Mark 16

Jesu gêdi sa

(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12: Joaŋ 20:1-10)

Sabat gêbacnê acgom, go Maria aŋga Magdala agêc Jakobo têna Maria ma Salome sêjam ôli gêŋmalu sebe nasêniŋ oso eŋ. Tec woke ŋabêc ŋamataŋa gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ jasêô lasê sêô, go oc kêpi. Ma sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Asa ênsambi poc aŋga seawa su êndêŋ aêac.” (Gebe poc tau kapôêŋ.) Sêôc mateŋanô sa e sêlic poc tau sêsabi su. Tec sêsô sêlêlôm sêja e sêl ic ŋac matac teŋ to ŋakwê sêpsêp baliŋ gêŋgôŋ kêsi anôŋa ma selendec. Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Alendec atom. Amac asôm Jesu Nasaretŋa, taŋ sêjac eŋ kêpi kakesotau naŋ. Eŋ gêdi sa su, gêmoa tonec atom. Alic, mala taŋ tetoc eŋ gêc naŋ tonec. Ana ma asôm ŋawae êndêŋ ênê ŋacseŋomi to Petere geŋe Eŋ oc êmuŋ amac êna Galilaia, oc alic eŋ aŋga ônê êtôm biŋ, taŋ kêsôm gêdêŋ amac naŋ.” Tec lauo tau sêsa aŋga sêô sêc sêja gebe têtênêp e katuŋ gêjaŋa. Ma sêsôm biŋ teŋ gêdêŋ lasi teŋ atom gebe têtêc tauŋ.

Jesu yeoc tau lasê gêdêŋ Maria Magdalaŋa

(Mat 28:9-10; Joaŋ 20:11-18)

Jesu gêdi sa gêdêŋ woke ŋabêc ŋamataŋa gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ su acgom, go geoc tau lasê gêdêŋ Maria aŋga Magdala, taŋ kêtiŋ ŋalau sec 7 aŋga ênê sêsa sêja naŋ, kêtu ŋamata. 10 Awê tau gêja ma kêsôm ŋawae gêdêŋ nê lau, taŋ sêmoa sêwiŋ eŋ naŋ. Êsêac sêmoa tonêŋ ŋalêlôm ŋawapacgeŋ ma têtaŋ. 11 Êsêac sêŋô gebe Jesu gêmoa mata jali ma awê tau gêlic eŋ, mago sêkêŋ gêwiŋ atom.

Jesu geoc tau lasê gêdêŋ ŋacseŋomi luagêc

(Luk 24:13-35)

12 Tonaŋ su acgom, go Jesu geoc tau lasê gêjam ŋac teŋ laŋô gêdêŋ êsêagêc ŋac luagêc, taŋ sêsêlêŋ sêmoa gamêŋ ŋasawa teŋ. 13 Ŋaclagêc tonaŋ sêja sêsôm ŋawae gêdêŋ lau ŋagêdô, mago sêkêŋ gêwin êsêagêc atom amboac tonaŋgeŋ.

Jesu geoc tau lasê gêdêŋ nê aposolo

(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Joaŋ 20:19-23)

14 Kêtu ŋamu eŋ geoc tau lasê gêdêŋ lau 11 gêdêŋ taŋ seŋ gêŋ sêŋgôŋ tebo, ma kêsôm êsêac kêtu sêkêŋ gêwiŋ atom to kêtu nêŋ ŋalêlôm ŋadaniŋa, gebe êsêac sêkêŋ gêwiŋ lau, taŋ sêlic eŋ gêdi sa ŋanô naŋ, nêŋ biŋ atom.

15 Ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Atôm nom ŋagamêŋ samob ana ma anam mêtê ŋawae ŋajam êndêŋ ŋamalac pebeŋ. 16 Lau taŋ sêkêŋ gêwiŋ ma sêliŋ saŋgu naŋ, Anôtô oc ênam êsêac kêsi. Ma êsêac, taŋ sêkêŋ gêwiŋ atom naŋ, oc sênaŋa. 17 Gêŋtalô tonec oc êwiŋ lau-sêkêŋ-gêwiŋwaga gebe têtiŋ ŋalau sec su sênam aê laŋôc to sêsôm biŋ ŋa aweŋ wakuc, 18 lemeŋ sêkôc moac sa ma embe sênôm gêŋ ŋamalic teŋ, oc êmalic êsêac atom, sêu lemeŋ ênsac lau gêmac ma oc ŋajam êsa.”

Jesu kêpi undambê gêja

(Luk 24:50-53; Apos 1:4-11)

19 Apômtau Jesu kêsôm biŋ gêdêŋ êsêac su acgom, go Anôtô kêsuŋ eŋ sa kêpi undambê jagêŋgôŋ ênê anôŋa. 20 Ma ŋacseŋomi tauŋ têtôm gamê samob sêja ma sêjam mêtê kêtôm gamêŋgeŋ ma Apômtau gêjam kôm gêwiŋ êsêac to kêpuc nê biŋ tôŋ ŋa gêŋtalô, taŋ gêgôm naŋ.

Copyright information for `JAE