Psalms 144

PESALEM 144

Aweŋ gêôc Anôtô ŋamec. Moasiŋ gêjam Israel auc

Aê aoc gêôc Apômtau, taŋ kêtu ŋoc tuŋtêna naŋ.
Eŋ tec kêdôŋ lemoc gebe janac siŋ ŋajaŋa ma lemoclatu gebe janac siŋ ŋajaŋa.
Eŋ tec kêtu ŋoc balaŋ ma ŋoc tuŋtêna to ŋoc kêsiwaga. Eŋ tec kêtu ŋoc lautuc to ŋoc lamu.
Eŋ kêkêŋ tenteŋlatu sêsô aê ŋalabu.

O Apômtau, ŋamalac kêtôm asageŋ, tec aôm matam gêdiŋ eŋ
ma ŋamalac latu tonec kêtôm asageŋ, tec aôm taêm gêjam eŋ nec.
Ŋamalac kêtôm awajaô
ma ênê bêc kêtôm gêŋ ŋajaô-jaô.

O Apômtau, ôwê nêm undambê sa ma ôsêp ômôêŋ
ma ômoasac lôc gebe jadauŋ êsa.
Ôpalip ôsic mêŋenseŋ êsêac êliŋ-êliŋ.
Ôpê nêm sôb ma onsoc êsêac sêc sêna.
Ômêtôc lêmam aŋga lôlôc mêŋôjaŋgo aê su
ma ônam aê sa aŋga ŋasamac kapôêŋ aŋga lau jaba lemeŋ.
Lau tonaŋ gêdôŋôlic sêsôm biŋ dansaŋ
ma nêŋ anôŋa kêtôc gêŋ geo.

O Anôtô, aê gabe jaŋga wê wakuc teŋ êpi aôm
ma jaŋgôm gêŋ wêŋa toŋagam lemelu êtaŋ ma janam wê êndêŋ aôm.
10 Aôm kôpuc kiŋ tôŋ e sêku ŋacjo tulu.
Aôm kôjaŋgo nêm sakiŋwaga Dawid su aŋga siŋ ŋaclai.
11 Ônam aê sa ma ôjaŋgo aê su aŋga lau jaba lemeŋ.
Aŋga lau, taŋ gêdôŋôlic sêsôm biŋ dansaŋ to nêŋ anôŋa têtôc geo naŋ.

12 Aêac latuŋi lau matac têtôm ka baliŋ
ma aêac latuŋio têtôm andu ŋajam-ŋajam ŋaalê poc, taŋ sepeŋ ŋatalô naŋ.
13 Aêacma andu moŋa gêlôc laŋgwageŋ
ma aŋgôŋ gêŋmasê ŋaô gedeŋ tôŋgeŋ.
Aêacma domba sêsu ŋalatu tausen to tausen
ma tentausen to tentausen seŋ gêŋ sêmoa oba.
14 Aêacma bulimakao sêsu ŋalatu taêsam ma gêŋwapac kêtap sa to sêjam ŋalatu su atom.
Lau sêŋgôŋ sênam aucgeŋ, mago taŋiboa ênêc nêŋ malacluŋ atom.

15 Aê aoc êôc lau, taŋ sêmoa kêtôm biŋ, tec tasôm su nec.
Aê aoc êôc lau, taŋ Apômtau kêtu nêŋ Anôtô naŋ.
Dawidnê teŋ.


Copyright information for `JAE