Psalms 19

PESALEM 19

Anôtônê koleŋ to biŋsu

Undambê kêwaka Anôtônê wae sa
ma umboŋ gêjac eŋ lêma ŋakoleŋ ŋamiŋ.
Geleŋŋa teŋ kêkêŋ biŋ tau ŋawae gêdêŋ geleŋŋa teŋ.
Ma gêbêcauc teŋ gêwa kauc sa gêdêŋ gêbêcauc teŋ.
Sêsôm biŋ atom ma sêsam ŋalô teŋ lasê atom.
Lau sêŋô êsêac aweŋ atom.
Mago êsêac aweŋ kêsa
gêjam nom ŋagamêŋ samob auc.
Ma nêŋ biŋ kêsa e jagêdêŋ nom ŋamadiŋ.
Eŋ gê oc ŋabec teŋ aŋga tônê.
Oc tau tonaŋ kêtôm sagu togêlôŋgeŋ kêsa gêmêŋ aŋga nê andu
ma kêlêti kêsa nê lêŋ kêtôm ŋaclai teŋ totêtac ŋajamgeŋ.
Kêpi aŋga umboŋ ŋamadiŋ teŋ ma kêlêti e jakêsêp ŋamadiŋ teŋ
ma gêŋ teŋ gêc ênê ŋandaŋ su atom.

Apômtaunê biŋsu mansaŋ kêlau katuŋ.
Apômtau gêwa nê biŋ sa jagêdêŋ ma kêkêŋ lau meloc- meloc têtu lau tokauc.
Apômtaunê jatu e jakêtôm ma gêgôm nêŋ ŋalêlôm e ŋajamanô.
Apômtaunê biŋsu e ŋakêŋkêŋ laŋgwageŋ, tec kêpô aêac mateŋanô.
Tatêc Apômtau tonêŋ ŋalêlôm ŋawa ênêc endeŋ tôŋgeŋ.
Apômtaunê mêtôc tau ŋanô ma jagêdêŋ samob.
10 Biŋsu tau tonaŋ ŋanô kêlêlêc gold, kêlêlêc gold, taŋ sêpac e ŋanôgeŋ kêjaliŋ tau sa naŋ su.
Biŋsu tonaŋ ŋakana ŋajam kêlêlêc lêp to ŋatêkwi, taŋ kêpoac ŋaobo naŋ su.
11 Biŋsu tonaŋ kêtu nêm sakiŋwaga nê puc.
Lau taŋ sêmansaŋ naŋ, oc têtap ŋamoasiŋ taêsam sa.

12 Ojae, asa oc taê ênam nê geo tomalageŋ samob.
Amboac tonaŋ ôsuc ŋoc keso, taŋ tauc gajam kauc naŋ okwi.
13 Ojop nêm sakiŋwaga gebe etoc tau sa atom.
Biŋ jatoc tauc saŋa ênam gôliŋ aê atom.
Go jamoa laŋôcnêm sawageŋ.
Jawê kaiŋ biŋ kapôêŋ teŋ atom.

14 Ôŋô aocsuŋ ŋabiŋ ŋajam ma biŋ, taŋ ŋoc ŋalêlôm taêc gêjam naŋ, êndêŋ aôm êwac.
O Apômtau, ŋoc lamu to kêsiwaga ŋanô aôm.
Dawidnê pesalem teŋ.

Copyright information for `JAE