Psalms 105

PESALEM 105

Anôtô kêmoasiŋ Israel ŋanô

Anam daŋge êndêŋ Apômtau, awem ênac ênê ŋaê.
Anam ênê gêŋ, taŋ gêgôm naŋ, ŋawae êsa êndêŋ tenteŋlatu.
Anam wê êpi eŋ to anam wê lambiŋŋa êndêŋ eŋ.
Anam ênê gêŋsêga samob ŋawae êsa.
Atoc taôm sa êtu ênê ŋaê dabuŋŋa.
Êsêac taŋ sesom Apômtau naŋ, ôliŋ êpi e tapi- tapigeŋ.
Apuc Apômtau to nê ŋaclai ŋam.
Ansom ênê laŋôanô endeŋ tôŋgeŋ.
Taêm ênam ênê gêŋsêga, taŋ eŋ gêgôm naŋ.
Taêm ênam ênê gêŋtalô to biŋ, taŋ awasuŋ kêmêtôc naŋ.
Ênê sakiŋwaga Abraham nê latui amac.
Jakobnê latui tec kêjaliŋ amac sa.

Eŋ Apômtau, aêacnêŋ Anôtô.
Eŋ nom samucgeŋ ŋatau.
Eŋ taê gêjam nê poac gedeŋ tôŋgeŋ.
Eŋ taê gêjam nê biŋ, taŋ gêjac mata kêpi gôlôac to gôlôac ŋêŋgeŋ su naŋ.
Eŋ taê gêjam poac, taŋ kêmoatiŋ gêdêŋ Abraham naŋ,
ma biŋ, taŋ kêtôc lêma gêdêŋ Isak ma kêsôm kêtu tôŋ naŋ.
10 Biŋ tonaŋ eŋ kêsôm kêtu tôŋ gebe êtu Jakobnê biŋsu
ma kêtu Israelnê poac ênêc teŋgeŋŋa.
11 Gêdêŋ taŋ eŋ kêsôm gebe “Aê gabe jakêŋ gamêŋ Kanaan êndêŋ aôm,
nom taŋ gajac sam kêtu aômnêm gêŋlênsêm naŋ.”

12 Gêdêŋ taŋ êsêac lau luagêcgeŋ sêmoa naŋ,
amboac lau jaba aŋga gamêŋ tau.
13 Êsêac aŋga lau teŋ jaselom lau teŋ
ma aŋga gamêŋ teŋ jasêpi gamêŋ teŋ.
14 Ma eŋ gêlôc gebe lau teŋ sêkôniŋ êsêac tôŋ atom
ma gec biŋ kiŋ ŋagêdô kêtu êsêacŋa.
15 Eŋ kêsôm gebe”Amoasac ŋoc lau, taŋ gaeŋ oso êsêac naŋ atom
ma atu kasec aêŋoc propete atom.”

16 Gêdêŋ taŋ Apômtau kêsakiŋ tôbôm kêsa nêŋ gamêŋ
ma gebe enseŋ ŋamalac ôliŋ ŋaseŋeŋ mo samob su naŋ,
17 eŋ kêsakiŋ ŋac teŋ nê ŋaê Josep gêmuŋ êsêac,
taŋ lau teŋ sêjam ôli eŋ amboac gêŋôma teŋ naŋ.
18 Sêkapiŋ ênê akaiŋ tôŋ ŋa ka
ma sêsô eŋ gêsutêkwa tôŋ ŋa kapoacwalô.
19 Eŋ gêmoa amboac tonaŋ e biŋ, taŋ kêsôm lasê naŋ ŋanô kêsa,
go Anôtônê biŋ kêwaka eŋ sa.
20 Gocgo kiŋ kêkêŋ lau jasêgaboac eŋ su.
Ŋac taŋ gêjam gôliŋ lau jaba taêsam naŋ, kêlêwaŋ eŋ jagêmoa nê tauŋa.
21 Ŋac tau kêkêŋ eŋ kêtu ênê andu ŋatau
ma gêjam gôliŋ ênê waba samob.
22 Kêkêŋ eŋ gebe ênam gôliŋ ênê kasêga êtôm nê ŋalêlôm taê gêjam
ma êndôŋ mêtê êndêŋ ŋac tau nê gôliŋwaga towae.

23 Go Israel gêja Aiguptu.
Ma Jakob gêŋgôŋ gamêŋ tonaŋ kêtu wakac.
24 Gêdêŋ tonaŋ Apômtau kêsuŋ nê lau sa e têtu taêsam.
Kêsuŋ êsêac sa têtu dani sêlêlêc nêŋ ŋacjo, taŋ sêlêsu êsêacŋa naŋ.
25 Go gêjam lau Aiguptu nêŋ ŋalêlôm ôkwi e sêkêŋ kisa gêdêŋ nê lau
ma sêgôm Anôtônê sakiŋwaga kwalec.

26 Tec kêkêŋ nê sakiŋwaga Mose
agêc Aron, taŋ kêjaliŋ eŋ sa naŋ.
27 Ŋac ulu tonaŋ sêgôm ênê gêŋtalô aŋga lau tau nêŋ
ma sêgôm gêŋsêga aŋga lau Aiguptu nêŋ gamêŋ.
28 Eŋ kêkêŋ gêsuŋbôm to gêgôm gamêŋ ŋakanuc kêsa,
mago êsêac sêkêŋ taŋeŋ ênê biŋ atom.
29 Eŋ gêjam êsêacnêŋ bu ôkwi kêtu dec
ma kêkêŋ êsêacnêŋ i sêmac êndu.
30 Eŋ kêkêŋ ôpôac seola gamêŋ auc
e sêsô nêŋ kiŋ nê balêm ŋalêlôm sêja.
31 Eŋ kêjatu ma daŋguc topom-topom Aleluja. sêmêŋ.
Kawaŋ sêjam êsêacnêŋ gamêŋ samob auc.
32 Eŋ kêkêŋ kompoc kêtuc êsêac
ma ôsic kêkac kêpô gamêŋ gêjô kom su.
33 Kom tau gêjac êsêacnêŋ aiŋ to jambô
ma gêjac êsêacnêŋ gamêŋ ŋaka popoc.
34 Eŋ kêjatu ma wagô sêmêŋ.
Wagô wakuc taêsam ŋalêlêma atom.
35 Gêŋ tonaŋ ŋai seŋ gamêŋ tonaŋ ŋagêŋ tolauŋ samob
ma seŋ êsêacnêŋ kôm ŋanô su.
36 Go gêjac lau nêŋ ŋacmêc samob êndu aŋga nêŋ gamêŋ,
gêjac êsêacnêŋ lau matac ŋamêcgoc.

37 Ma kêkêŋ nê lau sêwê tosilber ma goldgeŋ sêja.
Ma ênê lau tau nêŋ teŋ kêsêlêŋ gêbôc-gêbôc atom.
38 Aiguptu sêlic êsêac sêc sêja, gocgo nêŋ ŋalêlôm kêlêwaŋ tau
gebe têtêc êsêac ŋanô.
39 Eŋ kêkêŋ tao teŋ kêgadê êsêac
ma jawaô gebe êpô êsêac êndêŋ êmbêc.
40 Êsêac teteŋ, go eŋ kêkêŋ kêmbico sêmêŋ
ma kêpuc êsêac tôŋ ŋa mo kêsêp aŋga undambê.
41 Eŋ gêga poc kêkôc ma bu kasa
e keseleŋ kêsa gamêŋ sawa kêtôm bu kapôêŋ
42 gebe eŋ taê gêjam nê poac dabuŋ.
Eŋ taê gêjam nê sakiŋwaga Abraham.

43 Amboac tonaŋ eŋ gêwê nê lau sêsa sêja.
Ma êsêac sêjam wê totêntac ŋajamgeŋ.
44 Eŋ kêkêŋ lau samuc nêŋ gamêŋ gêdêŋ êsêac
ma êsêac sêwê kaiŋ lau tau nêŋ awa to waba kêtu nêŋ gêŋ
45 gebe êsêac sêmansaŋ ênê biŋsu
ma sêŋgôm biŋ, taŋ eŋ kêjatu naŋ, êtu tôŋ.

Aleluja.
Copyright information for `JAE