Psalms 125

PESALEM 125

Anôtô kêtu nê lau Israel nêŋ lamu

Lau taŋ ôliŋ andaŋ Apômtau naŋ, têtôm lôc Sion,
taŋ oc kôjô-kôjô atom, êkô ŋaŋêŋ endeŋ tôŋgeŋ naŋ.
Lôc kêgi Jerusalem auc ma Apômtau kêgi nê lau auc kêtôm tonaŋ.
Gagôm gêdêŋ galoc ma oc endeŋ tôŋgeŋ.
Lau alôb-alôb sênam gôliŋ lau gêdêŋ nêŋ gamêŋ ŋapaŋ atom.
Embe sêŋgôm, go lau gêdêŋ tauŋ oc sêŋgôm sec.
O Apômtau, ômoasiŋ lau ŋajam
to êsêac, taŋ taŋeŋ wamu aômnêm jatu naŋ.
Ma êsêac, taŋ seo sic naŋ,
Apômtau ôtiŋ êsêac su nasêwiŋ lau geowaga.

O Israel, biŋmalô êndêŋ aômmaŋ.
Copyright information for `JAE