Numbers 6

Mec dabuŋsêga ênam mec gôlôacŋa

22 Apômtau kêsôm gêdêŋ Mose gebe 23 “Ôsôm biŋ êndêŋ Aron to latui gebe Anam mec lau Israel ma asôm amboac tonec gebe

24 ‘Apômtau ênam mec aôm ma ejop aôm.
25 Apômtau êkêŋ laŋôanô êpô aôm ma taê labu aôm.
26 Apômtau êsa laŋôanô sa êndêŋ aôm ma êkêŋ têmtac êtu malô.’
“Êsêac sêkêŋ ŋoc ŋaê ênsac lau Israel ŋaô, go aê gabe janam mec êsêac.”

27 

7:1 — 9:14 Ŋasêbu tonec kêkêŋ da, taŋ lau sêkêŋ gebe sênam sakiŋ omŋa sa aŋga Lômbec naŋ, ŋawae gêdêŋ êsêac. Lêŋ sênam mec lau Lewi êtu sakiŋ dabuŋŋa ma miŋ lau seŋ Pasa aŋga lôc Sinaiŋa kêsêp môkêlatu tonec amboac tonaŋgeŋ.

Copyright information for `JAE