Micah 3

Anôtô gec biŋ lau Israel nêŋ laumata

Ma aê kasôm gebe
Amac Jakobnêŋ laumata to Israelnêŋ gôliŋwaga, akêŋ taŋem.
Amacnêm kôm, gebe ajala biŋgêdêŋ me masi.
Amac taŋ akêŋ kisa gêdêŋ gêŋ ŋajam ma têmtac gêwiŋ sec,
amac taŋ akwalec ŋoc launêŋ ŋaôlic su
ma amoata nêŋ ŋamêsôm su aŋga ŋatêkwa,
amac taŋ aeŋ ŋoc lau amboac aeŋ gwada
ma akwalec nêŋ ŋaôlic su ma atuc nêŋ ŋatêkwa popoc- popocgeŋ naŋ,
amac asa êsêac amboac asa gwada kêsêp ku,
amboac bôc ŋamêsôm kêsêp suc.

Êsêac oc têtaŋ êndêŋ Apômtau,
mago eŋ oc êkêŋ taŋa êsêac atom.
Êndêŋ bêc tonaŋ eŋ oc ênsaŋ laŋôanô auc êndêŋ êsêac,
gebe sêŋgôm nêŋ gêŋ sec.

Apômtau kêsôm biŋ tonec kêkanôŋ propete, taŋ sêwê aêŋoc lau seso naŋ, gebe
Êsêac embe têtap gêŋ taniŋŋa sa, go sêmôêc gebe “Wama,”
mago ŋac, taŋ kêkêŋ gêŋ taniŋŋa kêsêp êsêac aweŋsuŋ atom naŋ,
oc sênac siŋ êndêŋ eŋ.
Kêtu tonaŋŋa êmbêcauc êkôm amac auc, gebe alic ŋakatu êtiam atom,
gêsuŋbôm êsa, gebe aoc biŋ lasê atom.
Oc êsêp gebe êpô propete tonaŋ êtiam atom,
ma êndêŋ ocsalô ŋakesec êkôm êsêac auc.
Go lau-sêlic-ŋakatuwaga majeŋ ê
ma lau-seoc-biŋ-lasêwaga nêŋ kauc oc êlênsôŋ.
Êsêac oc sêmbôc aweŋsuŋ auc,
gebe Anôtô gêjô êsêac aweŋ atom.
Mago aê amboac teŋ. Ŋaclai to Apômtaunê ŋalau
ma biŋgêdêŋ to ŋajaŋa gêjam aê auc,
gebe jawa Jakobnê geo to Israelnêŋ sec sa.

Amac gôlôac Jakob nêŋ laumata to gôlôac Israel nêŋ gôliŋwaga, akêŋ taŋem biŋ tonec.
Amac adec biŋgêdêŋ to alênsôŋ lêŋ solop samob.
10 Amac akwê Sion sa ŋa dec
ma Jerusalem ŋa biŋ geo.
11 Êsêacnêŋ laumata sêmêtôc biŋ gêjô awa ŋalêsiŋa su.
Nêŋ dabuŋwaga têdôŋ lau, taŋ sêjam ôli êsêac naŋgeŋ.
Nêŋ propete seoc biŋ lasê gêdêŋ lau, taŋ sêkêŋ mone gêdêŋ êsêac naŋ.
Mago êsêac taêŋ kêka Apômtau ma sêsôm gebe
“Apômtau gêmoa aêac ŋalêlôm gêwiŋ atom me.
Gêŋwapac teŋ êtôm gebe êtap aêac sa atom.”
12 Mago êsêac oc sêkac Sion ôkwi amboac sêkac nom ôkwi aŋga kôm,
ma Jerusalem popoc-popocgeŋ êtu lênduc,
ma lôm dabuŋ ŋalôc ênam tau ôkwi êtu saleŋbôm êtu amacŋa.
Copyright information for `JAE