŋaô kwanaŋgeŋ atomanô, naŋ aŋgamboac su ma awê amêŋ. Ŋac teŋ embe êtu kênac amagêc gebe ‘Agôm tonaŋ kêtu ageŋŋa,’ naŋ asôm gebe ‘Apômtau kêpô lêna gêŋ tau ma oc êsakiŋ gaôgeŋ êmu êmêŋ tonec êtiam.’” Tec agêc sêja e dêdac doŋki ŋalatu tau sêkô tôŋ kêkô andu teŋ ŋasacgêdô kêsi malacluŋŋa ma sêgaboac su. Ma êsêac, taŋ sêkô tônê naŋ, nêŋ ŋagêdô têtu kênac êsêagêc gebe “Amagêc abe aŋgô-m asageŋ, tec agaboac doŋki ŋalatu tonaŋ su.” Ma êsêagêc sêsôm biŋ, taŋ Jesu kêsôm naŋ, gêdêŋ êsêac e sêwi siŋ. Ma sêwê doŋki ŋalatu tau gêdêŋ Jesu sêja e sêu nêŋ ŋakwê gêsac ma Jesu gêŋgôŋ ŋaô. Ma lau taêsam sêja nêŋ ŋakwê gêc intêna ma ŋagêdô sêja ka ŋalauŋ, taŋ sêsapu aŋga kôm ma êsêac, taŋ sêmuŋ to têdaguc naŋ, sêmôêc gebe “Osana,* alanem eŋ naŋ gêmêŋ gêjam Apômtau laŋô. 10 Alanem tameŋi Dawid nê gamêŋ kiŋŋa, taŋ mêŋkêsa naŋ. Osana êsa aŋga lôlôc.”

11 Ma eŋ gêô lasê Jerusalem jakêsô lôm dabuŋ gêja ma kêsala gêŋ samob gêmoa. Tageŋ oc gêja su, tec eŋ to êsêac 12 sêsa Betania sêja.

Jesu kêpuc boa jambô

(Mat 21:18-19)

12 Ŋabêbêc sêwi Betania siŋ ma mo gêjô eŋ. 13 Kêkô jaêcgeŋ ma gêlic jambô tolauŋ teŋ kêkô, tec kêtu gasuc gêja gebe moae oc êtap jambô ŋanô teŋ sa. Gêja e gêlic ŋanô teŋ atom, ŋalauŋ ŋaômageŋ, gebe jambô ŋanoc atom. 14 Tec kêsôm gêdêŋ jambô tau gebe “Êtôm têmgeŋ lau teŋ oc sêniŋ ŋanô aŋga aômnêm teŋ êtiam atomanô.” Ma ênê ŋacseŋomi sêŋô.

Jesu kêjanda lau aŋga lôm dabuŋ

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48: Joaŋ 2:13-22)

15 Êsêac jasêô lasê Jerusalem ma Jesu kêsô lôm dabuŋ gêja e kêjanda lau, taŋ têtulu gêŋ sêmoa lôm dabuŋ ŋalêlôm naŋ, sêsa awê sêja ma kêtiŋ sêjam- mone-gêjô-tauwaga nêŋ tebo to lau-têtulu-balôsiwaga nêŋ lêpôŋ piŋpoŋ 16 ma gêjac jao gebe ŋac teŋ êôc gêŋ teŋ êsêlêŋ êmoa lôm dabuŋ ŋalêlôm atom. 17 Go kêdôŋ êsêac ma kêsôm gebe “Teto gêc gebe Anôtô kêsôm gebe ‘Aêŋoc andu sêsam gebe tenteŋlatu samob nêŋ andu mecŋa.’ Mago amac agôm kêtu kêjaŋgowaganêŋ gêsuŋ.”

18 Lau dabuŋsêga to biŋsutau sêŋô ma dêdib sebe senseŋ eŋ su, gebe têtêc eŋ gebe lau samob têtakê kêtu ênê mêtêŋa.

19 Oc gêja su, tec Jesu to nê ŋacseŋomi sêc sêsa aŋga malac tonaŋ sêja.

Jesu gêwa jambô, taŋ kêtu masê naŋ, ŋabiŋ sa

(Mat 21:20-22)

20 Ŋageleŋ ac sêsêlêŋ e sêsa gamêŋ, taŋ jambô kêkô naŋ, ma sêlic jambô tau kêtu masê e jakêsêp ŋawakac tau gêja. 21 Ma Petere taê gêjam biŋ tau, tec kêsôm gêdêŋ Jesu gebe “Mêtêmôkê, ôlic jambô, taŋ kôpuc boa naŋ, tec kêtu masê su.” 22 Ma Jesu gêjô êsêac aweŋ gebe “Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe 23 Amac embe akêŋ êwiŋ Anôtô ma asôm êndêŋ lôc tônê gebe Ômbuc taôm sa nau taôm ôsêp gwêc ôna, ma embe asôm totêmtac lulu atom, akêŋ êwiŋ gebe biŋ oc ŋanô êsa, naŋ oc êtu tôŋ. 24 Amboac tonaŋ aê jasôm êndêŋ amac gebe Gêŋ samob, taŋ ateŋ kêsêp mec ŋalêlôm naŋ, embe akêŋ êwiŋ gebe akôc ŋanô, oc akôc. 25 Embe naateŋ nêm mec akô ma nêm biŋ teŋ êndêŋ ŋac teŋ ênêc, naŋ asuc ôkwi acgom, gebe Tamemi, taŋ gêmoa undambê naŋ, êsuc amacnêm keso ôkwi amboac tonaŋgeŋ. [ 26 Mago amac embe asuc biŋ ôkwi atom, go Tamemi, taŋ gêmoa undambê naŋ, oc êsuc amacnêm keso ôkwi atom amboac tonaŋgeŋ.]”

Judawaga têtu kênac Jesunê ŋaclai ŋam

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Ac sêmu sêsa Jerusalem kêtiam ma Jesu jakêsêlêŋ gêmoa lôm dabuŋ ŋalêlôm, go lau dabuŋsêga to biŋsutau ma laumata dêdêŋ eŋ sêja 28 ma têtu kênac eŋ gebe “Aôm gôgôm gêŋ tonaŋ gôjam ŋaclai ondoc laŋô. Ma asa kêkêŋ ŋaclai tonec gêdêŋ aôm, tec gôgôm gêŋ amboac tonaŋ.” 29 Go Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê gabe jatu kênac biŋ teŋ êndêŋ amac. Ajô aêŋoc kênac acgom, go jasam ŋatau, taŋ gêjam aê sa ma gagôm gêŋ tau naŋ, êndêŋ amac. 30 Joaŋnê saŋgu nec aŋga Anôtônê me aŋga ŋamalacnêŋ. Ajô ŋoc kênac tonaŋmaŋ.” 31 Ma êsêac taêŋ gêjam gêc tauŋgeŋ gebe “Embe tasôm gebe aŋga Anôtônê, eŋ oc êsôm gebe Ma amboac ondoc tec akêŋ gêwiŋ eŋ atom. 32 Ma embe tasôm gebe Aŋga ŋamalacnêŋ, tec tatêc lau gebe samob sêlic Joaŋ gebe eŋ propete teŋ.” 33 Tec sêjô Jesu awa gebe “Aêac ajam kauc.” Ma Jesu kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amboac tonaŋ aê jasôm ŋaclai, taŋ gêjam aê sa ma gagôm gêŋ tau naŋ, êndêŋ amac atom amboac tonaŋ.”
Lambiŋ


Copyright information for `JAE