Psalms 24

PESALEM 24

Kiŋ toŋawasi

Apômtau kêtu nom to gêŋ samob, taŋ gêjam auc naŋ ŋatau.
Lau taŋ sêŋgôŋ nom tau e jagêdêŋ ŋamadiŋ naŋ, têtu nê gêŋ amboac tonaŋ.
Eŋ kêsuŋ nom tonaŋ sa kêkô gwêc ŋaô
ma kêkwê e ŋajaŋa sec kêkô bu ŋaô.

Asa oc êpi Anôtônê lôc naêtôm.
Ma asa oc êtôm gebe êkô ênê gamêŋ dabuŋ.
Ŋac taŋ lêma ŋawasi ma ŋalêlôm ŋakêŋkêŋ laŋgwageŋ naŋ.
Ŋac taŋ gêôc tau sa gêdêŋ gêŋdansaŋ atom naŋ, to ŋac taŋ kêtôc lêma kêtu geo teŋŋa atom naŋ.
Eŋ oc akôc mec aŋga Apômtaunê.
Ma Anôtô, taŋ gêjam eŋ kêsi naŋ, oc êwaka eŋ sa.
Lau taŋ sesom eŋ naŋ, nêŋ lêŋ amboac tonaŋ.
Êsêac taŋ sesom Jakobnê Anôtô laŋôanô.

O sacgêdôac, asa laŋômanô sa ma katam laŋgwaanôac, alêc taôm su
gebe kiŋ toŋawasi êsô êwac.
Kiŋ toŋawasi tau asa.
Apômtau ŋaclai to ŋactêkwa, Apômtau ŋactêkwa, taŋ gêjac siŋ naŋ.

O sacgêdôac, asa laŋômanô sa ma katam laŋgwaanôac, alêc taôm su
gebe kiŋ toŋawasi êsô êwac.
10 Kiŋ toŋawasi tau asa.
Lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, ŋac tonaŋ kêtu kiŋ toŋawasigoc.
Dawidnê pesalem teŋ.

Copyright information for `JAE