Mark 13

Jesu geoc senseŋ lôm dabuŋ su ŋabiŋ lasê

(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

Ma eŋ kêsa aŋga lôm dabuŋ gêmêŋ ma nê ŋacseŋominêŋ teŋ jakêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêtêmômkê, ôlic poc to andu nê acgom, têtac kêsa laŋgwageŋ.” Tec Jesu kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gôlic andu kapôêŋ tônê me. Poc teŋ oc êŋgôŋ poc teŋ ŋaô aŋga tonec atom, têta samob saliŋ-saliŋgeŋ.”

Gêŋwapac ênac m tau

(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

Jesu jagêŋgôŋ Lôckatêkwi kêkanôŋ lôm dabuŋ acgom, go Petere agêc Jakobo ma Joaŋ agêc Andrea têtu kênac eŋ sêmoa tauŋŋa gebe “Ôsôm êndêŋ aêac acgom, êndêŋ ondoc biŋ tonaŋ mêŋêsa ma asageŋ oc êtu gêŋ tonaŋ ŋai ŋanô êsaŋa ŋabelo.”

Tec Jesu gêôc awa sa ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alic taôm gebe lau sênam amac ôkwi atom. Lau gwalêkiŋ oc sênam aê laŋôc sêmêŋ ma sêsam tauŋ gebe ‘Aê Kilisi,’ ma sênam lau taêsam ôkwi. Ma êndêŋ aŋô siŋ ŋawae to siŋ ŋaboŋa, naŋ atakê atom. Gêŋ samob tonaŋ mêŋêsa, mago noc ŋatêku êsuŋa atom tageŋ. Laum teŋ sêndi sebe sênac siŋ êndêŋ laum teŋ ma gamêŋ teŋ êndêŋ gamêŋ teŋ. Ôjô ênam-ênam êtôm gamêŋgeŋ ma tôbôm oc êsa. Gêŋ samob tonaŋ ŋai gêjac m gêŋ ŋandaŋ ŋanô tau.

“Amboac tonaŋ amac ajop taôm ŋapep gebe êsêac oc sêkêŋ amac andêŋ lau-sêmêtôc-biŋwaga ana to si amac aŋga lôm ma akô gôliŋwaga to kiŋ laŋôŋnêmŋa êtu aêŋa, gebe awa biŋ sa ŋaŋêŋgeŋ êndêŋ êsêac. 10 Ma sênam mêtê êpi ŋawae ŋajam êndêŋ lau samuc samob sêŋô êmuŋ acgom. 11 Êndêŋ taŋ sêwê to sêkôc amac ana naŋ, apô sim taôm êtu biŋ asômŋa êmuŋ atom. Asôm biŋ tê Anôtô oc êkêŋ êndêŋ amac êndêŋ noc tônê nêgeŋ, gebe amac taôm asôm biŋ atom, Ŋalau Dabuŋ tau. 12 Têwa êkêŋ lasi êndêŋ siŋ ma tama êkêŋ latu, ma ŋapalêo to ŋac sêli tauŋ sa êndêŋ teneŋi to tameŋi ma sênsuŋ êsêac e siŋ enseŋ êsêac su. 13 Ma lau samob têntac endec amac êtu ŋoc ŋaêŋa. Mago ŋac, taŋ êôc gêŋwapac totêtac êpa sugeŋ e ŋatêku êsu naŋ, Anôtô ênam eŋ kêsi.

Gêŋwapac ŋanô tau

(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)

14 “Êndêŋ taŋ alic gêŋ alô-alôb êkô gamêŋ, taŋ gêjac eŋ ŋawae atom naŋ, (lau taŋ sêsam biŋ tonec naŋ, nêŋ kauc êsamaŋ) êsêae taŋ sêŋgôŋ Judaia naŋ, sêc sêpi lôc sêna. 15 Teŋ embe êŋgôŋ salôm ŋaô, naŋ êsêp naêsô gebe êkôc gêŋ su aŋga nê andu atom. 16 Ma teŋ embe êmoa kôm, naŋ êmu naêkôc nê ŋakwê atom. 17 Ojae lauo, taŋ sêmoa teŋ to êsêac, taŋ sêkêŋ su ŋapalê sêmoa naŋmêŋ, êndêŋ bêc ônê. 18 Amboac tonaŋ ateŋ mec gebe êtap amac sa êndêŋ komô atom, 19 gebe êndêŋ bêc ônê gêŋwapac êsa êtôm kêsa gêdêŋ taŋ Anôtô kêkêŋ undambê to nom e mêŋgêdêŋ galoc atom, ma êtu ŋamu oc êsa amboac tonaŋ êtiam atomanô. 20 Ma Apômtau embe ênac bêc tonaŋ êŋgic atom, oc lau teŋ sêŋgôŋ mateŋ jali atom. Mago kêtu lau gêdêŋ, taŋ kêjaliŋ êsêac sa naŋŋa, tec gêjac bêc tonaŋ gêŋgic.

21 “Ma êndêŋ tônê ŋac teŋ embe êsôm êndêŋ amac gebe ‘Alic acgom, Kilisi gêmoa tonec,’ me ‘Alic acgom, gêmoa ônê,’ naŋ akêŋ êwiŋ atom. 22 Kilisi dansaŋ to propete dansaŋ oc mêŋsêsa ma sêŋgôm gêŋtalô kapôêŋ to gêŋsêga. Embe sê gôm êtôm, oc sêwê lau Anôtô kêjaliŋ êsêac saŋa ôkwi amboac tonaŋ. 23 Amboac tonaŋ ajop taôm, gebe biŋ samob tec kakêŋ puc amac kwanaŋgeŋ.

Ŋamalacnê Latu êmu êmêŋ

(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 “Gêŋwapac ŋabêc tonaŋ êmbacnê, go oc ênam kanuc ma ajôŋ êŋgamiŋ ŋawê 25 ma utitalata êpôp-êpôp aŋga undambê ma gêŋ ŋaclai undambêŋa kôtêŋ-kôtêŋgeŋ. 26 Ma êndêŋ tonaŋ oc sêlic Ŋamalacnê Latu toŋaclai kapôêŋ ma toŋawasi êŋgôŋ tao ŋalêlôm êmêŋ. 27 Go eŋ êsakiŋ aŋela ma sênac lau, naŋ kêjaliŋ êsêac saŋa naŋ, sa aŋga mu aclê ŋam, aŋga nom ŋamadiŋ e êndêŋ undambê ŋamadiŋ.

Kaleloŋ êkêŋ puc aêac

(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)

28 “Kaleloŋ êtu biŋgôliŋ êwa nêm kauc sa. Êndêŋ taŋ ŋalaka êliŋ têkwi to ŋamatadêbu êjac sa naŋ, ajala gebe ockêsa kêdabiŋ. 29 Ma amac amboac tonaŋgeŋ. Êndêŋ tê alic gêŋ samob tonaŋ ŋai mêŋêsa nê, ajala gebe ŋac tau mêŋkêdabiŋ katam. 30 Biŋŋanô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Gôlôac tonec oc sênaŋa atom e gêŋ tonaŋ ŋai samob ŋanô êsa acgom. 31 Undambê to nom oc ênaŋa, mago aêŋoc biŋ oc ênaŋa atomanô.

Ŋac teŋ kêjala bêc to ockatu atom

(Mat 24:36-44)

32 “Bêc tonaŋ to ŋaockatu ŋac teŋ kêjala atom. Aŋela undambêŋa sêjam kauc ma Latu gêjam kauc amboac tonaŋ, Tama taugeŋ. 33 Alic taôm ma anam jaligeŋ gebe amac ajam kauc ŋanoc. 34 Tanam dôŋ êpi ŋamalac, taŋ gebe êna gamêŋ teŋ naŋ, ma gêwi nê andu siŋ. Eŋ kêkêŋ nê sakiŋwaga gebe sênam eŋ laŋô ma sênam nêŋ kôm êndêŋ- êndêŋgeŋ. Ma gêjac biŋsu ŋac gejob sacgêdôŋa gebe ênam jaligeŋ. 35 Amboac tonaŋ anam jali, gebe ŋanoc, taŋ andu ŋatau êmu êmêŋŋa naŋ, amac ajam kauc, oc êndêŋ êtula, me êmbêcauc êna lu, me êndêŋ talec êtaŋ, me bêbêcgeŋ. 36 Embe êmêŋ sep tageŋ, naŋ êtap amac sa amboac aêc bêc atom. 37 Biŋ taŋ kasôm gêdêŋ amac naŋ, kasôm gêdêŋ samob gebe Anam jali.”

Copyright information for `JAE