Psalms 103

PESALEM 103

Talambiŋ Apômtaunê moasiŋ

O katuc tau, ôlanem Apômtau
ma aêŋoc ŋalêlôm samucgeŋ, êlanem ênê ŋaê dabuŋ.
O katuc tau, ôlanem Apômtau
ma ôliŋ ênê moasiŋ samob, taŋ gêjam aôm sa naŋ, siŋ atom.
Gebe eŋ tec kêsuc aômnêm biŋ samob ôkwi
to gêgôm aômnêm gêmac samob ŋajam kêsa.
Eŋ gêjam aôm kêsi aŋga sec
ma kêkêŋ têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa to taê walô kêtu sunsuŋ gêdêŋ aôm.
Aôm gôŋgôŋ ênê moasiŋ ŋaô kêtôm têm gômoa nomŋa.
Amboac tonaŋ tec gômoa ôlim matac kôtôm momboaŋ.

Apômtau kêwaka biŋgêdêŋ sa
to kêwaka lau samob, taŋ kêkôniŋ êsêac tôŋ naŋ, sa amboac tonaŋgeŋ.
Eŋ gêwa nê lêŋ sa gêdêŋ Mose
ma Israel latuŋi sêlic ênê gêŋsêga.
Apômtau kêtu taê walô to moasiŋ ŋam.
Eŋ têtac ŋandaŋ gaôgeŋ atom ma têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gêjam sêga.
Eŋ oc êli biŋ laŋgwa sa elêmê atom
ma ê têtac ŋandaŋ tôŋ ênêc ŋapaŋ atom.
10 Eŋ gêjac aêac kêtôm nêŋ sec atom
to kêkêŋ ŋagêjô gêdêŋ aêac kêtôm nêŋ geo atom.
11 Ênê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gêdêŋ lau, taŋ têtêc eŋ naŋ kapôêŋanô,
kêtôm ŋasawa, taŋ geŋ umboŋ to nom gêŋgic naŋ.
12 Ŋasawa taŋ eŋ kêkêŋ geŋ aêac to nêŋ geo gêŋgic naŋ,
kêtôm ŋasawa, taŋ geŋ oc kêpi to oc kêsêp gêŋgic naŋ.
13 Apômtau taê walô nê lau, taŋ têtêc eŋ naŋ,
kêtôm tama teŋ taê walô nê ŋapalê.
14 Gebe eŋ kêjala aêac ôliŋ ŋam su
eŋ kêjala gebe aêac kekop ŋaôma.

15 Ŋamalacnê bêc kêtôm gêgwaŋ
to kêtôm ŋaola, taŋ kêkô obalêlôm naŋ.
16 Mu embe êsêlêŋ naêpi, oc malamê eb tageŋ
e talic êtiam atom.
17 Mago Apômtaunê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gêdêŋ lau, taŋ têtêc eŋ naŋ, gêc teŋgeŋ to teŋgeŋ
ma ênê moasiŋ naelom gôlôac to gôlôac.
18 Biŋ tonaŋ kêpi lau, taŋ sêmasaŋ ênê poac
to taêŋ gêjam ênê biŋsu gebe sêŋgôm êtu tôŋŋa naŋ.

19 Apômtau kêsa nê lêpôŋ sa kêkô undambê.
Eŋ kiŋ gêjam gôliŋ gamêŋ samob.
20 Amac ênê aŋela to ŋaclaisêga, taŋ akêŋ taŋem ênê biŋ to atu ênê jaeŋwaga naŋ,
alanem Apômtau.
21 Amac lausiŋ undambêŋa samob to ênê sakiŋwaga, taŋ agôm ênê biŋsu kêtu tôŋ naŋ,
alanem Apômtau.
22 Amac ênê gêŋ samob, taŋ kêkêŋ gêc gamêŋ samob, taŋ eŋ gêjam gôliŋ naŋ, alanem Apômtau.
O katuc tau, ôlanem Apômtau.
Dawidnê teŋ.


Copyright information for `JAE