Numbers 24

Bileam gêlic gebe Apômtau gêlic ŋajam, gebe ênam mec Israel, tec gêja kêtôm têm ŋagêdô gebe êtap puc saŋa atom. Eŋ laŋôanô gêdêŋ gamêŋ sawageŋ. Eŋ gêôc mataanô sa ma gêlic Israel sêŋgôŋ totoŋ- totoŋ têtôm nêŋ gôlôacmôkêgeŋ. Ma Anôtônê Ŋalau mêŋkêpi eŋ, go gêôc awa sa ma kêsôm nê biŋ tau gebe

“Beor latu Bileam, ŋac, taŋ mata gêlac naŋ, nê biŋ tonec.
Ŋac, taŋ gêŋô Anôtônê biŋ to gêlic gêŋ, taŋ Ŋaniniŋ Ŋatau geoc lasê
ma gêu tau jagêc tomata gêmôbgeŋ atom naŋ, nê biŋ tonec.
O Jakob, nêm becobo e ŋajamanô.
O Israel, nêm gamêŋ gôŋgôŋŋa e ŋajam êndu,
kêtôm gaboaŋ tapa baliŋ,
kêtôm kôm, taŋ gêc bugala naŋ,
kêtôm môsê, taŋ Apômtau kêsê naŋ,
kêtôm kaseda aŋga bu ŋatali.
Êsêacnêŋ kôm moŋa êpô lêna bu atom,
gebe bu oc êpoac kôm ŋalêlôm.
Êsêacnêŋ kiŋ kapôêŋ kêlêlêc Agag * su
ma tetoc ênê gôliŋ kiŋŋa ŋawae sa êlêlêc su.
Anôtô, taŋ gêwê eŋ gêwi Aiguptu siŋ naŋ,
kêkêŋ ŋaclai gêdêŋ eŋ kêtôm bôcgabuŋ tojabo.
Eŋ oc êndaŋgôŋ lau tomôkê-tomôkê, taŋ têtu ênê ŋacjo naŋ,
ma oc êtuc nêŋ ŋatêkwa e popoc-popocgeŋ,
ma nê sôb oc eseŋeŋ nêŋ ŋacjo.
Eŋ kêluŋ tau gêc kêtôm lewe,
kêtôm lewe têna. Asa gebe êkalom e êndi sa.
Ma ŋac, taŋ êpuc boa aôm naŋ, êtap êpuc boa aôm ŋagêjô sa.”
10 Go Balak têtac ŋandaŋ kêsa gêdêŋ Bileam, tec kêtuc lêma kêpi tau ma kêsôm gêdêŋ Bileam gebe “Aê kakalem aôm, gebe ôpuc boa ŋoc ŋacjo, mago aôm gôjam mec êsêac kêtu dim têlêac. 11 Ôêc su, ômu ôna nêm gamêŋ. Aê gabe jatoc aôm sa, mago Apômtau tau kêgamiŋ aôm waem.” 12 Bileam gêjô eŋ awa gebe “Aê kasôm gêdêŋ nêm lau jaeŋŋa, taŋ kôsakiŋ dêdêŋ aê sêmêŋ naŋ, su gebe 13 ‘Silber to gold embe êsô Balaknê andu e mêŋêc, gebe êkêŋ êndêŋ aê, mago jatôm gebe jaŋgêli Apômtaunê biŋ atom. Aê oc jaŋgôm sec to ŋajam êtôm ŋoc ŋalêlôm êkac aêŋa jatôm atom amboac tonaŋgeŋ. Aê jasôm biŋ tageŋ, taŋ Apômtau kêsôm naŋgeŋ.’ 14 Ma galoc jamu jandêŋ ŋoc lau jana êtiam. Amboac tonaŋ ômôêŋ gebe jasôm biŋ, taŋ lau tônê sêŋgôm êndêŋ nêm lau êtu ŋamu naŋ, lasê êndêŋ aôm.” 15 Ma Bileam gêôc awa sa ma kêsôm nê biŋ tau gebe

“Beor latu Bileam, ŋac, taŋ mata gêlac naŋ, nê biŋ tonec.
16 Ŋac, taŋ gêŋô Anôtônê biŋ to kêjala Lôlôc Ŋatau nê kauc ma gêlic gêŋ,
taŋ Ŋaniniŋ Ŋatau geoc lasê naŋ,
e gêu tau jagêc tomata gêmôbgeŋ atom naŋ, nê biŋ tonec.
17 Aê galic ŋac tau, mago gêmoa galoc atom.
Matoc gê eŋ, mago gêmoa ŋagala atom.
Utitalata teŋ oc mêŋêpi aŋga Jakobnê,
ma tôc gôliŋŋa teŋ mêŋêsa aŋga Israelnê.
Ma tôc tau êtuc lau Moab teŋbeleŋ
to êku Set latui samob tulu.
18 Gamêŋ Edom oc êtu ênê gêŋ,
ma eŋ êjaŋgo nê ŋacjo Seir nêŋ gamêŋ su,
ma Israelnê ŋaclai êsa.
19 Jakob ênam gôliŋ nê ŋacjo ma enseŋ lau,
taŋ sêsêp siŋ sawa naŋ su.”
20 Gêdêŋ taŋ Bileam gêlic lau Amalek naŋ, gêôc awa sa ma kêsôm nê biŋ tonec gebe

“Amalek kêtu lau tomôkê-tomôkê samob nêŋ ŋamata,
mago êtu ŋamu eŋ oc ênaŋa.”
21 Gêdêŋ taŋ eŋ gêlic lau Kain naŋ, eŋ gêôc awa sa ma kêsôm nê biŋ tonec gebe

“O Kain, nêm gamêŋ, taŋ gôŋgôŋ naŋ, ŋajaŋa.
Aôm gôjac nêm sac gêsac poc kapôêŋ ŋaô.
22 Mago ŋacjo oc senseŋ Kain su.
Têm kêdabiŋ, go lau Asur sêwê aôm naôŋgôŋ kapoacwalô.”
23 Bileam gêôc awa sa kêtiam ma kêsôm nê biŋ tonec gebe

“Ojae, Anôtô embe êŋgôm biŋ tonec ŋanô êsa,
asa oc êmoa mata jali.
24 Waŋ oc êmêŋ aŋga Kitim, ma êsêac oc sêkôniŋ Asur to Eber tôŋ.
Ma êsêac oc sênaŋa amboac tonaŋgeŋ.”
Go Bileam gêdi ma gêc gêmu gêja nê gamêŋ. Ma Balak gêc kêsa nê intênaŋa gêja amboac tonaŋgeŋ.

25  25:1 — 27:11 Ŋasêbu tonec ŋamiŋ amboac tonec gebe Anôtô kêpuc boa sakiŋ Balŋa ma kêkêŋ ŋagêjô gêdêŋ lau, taŋ sêjam sakiŋ anôtô jaba tonaŋ. Mose kêsa lau Israel nêŋ ŋacwaga toôliŋ walôŋa sa ma gêjac sam nom, taŋ Anôtô gêjac mata gêdêŋ lau Israel naŋ, gêdêŋ gôlôacmôkê kêtôm ŋacwaga tonaŋ nêŋ nambageŋ.
Agag, ôlic Sam 1. 15:8-33.


Copyright information for `JAE