Psalms 143

PESALEM 143

Embe ôliŋ to katuŋ êŋgôŋ naeo, naŋ aweŋ ênac Anôtô

O Apômtau, ôŋô ŋoc mec ma ôê taŋam ŋoc taŋi.
Aôm ŋac tobiŋ ŋaŋêŋ, ôkêŋ taŋam aê êtu nêm biŋgêdêŋŋa.
Ôkic nêm sakiŋwaga nê biŋ atom
gebe aôm ôlic ŋamalac mata jali teŋ êtôm ŋac gêdêŋ atom.

Ojae, ŋacjo tau kêjanda katuc.
Eŋ kêku aê tulu jagaêc nom ma aê katôm êsêac, taŋ sêmac êndu su naŋ.
Aêŋoc katuc ôluŋ-ôluŋgeŋ
e ŋoc ŋalêlôm kêtu toŋ aŋga ŋoc waŋlêlôm.

Aê taêc gêjam têm gêmuŋ andaŋgeŋŋa ma taêc gêjam aômnêm lêmam ŋakôm samob, taŋ gôgôm naŋ.
Taêc gêjam jakêsêp aômnêm gôliŋ samob.
Aê galam lemoc ma kateŋ mec gêdêŋ aôm.
Aêŋoc katuc gêjam awa su aôm kêtôm nom ŋakeleŋ kêsê awa gebe kom ênac.

O Apômtau, ôkac taômgeŋ mêŋôkêŋ taŋam aê.
Ŋoc ŋalêlôm kêtu dambê-dambê su gebe janaŋa.
Ônsaŋ laŋômanô auc êndêŋ aê atom
gebe jatôm êsêac, taŋ sê su sêsêp sêlêlôm sêja naŋ atom.
Ôkêŋ aê jaŋô aômnêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa ŋawae êndêŋ eleŋŋa
gebe aê taêc kêka aôm.
Ôtôc intêna, taŋ gobe aê jasa naŋ, êndêŋ aê
gebe jasuŋ ŋoc katuc sa êndêŋ aôm êwac.

O Apômtau, ônam aê kêsi êndêŋ ŋoc ŋacjo.
Aê jandêŋ aôm wacjaê lamu aôm.
10 Ôndôŋ aê jaŋgôm ŋoc gêŋ êtôm aôm gôlic ŋajam gebe aêŋoc Anôtô aôm.
Aômnêm Ŋalau ŋajam êwê aê jasa lêŋ ŋaŋêŋ.

11 O Apômtau, ôpuc aê tôŋ jaŋgôŋ matoc jali êtu aômnêm ŋaêŋa.
Ônam aê sa aŋga gêŋwapac êtu aômnêm biŋgêdêŋŋa.
12 Onseŋ ŋoc ŋacjo su ma ômoasiŋ aê ma onsoc samob, taŋ sêlêsu aê naŋ,
gebe nêm sakiŋwaga aê.
Dawidnê pesalem teŋ.

Copyright information for `JAE