Psalms 145

PESALEM 145

Talanem Apômtau êtu nê moasiŋ to ŋaclaiŋa

O ŋoc kiŋ Anôtô, aê gabe jatoc aôm sa
ma jalanem nêm ŋaê endeŋ tôŋgeŋ.
Aê gabe jalanem aôm êtôm bêcgeŋ
ma aoc êôc nêm ŋaê endeŋ tôŋgeŋ.
Apômtau eŋ ŋac kapôêŋ, tec talanem eŋ ŋanômaŋ.
Aêac ŋamalac oc tapuc ênê ŋam natatôm atom.

Gôlôac teŋ sêlanem aômnêm koleŋ êndêŋ gôlôac teŋ sêŋô
ma sêsôm aômnêm ŋaclai ŋagêŋsêga lasê.
Êsêac oc sêsôm aômnêm ŋawasi to waem kiŋŋa lasê,
ma aê gabe jaŋga wê êpi nêm gêŋsêga.
Lau oc sêsôm aômnêm gêŋsêga ŋaŋaclai lasê
ma aê gabe jawa aômnêm waem kapôêŋ sa.
Lau oc sênac aômnêm moasiŋ teŋgeŋŋa ŋamiŋ
to têtu samuc aômnêm biŋgêdêŋ toôndugeŋ.
Apômtau eŋ ŋac moasiŋ to taê walô ŋam.
Eŋ gêbiŋ tôŋ ma têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gêjam eŋ auc.
Apômtau eŋ ŋajam gêdêŋ ŋamalac samob
ma eŋ taê labu gêŋ samob, taŋ kêkêŋ naŋ.

10 O Apômtau, gêŋ samob, taŋ kôkêŋ naŋ, sênam daŋge aôm.
Ma nêm lau mansaŋ sêlanem aôm.
11 Êsêac oc sêsôm aômnêm gamêŋ kiŋŋa ŋawae lasê
ma sênac aômnêm ŋaclai ŋamiŋ
12 gebe ŋamalacnêŋ latuŋi sêŋô aômnêm gêŋsêga
to aômnêm gamêŋ kiŋŋa ŋawasi ŋanô ŋawae.
13 Aômnêm gamêŋ kiŋŋa ênêc teŋgeŋ
ma ônam gôliŋ gôlôac to gôlôac ŋêŋgen êna.

Apômtau gêgôm nê biŋ samob ŋanô kêsa
ma nê koleŋ samob gêwa ênê têtac gêwiŋ sa.
14 Apômtau kêpuc lau samob, taŋ sebeŋ naŋ tôŋ
ma gêjac êsêac samob, taŋ sêŋgôŋ sêpô dêducgeŋ naŋ sa.

15 Lau samob mateŋ gêdiŋ aôm
ma aôm kôkêŋ êsêacnêŋ mo gêdêŋ ŋanoc.
16 Aôm kôlaiŋ lêmamtapa ma gôlôm gêŋ mateŋ jali samob
e gêôc êsêac tôŋ.

17 Apômtau gêgôm nê gêŋ samob gêdêŋgeŋ
ma gêgôm nê gêŋ samob tomoasiŋgeŋ.
18 Apômtau gêmoa êsêac, taŋ aweŋ gêjac eŋ naŋ ŋagala
ma gêwiŋ êsêac samob, taŋ aweŋ gêjac eŋ toŋanôgeŋ naŋ.
19 Eŋ gêjam êsêac, taŋ têtêc eŋ naŋ, nêŋ sêpô lêna sa
to gêŋô êsêacnêŋ taŋiboa ma kêpuc êsêac tôŋ.
20 Apômtau gejob êsêac samob, taŋ têntac gêwiŋ eŋ naŋ,
ma oc enseŋ lau alôb-alôb samob su.

21 Aoc êôc Apômtaunê wae
ma lau nomŋa samob sêlanem ênê ŋaê dabuŋ teŋgeŋ ma teŋgeŋ.
Dawidnê wê lanemŋa teŋ.


Copyright information for `JAE