Psalms 147

PESALEM 147

Anôtô kêtu ŋaclai to moasiŋ ma mêtê ŋatau ŋamôkê

Aleluja.

Alanem Apômtau gebe tanam wê êndêŋ aêacnêŋ Apômtau tonec gêŋ ŋajam.
Lambiŋ tonaŋ ŋajam ma jagêdêŋ.
Apômtau kêkwê Jerusalem sa kêtiam.
Eŋ gêjac Israel latuŋi, taŋ sêmoa saliŋ-saliŋ naŋ sa.
Eŋ kêmoasiŋ êsêac, taŋ ŋalêlôm popoc naŋ,
ma kêsabaŋ êsêacnêŋ kamoc ŋandaŋ.

Eŋ kêkêŋ utitalata kêtôm tau taê gêjam
ma kêsam êsêacnêŋ ŋaê samob tomalageŋ.
Aêacnêŋ Apômtau eŋ ŋac kapôêŋ to ŋaclaisêga.
Ênê mêtê ŋadôŋ gêc atomanô.
Apômtau gêjam lau ŋasec sa
ma kêtiŋ alôb-alôbwaga piŋpaŋ jasêc nom.

Apuc Apômtaunê wê daŋgeŋa sa.
Aŋgôm gêŋ wêŋa êtaŋ êndêŋ aêacnêŋ Anôtô.
Eŋ kêkêŋ tao gêsac umboŋ
ma kêkêŋ kom kêmalôm nom to kêkêŋ gêgwaŋ kêpuc aŋga lôc.
Eŋ gêlôm bôc
ma kêkêŋ mo gêdêŋ aoco ŋalatu, taŋ têtaŋ gêdêŋ eŋ naŋ.

10 Eŋ têtac gêwiŋ hos ŋaclai atom
to gêlic ŋamalac, taŋ labum ŋajaŋa naŋ ŋajam atom.
11 Apômtau têtac gêwiŋ lau, taŋ têtêc eŋ naŋ,
to têtac gêwiŋ lau, taŋ sêkêŋ mateŋ ênê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa naŋ.

12 O Jerusalem, ôlanem Apômtau.
O Sion, ônam wê êndêŋ nêm Anôtô.
13 Gebe eŋ kêmasaŋ nêm katam ŋajaŋa.
Eŋ gêjam mec nêm ŋapalê, taŋ sêmoa nêm ŋalêlôm naŋ.
14 Eŋ kêbalaŋ nêm gamêŋ ŋamadiŋ auc ŋapep
ma gêlôm aôm gôŋgôŋ moasu ŋaôgeŋ.

15 Eŋ kêsakiŋ nê jatu kêsêp nom gêmêŋ
ma biŋ tau kêlêti gêjam nom aucgeŋ sep tageŋ gêja.
16 Eŋ kêkêŋ sno kêtôm kapok
ma kêkêŋ nop kêtôm wao.
17 Eŋ kêpalip nê kompoc kêtôm poclô.
Asa oc êôc ênê malotêna tôŋ.
18 Eŋ kêkêŋ nê biŋ e gêŋ tau gêwê.
Eŋ kêkêŋ nê mu, tec ŋabu keseleŋ.

19 Eŋ gêwa nê biŋ sa gêdêŋ Jakob
ma kêsôm nê gôliŋ to biŋgêdêŋ lasê gêdêŋ Israel.
20 Eŋ kêmoasiŋ tenteŋlatu teŋ amboac tonaŋ atom.
Êsêac sêjala ênê biŋsu atom.

Aleluja.
Copyright information for `JAE