Psalms 130

PESALEM 130

Mec Apômtau ênam aêac saŋa

O Apômtau, aê aoc gêjac aôm aŋga ŋakêlêndiŋ sec.
Apômtau, ôkêŋ taŋam aê aoc.
Ôê taŋam ŋoc taŋiboa kapôêŋ.
O Apômtau, aôm embe ôê sec tôŋ,
o Apômtau, asa oc êkô aôm laŋômnêm.
Mago aôm, tec kôsuc biŋ ôkwi,
amboac tonaŋ tec têtêc aôm.

Aê gaôn Apômtau. noc katuc gêôŋ eŋ,
tec kakêŋ matoc nê biŋ.
Ŋoc katuc gêôŋ Apômtau gêmoa,
gêgôm kêlêlêc ŋac, taŋ gêdib gamêŋ gebe eleŋŋaŋa naŋ su. Gêgôm kêlêlêc dibwaga tonaŋ su biŋŋanôgoc.

Israel, ôkêŋ matam Apômtau
gebe Apômtau kêtu têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa ŋamôkê ma gêjam lau kêsi gêjac ŋawaegeŋ.
Ma eŋ oc ênam Israel kêsi
aŋga nêŋ sec samob.
Pesalem dambu tauŋŋa kêtu 6ŋa.


Copyright information for `JAE