Matthew 1

Jesu Kilisi nê ŋam

(Luk 3:23-38)

Abraham latu Dawid nê latu Jesu Kilisi nê ŋam ŋabuku tonec.

Abraham kêka Isak lasê, Isak kêka Jakob lasê, Jakob kêka Juda to lasitêwai lasê, Juda kêka Peres agêc Sera lasê, Tamar kêkôc êsêagêc, Peres kêka Hesron lasê, Hesron kêka Aram lasê, Aram kêka Aminadab lasê, Aminadab kêka Nason lasê, Nason kêka Salmon lasê, Salmon kêka Boas lasê, Rahab kêkôc eŋ, Boas kêka Obed lasê, Rut kêkôc eŋ, Obed kêka Isai lasê, Isai kêka kiŋ David lasê.

Dawid kêka Salomo lasê, Urianê awê kêkôc eŋ, Salomo kêka Rehoboam lasê, Rehoboam kêka Abia lasê, Abia kêka Asa lasê, Asa kêka Josapat lasê, Josapat kêka Joram lasê, Joram kêka Usia lasê, Usia kêka Jotam lasê, Jotam kêka Ahas lasê, Ahas kêka Hesekia lasê, 10 Hesekia kêka Manase lasê, Manase kêka Amos lasê, Amos kêka Josia lasê, 11 Josia kêka Jekonia to lasitêwai lasê gêdêŋ taŋ sêŋgôŋ gamêŋ jaba Babel naŋ.

12 Sêŋgôŋ gamêŋ jaba Babel su acgom, go Jekonia kêka Sealtiel lasê, Sealtiel kêka Serubabel lasê, 13 Serubabel kêka Abiud lasê, Abiud kêka Eliakim lasê, Eliakim kêka Asor lasê, 14 Asor kêka Sadok lasê, Sadok kêka Akim lasê, Akim kêka Eliud lasê, 15 Eliud kêka Eleasar lasê, Eleasar kêka Matan lasê, Matan kêka Jakob lasê, 16 Jakob kêka Josep, taŋ gêjam Maria naŋ lasê, ma awê tau tonaŋ kêkôc Jesu, taŋ, sêsam eŋ sebe Kilisi naŋ.

17 Gôlôac samob tonaŋ ŋai aŋga Abrahamnê e gêdêŋ Dawid naŋ nêŋ ŋadênaŋ 14, ma aŋga Dawid e gêdêŋ sêŋgôŋ gamêŋ jaba Babel naŋ nêŋ ŋadênaŋ 14, ma gêdêŋ sêŋgôŋ gamêŋ jaba Babel e gêdêŋ Kilisi tau naŋ nêŋ ŋadênaŋ 14.

Jesu kêtu ŋamalac

(Luk 2:1-7)

18 Jesu Kilisi kêtu ŋamalac ŋalên tau tonec. Êsêac sê ênê tana Maria gêdêŋ Josep. Agêc sêmoa sêwiŋ tauŋ atom e sêlic awê tau taê aŋga Ŋalau Dabuŋ nê. 19 Ma ênê akweŋ Josep eŋ ŋac gêdêŋ gebe êŋgôm awê tau maja êsa atom, tec gebe êwi eŋ siŋ kelecgeŋ. 20 Taê gêjam biŋ tonaŋ gêmoa e Apômtaunê aŋela geoc tau lasê to gêsuŋ mê gêdêŋ eŋ ma kêsôm gebe “Dawidnê latu Josep, taêm dani taôm atom, ôkôc nêm awê Maria sa wacêŋgôŋ êwiŋ aôm, gebe eŋ taê aŋga Ŋalau Dabuŋ nê. 21 Eŋ oc êkôc latu teŋ, naŋ ôê ênê ŋaê gebe Jesu, gebe eŋ êsi nê lau su aŋga nêŋ sec to ênam êsêac kêsi.”

22 Biŋ samob tonaŋ ŋai ŋanô kêsa gebe Apômtaunê biŋ, taŋ kêkêŋ propete awasuŋ kêsôm lasê naŋ, êtu anô gebe

23 “Alic acgom, awêtakiŋ teŋ taê e êkôc latu teŋ,
ma sê ênê ŋaê gebe Imanuel!” (tanam ôkwi gebe
“Anôtô mêŋgêwiŋ aêac”).
24 Josep gêc mê e mata gêlac ma gêgôm kêtôm Apômtaunê aŋela kêsakiŋ eŋ, tec jakêkôc nê awê sa mêŋgeŋgôŋ gêwiŋ eŋ, 25 ma gêjac jaê eŋ ŋapep e kêkôc latu su, ma gê ênê ŋaê gebe Jesu.

Copyright information for `JAE