Psalms 109

PESALEM 109

Ŋac-gêmoa-gêŋwapac-ŋalêlôm nê taŋi

O Anôtô, aê aoc gêôc aôm,
amboac tonaŋ ônam taôm tôŋ aê atom,
gebe lau alôb-alôb to lau dansaŋ sêŋa aweŋ gêdêŋ aê
ma sêgôliŋ biŋ kêpi aê.
Nêŋ biŋ têntac ŋandaŋ secŋa kêkôm aê auc
ma sêjac aê ŋam mêgeŋ.
Aê kateŋ mec kêtu êsêacŋa.
Aê têtac gêwiŋ êsêac, mago sêjam kisa aê.
Aê kamoasiŋ êsêac, mago sêkêŋ sec gêjô
Aê têtac gêwiŋ êsêac, mago sêkêŋ kisa aê.

Ôkêŋ ŋac alôb-alôb teŋ êmêtôc ŋoc ŋacjo
ma nê ŋacjo teŋ êŋgôliŋ biŋ êpi eŋ.
Êsêac sêmêtôc eŋ ma sêkip ênê keso sa
ma ŋac tau nê mec êtu nê sec.
Ênê bêc êŋgôŋ mata jaliŋa êtu dambê
ma nê sakiŋ elom ŋac teŋmaŋ.
Ênê ŋapalê têtu mosêbu
ma nê awê êtu awêtuc.
10 Ênê ŋapalê sêmoa nêŋ alê katuc ŋagala atom,
sensom mo ma teteŋ sêôŋ-sêôŋgeŋ.
11 Ŋac sec tau, taŋ launêŋ tôp gêc eŋ naŋ, nê waba samob êpêla tau su
ma lau jaba sêjaŋgo ênê koleŋ ŋanô su.
12 Eŋ êtap nê ŋac taê walô eŋŋa teŋ sa atomanô
ma lau teŋ sênam jaom ênê mosêbu atom.
13 Ênê wakuc samob sêmac êndu
ma sênam kauc dêbuŋinêŋ ŋaê samucgeŋmaŋ.
14 Apômtau taê ênam ênê mimi nêŋ keso
ma êsuc tênanê sec ôkwi atomanô.
15 Apômtau taê ênam nêŋ sec endeŋ tôŋgeŋ
ma enseŋ lau sec tonaŋ nêŋ ŋaê su samucgeŋ e sêliŋ siŋ aŋga nom.

16 Gebe ŋac tau taê gêjam têtac gêwiŋ lauŋa atom.
Eŋ kêjanda lau sêŋgôŋ jageoŋa to lau ŋalêlômsawa ma lau sêpô lêna tauŋŋa e sêmac êndu.
17 Eŋ têtac gêwiŋ gebe êpuc boa lau amboac tonaŋ sêpuc boa eŋ tau.
Eŋ têtac gedec moasiŋ, tec moasiŋ ênac jaê eŋ.
18 Biŋ kêpuc boaŋa kêkôm eŋ auc amboac kêsô ŋakwê.
Gêŋ tau tonaŋ êsêli ênê ôlilêlôm popoc amboac bu ma êndaŋguc ênê ŋatêkwa amboac niptêkwimaŋ.
19 Biŋ kêpuc boaŋa tonaŋ kêtôm obo, taŋ eŋ gêjac naŋ,
ma kêtôm ômbiŋkap, taŋ kêjandiŋ gedeŋ eŋ tôŋ naŋ.

20 Apômtau oc êŋgôm aêŋoc soŋo-soŋo
to êsêac, taŋ sêsôm biŋ sec kêpi aê naŋ, amboac tonaŋgeŋmaŋ.
21 Ma aôm Apômtau, ŋoc Anôtô, mêŋômoa ôwiŋ aê êtu nêm ŋaêŋa
ma ônam aê sa êtu nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa.
22 Gebe aê ŋac ŋalêlôm sawa kapô lêna
ma aêŋoc ŋalêlôm popoc jamuŋ-jamuŋgeŋ.
23 Aê ôlic kêtaiŋ e kêtôm katuŋ kêtu baliŋ su.
Aê katôm siob, taŋ mutêna kêdaba piŋpaŋ.
24 Aê gajam dabuŋ mo e ocmatu kêtu goloŋ
ma ôlic kêtu sec e ŋatêkwa kêsa awê samob.
25 Êsêac sêkêŋ aê katu êsêacnêŋ gêŋ lêlêŋa teŋ
ma têdaiŋ gêsuŋ kêtu aêŋa.

26 O Apômtau, ŋoc Anôtô, mêŋôpuc aê tôŋ.
Ônam aê sa êtu nêm têmtac gêwiŋ aê ŋanôgeŋŋa.
27 Ôkêŋ ŋoc ŋacjo sêjala gebe aôm lêmam gôjam aê sa.
Aôm Apômtau gêjam gôliŋ amboac tonaŋgeŋ.
28 Êsêac sêpuc boa aêmaŋ, mago aôm ônam mec aê.
Êsêac taŋ sêjanda aê naŋ, sêkumaŋ gebe aômnêm sakiŋwaga aê jamoa totêtac ŋajamgeŋ.
29 Majeŋ êtu ŋoc soŋo-soŋonêŋ ŋakwê
ma êsêac sênac biŋ majeŋŋa êtu nêŋ obo.

30 Aocsuŋ ênam daŋge kapôêŋ êndêŋ Apômtau.
Aê jalambiŋ eŋ jamoa launêŋ sêkac sa ŋalêlôm,
31 gebe eŋ kêkô ŋac ŋalêlôm sawa nê anôŋa
gebe ênam eŋ sa êndêŋ êsêac, taŋ sebe senseŋ eŋ su naŋ.
Dawidnê pesalem teŋ.


Copyright information for `JAE