Mark 8

Jesu gêlôm lau 4.000

(Mat 15:32-39)

Gêdêŋ tonaŋgeŋ lau taêsam sêkac tauŋ sa kêtiam ma nêŋ gêŋ sêniŋŋa masi. Tec Jesu gêmôêc nê ŋacseŋomi dêdêŋ eŋ jakêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Aê taêc walô lau tonec gebe sêmoa sêwiŋ aê e bêc têlêac samuc ma nêŋ gêŋ sêniŋŋa masi. Amboac tonaŋ embe jakêŋ êsêac têntac sawageŋ sêmu sêna nêŋ gamêŋ, oc eŋkaiŋ to lemeŋ êmac aŋga intêna, gebe lau gamêŋ baliŋŋa ŋagêdo tec sêwiŋ êsêac.” Ma ênê ŋacseŋomi têtu kênac eŋ gebe “Aêac takôc mo aŋga ondoc ma takêŋ lau tonec sêniŋ êôc êsêac tôŋ, tamoa gamêŋ sawa nec.” Tec eŋ kêtu kênac êsêac gebe “Amacnêm polom tendocgeŋ gêc.” Ma êsêac sêsôm gebe “Polom 7.”

Ma kêsôm gêdêŋ lau gebe sêŋgôŋ sic sêŋgôŋ nom. Ma kêkôc polom 7 tonaŋ mêŋgêjam daŋge su, go kêpô kêkôc ma kêkêŋ gêdêŋ nê ŋacseŋomi gebe sênac sam. Tec sêjac sam gêdêŋ lau. Ma êsêacnêŋ i palê luagêcgeŋ gêc, naŋ gêjam daŋge ma kêsôm gebe sênac sam amboac tonaŋ. Seŋ e gêôc êsêac tôŋ, go sejoŋ ŋapopoc sa kêsêp gadob 7. Ma lau tau amboac 4,000. Ma kêkêŋ êsêac sêja. 10 Go êsêac to nê ŋacseŋomi gacgeŋ jasêpi waŋ teŋ ma jasêô lasê gamêŋ Dalmanutaŋa.

Parisai teteŋ gêŋtalô

(Mat 16:1-4)

11 Parisai sêsa sêja jaêc seseŋ tauŋ sêmoa e sebe sênsaê Jesu. Tec sêsôm gebe “Ôŋg m gêŋtalô undambêŋa teŋ.” 12 Jesu gêŋô biŋ tonaŋ e nê ŋalêlôm ŋawapacgosu ma kêsôm gebe “Lau têm tonecŋa sêsôm gêŋtalô teŋ kêtu asageŋŋa. Biŋŋaŋô, aê jasôm êndêŋ amac gebe Lau têm tonecŋa oc sêlic gêŋtalô teŋ atomanô.” 13 Go gêwi êsêac siŋ ma kêpi waŋ kêtiam jakêsô ŋamakeŋ ônêŋa.

Parisai to Herodo nêŋ jist

(Mat 16:5-12)

14 Ŋacseŋomi sêliŋ polom siŋ sêkôc gêwiŋ atom, sêkôc ŋanô tageŋ gec waŋ. 15 Tec Jesu gêlêŋ biŋ êsêac gebe “Alic ma ajop taôm ŋapep êndêŋ Parisai to Herodo nêŋ jist.”* 16 Ma êsêac taêŋ gêjam gêc tauŋŋa ma sêsôm gebe “Kec, eŋ kêsôm biŋ tonaŋ gebe aêac takôc polom gêwiŋ atom.” 17 Ma Jesu kêjala biŋ, taŋ sêsôm naŋ, tec kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Kêtu asageŋŋa amac taêm gêjam gêc taomŋageŋ gebe akôc polom gêwiŋ atom. Amacnêm kauc kêsa atom ma ajala biŋ tonec ŋam atom tageŋ me. Nêm ŋalêlôm ŋadani kêsa me. 18 Matemanô gêc, mago alic gêŋ atom to taŋemsuŋ gêc, mago aŋô biŋ atom me. Ma taêm gêjam biŋ atom me. 19 Gêdêŋ taŋ kêpô polom lemeŋ teŋ kêkôc gêdêŋ lau 5,000 naŋ, ajoŋ ŋapopoc sa kêsêp gadob tendocgeŋ.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gadob 12.” 20 “Ma gêdêŋ taŋ kêpô polom 7 kêkôc gêdêŋ lau 4,000 naŋ, ajoŋ ŋapopoc sa kêsêp gadob tendocgeŋ.” Ma êsêac sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gadob 7.” 21 Go eŋ kêtu kênac êsêac gebe “Ajala biŋ tonec ŋam atom tageŋ me.”

Ŋac matapec ŋajam kêsa aŋga Betsaida

22 Jasêô lasê Betsaida ma lau sêkôc matapec teŋ dêdêŋ Jesu sêja ma teteŋ eŋ gebe êmoasac eŋ. 23 Tec Jesu kêkam matapec gêdêŋ lêma ma gêwê eŋ agêc sêsa malac ŋamagê sêja, go kêkasôp kêsêp eŋ mataanô ma gêu lêma gêsac eŋ ma kêtu kênac eŋ gebe “Gôlic gêŋ teŋ me masi.” 24 Ma ŋac tau kêsa sa ma kêsôm gebe “Aê galic ŋamalac, galic êsêac sêsêŋŋ amboac ka.” 25 Go Jesu gêu lêma gêsac eŋ mataanô kêtiam ma kêpuc mata tôŋ e mataanô ŋawa kêsa ma gêlic gamêŋ ŋaŋêŋ kêsa. 26 Go kêsakiŋ eŋ gêja nê andu ma kêsôm gebe “Ôsa malac ôna atom.”

Petere kêsôm Jesu ŋam

(Mat 16:13-20: Luk 9:18-21)

27 Go Jesu to nê ŋacseŋomi dêdi sêsa malac Kaisarea Pilipi sêja. Sêsêlêŋ e jasêsa ŋadambê teŋ ma kêtu kênac nê ŋacseŋomi gebe “Lau sêsam aê sebe asa.” 28 Ma êsêac sêjô eŋ awa gebe “Ŋagêdô sêsôm gebe ŋackêsagu Joaŋ, ma ŋagêdô gebe Elia, ma ŋagêdô gebe propetenêŋ teri.” 29 Go kêtu kênac êsêac gebe “Ma amac taôm nec asam aê abe asa.” Tec Petere gêjô eŋ awa gebe “Aôm Kilisi tau.” 30 Ma Jesu gêjam êsêac aweŋ auc gebe sêsôm eŋ lasê êndêŋ lau teŋ atomanô.

Jesu geoc êmac êndu to êndi saŋa lasê

(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)

31 Go gêôc awa sa ma kêdôŋ êsêac gebe “Ŋamalacnê Latu oc êôc ŋandaŋ taêsam ma laumata to dabuŋsêga to biŋsutau oc têtiŋ eŋ to sênac eŋ êndu. Ma bêc têlêac ênaŋa, go êndi sa êtiam.” 32 Eŋ kasôm biŋ tonaŋ gêc awageŋ. Tec Petere gê eŋ jaagêc sêkô tauŋŋa ma kêsôm eŋ. 33 Ma Jesu kêkac tau ôkwi mata gê nê ŋacseŋomi ma kêsôm Petere gebe “Sadaŋ, ôkôc taôm sa naôkô jaêc. Aôm taêm gêjam biŋ Anôtôŋa atom, taêm gêjam biŋ ŋamalacŋageŋ.”

34 Go gêmôêc lau to nê ŋacseŋomi sêmêŋ ma kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Ŋac teŋ embe taê ênam gebe êsap aê tôŋ, naŋ ênac kapoac tau ma êôc nê kakesoIau êndaŋguc aê. 35 Ŋac teŋ embe êŋgôm mocsac gebe êmoa mata jali, naŋ oc êmac êndu. Ma teŋ embe êmac êndu êtu aê to ŋawae ŋajamŋa, naŋ oc êŋgôŋ mata jali. 36 Ŋac teŋ embe ênsôb gêŋ nomŋa samob sa êtu ênê gêŋ, mago êjaiŋ katu, oc ênam eŋ sa amboac ondoc. Oc ênam eŋ sa atom. 37 Ŋamalac oc ênac da katu ŋa asageŋ. 38 Lau mockaiŋo to lau sec tonec nêŋ teŋ embe maja aê to ŋoc biŋ, oc Ŋamalacnê Latu maja eŋ amboac tonaŋ êndêŋ têm, tê êmêŋ to Tamanê ŋawasi ma aŋela dabuŋ sêwiŋ eŋ.”
Asam biŋ, taŋ gêc Mat 16:6


Copyright information for `JAE