Psalms 21

PESALEM 21

Aweŋ gêôc Anôtô kêtu kêku ŋacjo tuluŋa

O Apômtau, kiŋ têtac ŋajam kêtu kôpuc eŋ tôŋŋa
ma ôli kêpi ŋanô gebe aôm gôjam eŋ sa.
Biŋ taŋ nê ŋalêlôm taê gêjam naŋ, gôgôm ŋanô kasa
to biŋ, taŋ gêdôôlic kêsôm lasê naŋ, gôgôm kêtu tôŋ.

Aôm gôdêŋ eŋ jakômoasiŋ eŋ ŋanôgeŋ.
Aôm kôkêŋ eŋ kêkuc sunsuŋ gold teŋ.
Eŋ keteŋ aôm gebe êmoa mata jali, tec gôgôm kêtu tôŋ,
gebe gôjac têku ênê jala ma gêmoa e ŋêŋgeŋ su.

Aôm gôjam eŋ sa, tec nê-wae kêtu kapôêŋ.
Aôm kôgêlôŋ eŋ ŋa ŋawasi to kôwaka eŋ sa.
Aôm kotoc eŋ sa kêtu moasiŋ ŋamôkê ŋanô.
Aôm gômoa gôwiŋ eŋ, tec gêgôm eŋ têtac ŋajam kêsa.

Kiŋ taê kêka Apômtau
ma Lôlôc Ŋatau nê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa êpuc eŋ tôŋ ma êku atom.
O kiŋ, lêmam oc ôlô nêm ŋacjo samob tôŋ.
Nêm anôŋa oc êtap samob, taŋ sêkêŋ kisa aôm naŋ sa.
Aôm embe ojoc taôm lasê,- oc ôndamba êsêac êtôm ja geŋ oba.
Apomtau têtac ŋandaŋ oc êndaŋgôŋ êsêac ma ja oc êniŋ êsêac su.
10 Kiŋ oc enseŋ êsêacnêŋ wakuc aŋga nom su
ma oc enseŋ nêŋ gôlôac aŋga ŋamalac ŋalêlôm su.

11 Êsêac embe sêniŋ oliŋ sec êtu aômŋa me taêŋ ênam gebe sênsau sêôc aôm,
oc sêŋgôm gêŋlêlôm elêmê.
12 Eŋ oc êpê êsêac ŋa nê sôb
ma êôc êsêac ôkwi e sêc.

13 O Apômtau, ômôêŋ tonêm ŋaclaigeŋ,
ec aêac alanem to alambiŋ aômnêm ŋaclai.
Dawidnê pesalem teŋ.

Copyright information for `JAE