Numbers 21

Lau Kanaan sêjac siŋ gêdêŋ lau Israel

Gêdêŋ tonaŋ ŋac Kanaanŋa teŋ kêtu kiŋ Aradŋa. Eŋ gêŋgôŋ gamêŋ Negeb. Eŋ gêŋô, gebe lau Israel sêsêlêŋ sêsa intêna aŋga Atarimŋa sêmêŋ, tec gêjac siŋ gêdêŋ Israel, ma kêkôc lau Israel ŋagêdô tôŋ jakêkêŋ êsêac sêŋgôŋ kapoacwalô. Go lau Israel têtôc lemeŋ gêdêŋ Apômtau ma sêsôm gebe “Aôm embe ôkêŋ lau tônê sêsêp aêac lemeŋ, oc anseŋ êsêacnêŋ malac samob su samucgeŋ.” Apômtau kêkêŋ taŋa lau Israel aweŋ ma gêwi lau Kanaan siŋ sêsêp êsêac lemeŋ. Tec lau Israel seseŋ êsêac tonêŋ malac samob su ma sêsam gamêŋ tau gebe Horma. *

Moac Ŋaclai

Lau Israel dêdi aŋga lôc Horeb ma sêsêlêŋ sepeŋ Gwêckoc sebe sênac jaê gamêŋ Edom. Êsêac sêsêlêŋ sêmoa intêna e lau ôliŋ ŋakam kêsa. Êsêac sêli aweŋ sa gêdêŋ Apômtau agêc Mose gebe “Amagêc awê aêac awi Aiguptu siŋ gebe amac êndu aŋga gamêŋ sawa kêtu ageŋŋa. Gebe mo to bu masi aŋga tonec ma aêac ôliŋ ŋakam gêŋ ŋasêpam, taŋ aeŋ amoa naŋ.” Go Apômtau kêsakiŋ moac ŋaclai gêdêŋ lau. Moac tau sêŋac lau Israel e taêsam sêmac êndu. Ma êsêac dêdêŋ Mose jasêsôm gebe “Aêac agôm sec gebe ali aweŋ sa gêdêŋ amagêc Apômtau. Oteŋ Apômtau, gebe êkôc moac su aŋga aêacma.” Amboac tonaŋ Mose keteŋ Apômtau kêtu lauŋa. Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe “Ômansaŋ moac ŋaclai teŋ ŋakatu ma ôjac sa naêkô. Ma lau samob, taŋ moac gêŋac êsêac naŋ, embe mateŋ ê moacki tau, naŋ sêmoa mateŋ jali.” Amboac tonaŋ Mose kêmasaŋ moacki teŋ ma gêjac sa jakêkô. Ma moac embe êŋac ŋac teŋ, go ŋac tau mata ê moacki tau ma êmoa mata jali.

21:10-35 ŋamadiŋ tonec kêsa gamêŋ to malac samob, taŋ lau Israel sêô lasê gêdêŋ taŋ sêsêlêŋ sêmoa gamêŋ sawa naŋ sa.
Horma ŋam gebe seseŋ sêjaŋa.


Copyright information for `JAE