Micah 2

Ojae êsêac, taŋ sêkôniŋ lau ŋalêlôm sawa tôŋ naŋ

Ojae êsêac, taŋ sêmasaŋ lêŋ sêŋgôm secŋa
ma sêc nêŋ mê ŋaô to taêŋ gêjam lêŋ tau naŋ.
Embe eleŋŋa lasê, go sêŋgôm nêŋ lêŋ tau ŋanô êsa,
gebe nêŋ ŋaclai gêc.
Êsêac mateŋ katu kôm, tec sêjaŋgo su.
Êsêac mateŋ katu andu, tec sêkôc su.
Êsêac sêkôniŋ andu ŋatau to nê andu,
ma sêkôniŋ ŋac-gêwê-kaiŋ-gêŋlên-sêmwaga tonê gêŋlênsêm gêwiŋ
Kêtu tonaŋŋa Apômtau kêsôm gebe
“Alic acgom, aê kamasaŋ lêŋ sec kêtu gôlôac tonaŋŋa.
Amac atôm gebe andaiŋ su aŋga gêsômtêkwa atom,
ma oc asêlêŋ totembelem aŋgeŋ atom amboac tonaŋgeŋ,
gebe têm tônê oc têm sec.
Êndêŋ bêc tonaŋ êsêac oc sêŋga wê êpi amac
to têtaŋ taŋiboa kapôêŋ ma sêsôm gebe Aêac dabacgac.
Êsêac sêjam dôŋ ŋoc launêŋ nomlênsêm e su
ma sêjac sam gêdêŋ tauŋ.
Lau teŋ oc sêkêŋ nom tau êmu êndêŋ êsêac êtiam atom.
Êsêac sênac sam nom êndêŋ lau, taŋ seseŋ aêac su naŋ.”
Kêtu tonaŋŋa amacnêm ŋac teŋ ênam dôŋ nom
êndêŋ taŋ akac sa amoa Apômtaunê gôlôac ŋalêlôm naŋ atom. ***

Lau sêjam mêtê aê gebe “Ônam mêtê atom,
ônam mêtê êpi biŋ amboac tonaŋ atom,
ŋam gebe biŋ majeŋŋa oc êtap aêac sa atom.
Apômtau kêpuc boa gôlôac Jakob me.
Apômtau lêma kêtu dambê me.
Gêŋ tonaŋ eŋ gêgôm me.
Ênê biŋ kêmoasiŋ ŋac, taŋ kêsa lêŋ ŋaŋêŋ naŋ, atom me.”

Mago amac adi amboac ŋacjo gebe anac siŋ êndêŋ ŋoc lau.
Amac akwalec ŋakwê su aŋga lau malô
to aŋga êsêac, taŋ sêsêlêŋ taêŋ gêjam biŋ siŋŋa teŋ atom naŋ.
Amac ajanda ŋoc lau nêŋ lauo sêsa aŋga nêŋ andu ŋajam,
ma ajaŋgo ŋoc ŋawasi su aŋga êsêacnêŋ gôlôac ŋasec-ŋasec samucgeŋ.
10 Andi ma aêc su, gebe gamêŋ tonec gamêŋ talêwaŋ tauŋŋa atom.
Geŋeŋmôkê geseŋ gamêŋ tau su e ŋajam êsa êtôm atom.

11 Ŋac teŋ embe ênac laoc gamêŋgeŋ ma êsôm biŋ agwa- agwa to biŋdansaŋ gebe
“Aê gabe janam mêtê amac êpi wain to bu ŋaclai,”
ŋac amboac tonaŋ oc êtu lau tonaŋ nêŋ ŋac-ênam- mêtêwaga.

12 “O Jakob, aê gabe jajoŋ amac samob sa biŋŋanôgeŋ,
aê oc janac Israelnêŋ ŋapopoc sa.
Aê oc jakêŋ êsêac sêpi tageŋ amboac domba sêpi tageŋ sêmoa sapa,
amboac domba ŋatoŋ, taŋ seŋ gêgwaŋ sêwiŋ tauŋ naŋ.
Ma ŋamalac taêsam ŋaonda êsa.”

13 Ŋac-enseŋ-balaŋ-suwaga oc êsêlêŋ êmuŋ êsêac.
Êsêac oc têtuc katam popoc ma sêsa sêna.
Êsêacnêŋ kiŋ oc êmuŋ êsêac,
Apômtau oc êsêlêŋ êtu êsêacnêŋ ŋamata.
Lau Israel sêkac sa kêsêp ŋasawa ŋagêdô, gebe
sênac sam nomlênsêm, taŋ Apomtau kêkêŋ gêdêŋ êsêac naŋ êndêŋ tauŋ.
Copyright information for `JAE