Mark 5

Jesu gêgôm ŋac toŋalau natêmui ôli ŋajam kêsa

(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

Êsêac jasêsô lau Gadarene nêŋ gamêŋ aŋga bugêjactoŋ ŋamakeŋ ônêŋa. Ma gêdêŋ taŋ eŋ kêsêp aŋga waŋ naŋ, e gacgeŋ ŋac teŋ toŋalau ŋatêmui kêsa aŋga sêô jagêdac eŋ. Ŋac tau gêmoa gamêŋ sêôŋa ma lau teŋ têtôm gebe sênsô eŋ tôŋ atom, sêsô eŋ ŋa kapoacwalô, mago kêtôm atom amboac tonaŋ. Sêsô eŋ akaiŋ tôŋ to sêbôêŋ eŋ ŋa kapoacwalô kêtu dim taêsam, mago kêmônaŋ kapoacwalô tulu to kêlêsaŋ Iêpoa gêŋgic ma lau teŋ nêŋ ŋaclai kêtôm gebe sênam eŋ tôŋŋa atom. Kêtôm bêc to geleŋgeŋ eŋ gêmoa sêô to lôc gedeŋ tôŋgeŋ ma kêwakic to kêtuc tau ŋa poc.

Ŋac tau gêlic Jesu kêsa jaêcgeŋ ma kêlêti jakêpôŋ aduc gêdêŋ eŋ ma gêmôêc awa kapôêŋ gebe “Lôlôc Ŋatau Anôtô nê Latu Jesu, aêagêcnêŋ asageŋ ŋagêdô gêdêŋ tauŋ, aê aoc gêjac Anôtô naŋ kêtu ôIênsu aê atomŋa.” Ŋac tau kêsôm biŋ tonaŋ gebe Jesu kasôm gêdêŋ eŋ gêmuŋ su gebe “Aôm ŋalau ŋatêmui, ondec ŋamalac tonec ma ôsa ôna.” Go Jesu kêtu kênac eŋ gebe “Aômnêm ŋaê asa.” Ma eŋ gêjô eŋ awa gebe “Aêŋoc ŋaê ‘Legion’,* gebe aêac lau taêsam.” 10 Go keteŋ Jesu kepeŋ ducgeŋ gebe êôc êsêac ôkwi sêsa gamêŋ tonaŋ sêna atom.

11 Bôcanô pom kapôêŋ teŋ seŋ gêŋ sêmoa gamêŋ tau ŋalôc. 12 Tec ŋalau tau teteŋ eŋ gebe “Ôkêŋ aêac naasêp bôc tônê ŋalêlôm ana.” 13 Ma Jesu gêlôc gebe sêna. Tec ŋalau ŋatêmui sêsa aŋga ŋamalacnê jasêsêp bôc tonaŋ ŋalêlôm sêja ma bôc tau topomgeŋ sêsabi aŋga salic guluŋ tageŋ jasêsêp bu. Bôc tau amboac 2,000 ma sênôm bu su sêjaŋa.

14 Go lau bôcŋa sêc jasêsôm ŋawae aŋga malac to gamêŋ ŋakêtu gêdô. Tec lau sêmêŋ sebe sêlic gêŋ tau ŋam. 15 Amboac tonaŋ dêdêŋ Jesu sêja e sêlic ŋac, taŋ ŋalau ŋatêmui taêsam sêpôŋ eŋ naŋ, nê kauc kêsa ma kêsô ŋakwê sa gêŋgôŋ, ŋac toLegion tau tônê, ma têtêc tauŋ ŋanô. 16 Ma êsêac, taŋ mateŋanô sêlic gêŋ, taŋ kêtap ŋac toŋalau ŋatêmui ma bôc sa naŋ, sêjac ŋamiŋ gêdêŋ êsêac gêwiŋ. 17 Ma êsêac jateteŋ Jesu gebe êwi êsêacnêŋ gamêŋ siŋ ma êc êna.

18 Gêdêŋ eŋ kêpi waŋ naŋ, ŋac tau gêmuŋgeŋ ŋalau ŋatêmui gêgôm eŋ naŋ, keteŋ Jesu gebe “Aê jawiŋ aômmaŋ.” 19 Mago Jesu gêlôc gêdêŋ eŋ atom ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôpi nêm andu ôndêŋ nêm lau ôna ma ônac miŋ gêŋ kapôêŋ, taŋ Apômtau gêgôm gêdêŋ aôm to taê walô aôm naŋ, êndêŋ êsêac.” 20 Tec eŋ gêja ma gêjac miŋ gêŋ kapôêŋ, taŋ Jesu gêgôm gêdêŋ eŋ naŋ, aŋga gamêŋ Malaclemeŋluŋa. Ma lau samob sê taêŋ ŋanô.

Jairi latuo to awê, taŋ kêmoasac Jesunê ŋakwê naŋ

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21 Jesu kêpi waŋ ma gêjac gêŋgic jakêsô ŋamakeŋ ônêŋa kêtiam. Ma lau taêsam sêkac sa dêdêŋ eŋ sêja. Ma eŋ gêmoa bugêjactoŋ ŋataligeŋ. 22 Ma lômmôkê teŋ, ênê ŋaê Jairi, gêmêŋ e gêlic eŋ ma gêu tau gêc eŋ akaiŋŋa, 23 ma keteŋ eŋ kepeŋ ducgeŋ ma kêsôm gebe “Latuco tecênê gêmac e awa kêtu dambê. Tec ômôêŋ ma ôkêŋ lêmam ênsac eŋ gebe ŋajam êsa ma êmoa mata jali.” 24 Tec Jesu gêwiŋ eŋ gêja ma lau taêsam têdaguc eŋ e sêkapiŋ eŋ sa.

25 Ma awê teŋ gêjam dec kêtôm jala 12, 26 ma kêtap ŋandaŋ kapôêŋ sa aŋga dokta taêsam nêŋ ma kêjaiŋ nê awa samob. Mago gêjam eŋ sa atom e gêmac gêjam sêga. 27 Awê tau gêŋô Jesu ŋawae ma gêmêŋ kêsêli lau gêc eŋ dêmôêmuŋa mêŋkêmoasac ênê ŋakwê, 28 gebe eŋ kêsôm gebe “Aê embe lamoasac ênê ŋakwêgeŋ, oc êŋgôm aê ôlic ŋajam êsa.” 29 Kêmoasac e gacgeŋ nê dec kêpa ma kêsaê ôli gebe gêmac gêwi eŋ siŋ. 30 Ma Jesu kêsaê sebeŋ gebe ŋaclai kêsa aŋga ênê gêja, tec kêkac tau ôkwi gêdêŋ lau ma kêtu kênac gebe “Asa kêmoasac ŋoc ŋakwê.” 31 Ma nê ŋacseŋomi sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gôlic lau sêkapiŋ aôm sa sêmoa, mago kôtu kênac gebe ‘Asa kêmoasac aê.’” 32 Ma Jesu kêkac tau ôkwi gebe êlic asa gêgôm gêŋ tau. 33 Mago awê tau kêjala gêŋ, taŋ kêtap eŋ sa naŋ, kêtakê e kêtênêp tau ênduêndu, kêsa jagêu tau gêc Jesu laŋônêmŋa ma geoc biŋ samob lasê gêdêŋ eŋ. 34 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Latucoenec, nêm kôkêŋ gêwiŋ gêgôm aôm ŋajam kêsa, ôsa totêmtac malôgeŋ ôna ma nêm gêmac êwi aôm siŋ.”

35 Kêsôm biŋ gêmoa ma lau ŋagêdô sêmêŋ aŋga lômmôkênê andu ma sêsôm gebe “Latômo gêmac êndugac, aôm ôIênsôŋ mêtêmôkê êtu ageŋŋa.” 36 Êsêacnêŋ biŋ gêlêŋ Jesu tôŋ atom ma kêsôm gêdêŋ Iômmôkê gebe “Ôtêc taôm atom, ôkêŋ êwiŋgeŋ.” 37 Ma eŋ gêlôc gêdêŋ lau teŋ gebe sêndaŋguc eŋ atom, Petere ma Jakobo agêc lasi Joaŋ tauŋgeŋ sêwiŋ eŋ. 38 Ac jasêô lasê Iômmôkênê andu e gêŋô ŋaonda ma lau têtaŋ to sêjam taŋi sa. 39 Ma kêsô gêja e kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Amac agôm ŋaonda to ataŋ kêtu asageŋŋa. Ŋapalêo gêmac êndu atom, gêc bêcgeŋ tec gêc.” 40 Ma êsêac sêômac eŋ. Tec kêjanda êsêac samob sêsa sêja ma kêkôc ŋapalê têna agêc tama to êsêac, taŋ sêwiŋ eŋ sêja naŋ, ma kêsô balêm, taŋ ŋapalêo gêc naŋ gêja. 41 Jakêkam ŋapalêo lêma ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Talita kumi,” tanam ôkwi gebe “Ŋapalêo, aê jasôm aôm ôndi sa.” 42 E gacgeŋ ŋapalêo gêdi sa ma kêsêlêŋ, gebe ênê jala kêtu 12. Ma êsêac selendec ŋanô. 43 Go eŋ gêjac jao ŋajaŋa gêdêŋ êsêac gebe lau teŋ sêŋô ŋawae atom, ma kêsôm gebe sêkêŋ gêŋ ŋapalêo tau êniŋ.
Lau Rom sêsam siŋwaganêŋ toŋ kapôêŋ teŋ gebe
Legion.

Copyright information for `JAE