Psalms 111

PESALEM 111

Aweŋ êôc Anôtô êtu êmoasiŋ ôliŋ to katuŋŋa

Aleluja.

Aê gabe janam daŋge Apômtau toŋoc ŋalêlôm samucgeŋ.
Jaŋgôm amboac tonaŋ aŋga lau mansaŋ to gôlôac ŋalêlôm.
Apômtau gêgôm gêŋsêga kapôêŋ.
Êsêac samob, taŋ têntac kêkac êsêac kêtu gêŋ tonaŋŋa naŋ, sêpuc gêŋ tau ŋam.
Ŋawasi to ŋaclai gêjam samob, taŋ eŋ gêgôm naŋ auc
ma ênê biŋgêdêŋ oc ênêc endeŋ tôŋgeŋ.

Apômtau kêkêŋ nê gêŋtalô taujala gebe taliŋ siŋ atom.
Eŋ ŋacmoasiŋ to ŋac gabêjam.
Eŋ kêkêŋ mo gêdêŋ êsêac, taŋ têtêc eŋ naŋ.
Eŋ taê gêjam nê poac gedeŋ tôŋgeŋ.
Eŋ kêkêŋ lau samuc nêŋ gêŋlênsêm gêdêŋ nê lau,
tec gêwa nê ŋaclai sa gêdêŋ êsêac.

Gêŋ taŋ lêma gêgôm naŋ, ŋaŋêŋ to gêdêŋ.
Ênê biŋsu samob kêtu katô.
Eŋ kêwaka biŋsu tau sa gebe ênêc endeŋ tôŋgeŋ
ma kêkêŋ biŋsu tau tobiŋ ŋaŋêŋ ma tobiŋ ŋanôgeŋ.
Eŋ gêjam nê lau kêsi ma kêmoatiŋ nê poac teŋgeŋŋa gêdêŋ êsêac.
Ênê ŋaê dabuŋ to ŋaclai.
10 Tatêc Apômtau kêtu mêtê ŋam êwa lau samob, taŋ sêŋgôm ŋanô êsa naŋ, nêŋ kauc sa.
Talambiŋ eŋ endeŋ tôŋgeŋ.
Copyright information for `JAE