Numbers 23

Ma Bileam kêsôm gêdêŋ Balak gebe “Ômboa altar 7 sa êtu aêŋa, go ôkêŋ-bulimakao kapoac 7 to domba kapoac 7 êndêŋ aê.” Balak gêgôm kêtôm Bileam kêsôm ma agêc sêkêŋ bulimakao kapoac teŋ ma domba kapoac teŋ kêtu daja gêsac altar 7 tau ŋaô kêtômgeŋ. Ma Bileam kêsôm gêdêŋ Balak gebe “Ôkô ôwiŋ nêm daja, ma aê gabe jana. Moae Apômtau oc mêŋêlic aê. Ma biŋ, taŋ eŋ êtôc êndêŋ aê naŋ, oc janac miŋ êndêŋ aôm.” Go eŋ kêpi lôc sawa teŋ gêja.

Bileam gêjam mec lau Israel

Ma Anôtô mêŋgêlic Bileam ma Bileam kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aê gaboa altar 7 sa ma kakêŋ bulimakao kapoac teŋ ma domba kapoac teŋ kêtu daja gêsac altar 7 ŋaô kêtômgeŋ.” Ma Apômtau kêkêŋ biŋ kêsêp Bileam awasuŋ su, go kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ômu ôndêŋ Balak ôna ma ôsôm biŋ tonec êndêŋ eŋ.” Go Bileam gêmu gêdêŋ Balak gêja ma Balak to lau Moab nêŋ kasêga samob sêkô sêwiŋ ênê daja. Go Bileam gêôc awa sa ma kêsôm gebe

“Lau Moab nêŋ kiŋ Balak kêkôc aê aŋga lôc oc kêpiŋa Aram gamêŋ ma kêsôm gebe
‘Ômôêŋ ôpuc boa Jakob êtu aêŋa.
Ômôêŋ ônac jatu Israel.’
Mago aê japuc boa ŋac, taŋ Anôtô kêpuc boa eŋ atom naŋ, amboac ondocgeŋ.
Gebe aê kakô lôc ŋatêpôê ma galic eŋ,
kakô gamêŋ ŋabau ma matoc gê eŋ.
Lau-m teŋ, tê sêŋgôŋ nêŋ ŋasawa teŋ tauŋŋa nê,
sedec gebe sêŋgôŋ sêwiŋ lau samuc.
10 Asa kêtôm gebe êsa Jakobnê kekop sa.
Asa kêtôm gebe êsa Israelnê lau ŋatoŋ sa.
Aê jamac êndu jatôm lau gêdêŋ
ma janac dabiŋ ŋoc lêŋ êtôm êsêac sêjac dabiŋ nêŋmaŋ.”
11 Go Balak kêsôm gêdêŋ Bileam gebe “Aôm gôgôm aê amboac ondoc. Ôlic acgom, aê kakêŋ biŋ aôm gebe ôpuc boa ŋoc ŋacjo, mago galoc aôm gôjam mec êsêac.” 12 Bileam gêjô eŋ awa gebe “Amboac ondoc, aê taŋoc wamu ma jasôm biŋ, taŋ Apômtau kêkêŋ kêsêp aê aocsuŋ naŋ, atom me.”

13 Balak kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Mêŋôwiŋ aê ma aêagêc tana gamêŋ teŋ. Aŋga ônê aôm oc ôlic Israel, mago ôlic samucgeŋ atom, ôlic ŋagêdô, taŋ mêŋkêsi aêacŋa naŋgeŋ. Ma aŋga tônê ôpuc boa êsêac êtu aêŋa.” 14 Ma eŋ gêwê Bileam kêpi dibwaganêŋ kôm, taŋ gêc lôc Pisga ŋatêpôê naŋ, gêja. Go eŋ gêboa altar 7 sa ma kêkêŋ bulimakao kapoac teŋ ma domba kapoac teŋ kêtu daja gêsac altar 7 tau ŋaô kêtômgeŋ. 15 Go Bileam kêsôm gêdêŋ Balak gebe “Ôkô ôwiŋ nêm daja, ma aê najalic Apômtau aŋga lôc ŋamakeŋ ônêŋa.” 16 Ma Apômtau mêŋgêlic Bileam ma kêkêŋ biŋ kêsêp eŋ awasuŋ ma kêsôm gebe “Ômu ôndêŋ Balak ôna ma ôsôm biŋ tonec.” 17 Go Bileam gêmu gêdêŋ Balak gêja ma Balak to lau Moab nêŋ kasêga samob sêkô sêwiŋ ênê daja. Ma Balak kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtau kêsôm biŋ amboac ondoc.” 18 Go Bileam gêôc awa sa ma kêsôm nê biŋ tau gebe

“O Balak, ôndi ma ôŋô biŋ.
O Sipor latu, ôkêŋ taŋam aê.
19 Anôtô eŋ ŋamalac atom, gebe ênsau biŋdansaŋ.
Eŋ ŋamalac teŋ latu atom, gebe ênam nê biŋ ôkwi.
Biŋ, taŋ eŋ kêsôm naŋ, gêgôm kêtu anô atom me.
Biŋ, taŋ eŋ gêjac mata naŋ, gêgôm ŋanô kêsa atom me.
20 Ôlic acgom, eŋ kêjatu aê gebe janam mec.
Eŋ gêjam mec su, tec katôm, gebe janam mec tau ôkwi atom.
21 Gêŋwapac teŋ gêc Jakob ŋalêlôm atom,
ma ŋakeso teŋ gêc Israel ŋalêlôm atom amboac tonaŋgeŋ.
Nê Anôtô gêmoa gêwiŋ eŋ
ma lasê kêtaŋ kêtu ênê kiŋŋa.
22 Anôtô, taŋ gêwê eŋ gêwi Aiguptu siŋ naŋ,
kêkêŋ ŋaclai gêdêŋ eŋ kêtôm bôcgabuŋ ŋajabo.
23 Biŋ beŋŋa teŋ kêtôm gebe enseŋ Jakob atom,
ma biŋ sêpuc boaŋa teŋ enseŋ Israel atom.
Galoc sêsôm kêpi Jakob to Israel gebe
‘Anôtô gêgôm gêŋsêga kaiŋ teŋ.’
24 Alic lau tau acgom. Êsêac têtôm lewe têna gêdi sa.
Êsêac têtôm lewe kêpuc tau gêdi kêkô.
Eŋ êlêwaŋ tau atom e êniŋ gwada su
ma ênôm gwada, taŋ gêjac naŋ, ŋadec.”
25 Go Balak kêsôm gêdêŋ Bileam gebe “Aôm kôpuc boa êsêac atom, tec ônam mec êsêac atom amboac tonaŋgeŋ.” 26 Bileam gêjô eŋ awa ma kêsôm gêdêŋ Balak gebe “Biŋ samob, taŋ Anôtô kêjatu naŋ, aê oc jaŋgôm ŋanô êsa. Aê kasôm biŋ tonec gêdêŋ aôm me masi.”

27 Balak kêsôm gêdêŋ Bileam gebe “Ômôêŋ acgom, aê gabe jawê aôm ôna gamêŋ teŋ. Moae Anôtô oc êlic ŋajam gebe aôm ôpuc boa êsêac êtu aêŋa aŋga ônê.” 28 Go Balak gêwê Bileam kêpi lôc Peor ŋatêpôê gêja. Aŋga ônê eŋ gêlic gamêŋ sawa. 29 Ma Bileam kêsôm gêdêŋ Balak gebe “Ômboa altar 7 sa êndêŋ aê aŋga tonec ma ôkôc bulimakao kapoac 7 to domba kapoac 7.” 30 Balak gêgôm kêtôm Bileam kêsôm ma kêkêŋ bulimakao kapoac teŋ to domba kapoac teŋ kêtu daja gêsac altar 7 tau ŋaô kêtômgeŋ.

Copyright information for `JAE