Micah 6

Apômtau kêmêtôc Israel

Akêŋ taŋem biŋ, taŋ Apômtau kêsôm naŋ, gebe
Ajôc, ôkô lôc ŋalabu ma ôwa nêm biŋ samaŋ,
ma gamêŋ ŋabau êŋô aôm awam.
O lôcac to amac nom ŋaalê teŋgeŋŋa,
akêŋ taŋem Apômtaunê biŋ mêtôcŋa,
gebe Apômtaunê biŋ teŋ gêc nê lauŋa,
gebe êmêtôc Israel.

“O ŋoc lauace, aê gagôm asageŋ gêdêŋ amac,
aê kalênsôŋ amac amboac ondoc.
Ajô aê aocmaŋ.
Aê kakôc amac aŋga gamêŋ Aiguptuŋa api amêŋ
ma gajam amac kêsi aŋga andu kapoacwalôŋa.
Aê kasakiŋ Mose agêc Aron ma Miriam sêmuŋ amac.
O ŋoc lauace, taêm ênam biŋ, taŋ kiŋ Moabŋa Balak kêmasaŋ gebe êŋgômŋa naŋ,
ma taêm ênam biŋ, taŋ Beor latu Bileam gêjô eŋ awa naŋ.
Taêm ênam nêm lêŋ aŋga Sitim e gêdêŋ Gilgal
ma ajala Apômtaunê gêŋsêga gêjam amac kêsiŋa.”

Biŋ taŋ Apômtau taê kêka naŋ

“Aê jakôc asageŋ ma jandêŋ Apômtau najakô eŋ laŋônêmŋa
ma japôŋ ocduc êndêŋ Anôtô lôlôcŋa.
Aê oc jakôc bulimakao ŋalatu, taŋ ŋajala tageŋ naŋ,
ma jakêŋ êtu daja êndêŋ eŋ me.
Apômtau oc êlic domba kapoac 1,000 to 1,000
me ŋalêsi, taŋ enseleŋ amboac bu taêsam keseleŋ naŋ, ŋajam me.
Me aê oc jakêŋ ŋoc ŋacsêga êtu da êjô ŋoc geo su,
jakêŋ ôlic ŋamêc êjô ŋoc katucnê sec su me.”
O ŋac tau, eŋ gêwa gêŋ, taŋ ŋajam naŋ, sa gêdêŋ aôm,
ma gêŋ, taŋ Apômtau taê kêka aŋga aômnêm naŋ, tonec.
Ôŋgôm gêŋ samob tobiŋgêdêŋgeŋ,
têmtac êwiŋ lêŋ moasiŋŋa
ma ôsêlêŋ ômbu taômgeŋ ômoa nêm Anôtô laŋônêmŋa.
Akêŋ taŋemmaŋ. Apômtau awa gêjac malac,
ma lau tokauc têtêc ênê ŋaê.
“Amac gôlôac to lau malacŋa, taŋ akac sa naŋ, akêŋ taŋemmaŋ.
10 Aê katôm, gebe jaliŋ awa alôb-alôb, taŋ gêc lau alôb-alôb nêŋ andu naŋ,
ma dôŋdansaŋ, taŋ aê kapuc boa naŋ, siŋ me.
11 Aê oc jamêtôc ŋac, taŋ gêjam dôŋ gêŋ keso
ma kêsau lau ŋa dôŋdansaŋ naŋ, atom me.

12 Ŋaclai sec gêjam amacnêm lau tolêlôm auc,
ma êsêac, taŋ sêŋgôŋ nêm malac ŋalêlôm naŋ, sêsau biŋdansaŋ
ma imbeleŋ kêbêlê biŋdansaŋ.
13 Kêtu tonaŋŋa aê gadi, gebe janac aôm popoc
ma jaŋgôm aôm ôtu gasaŋ êtu nêm secŋa.
14 Aôm oc ôniŋ gêŋ, mago êôc aôm tôŋ atom,
ma mo êjô aôm ŋapaŋgeŋ.
Aôm ônac waba sa, mago ônam sa atom.
Ma gêŋ, taŋ gôjac sa naŋ, aê oc jakêŋ êndêŋ siŋ enseŋ su.
15 Aôm oc ôsê gêŋ, mago ônac ŋanô sa atom,
aôm oc ôsac katêkwi ŋanô, mago ôniŋ oso taôm ŋa ŋalêsi tau atom.
Aôm oc ôka wain ŋanô, mago ônôm wain tau atom,
16 gebe aôm kôdaguc Omrinê ŋagôliŋ ma gôgôm gêŋ samob, taŋ Ahabnê gôlôac sêgôm naŋ,
ma aôm kôsa lêŋ, taŋ êsêac sêmasaŋ naŋ.*
Kêtu tonaŋŋa aê janseŋ nêm gamêŋ su êtu gasaŋ
to jakêŋ lau sêsu nêm lau susu. Amboac tonaŋ aôm oc ôc biŋ majeŋŋa aŋga launêŋ.”
Israelnêŋ kiŋ luagêc Omri agêc Ahab sêjatu lau, gebe
sênam sakiŋ anôtôi jaba.
Copyright information for `JAE