Psalms 25

PESALEM 25

Mec Anôtô ejop to êwê aêac ma êsuc nêŋ sec ôkwiŋa

O Apômtau, aê jansuŋ ŋoc katuc sa êndêŋ aôm.
O ŋoc Anôtô, aê kakêŋ gêwiŋ aôm. Ôkêŋ lau sêŋgôm aê majoc êsa atom
ma ôkêŋ ŋoc ŋacjo sêôc ôndu aê atom.
Samob taŋ sêkêŋ mateŋ aôm naŋ, sêŋgôm êsêac majeŋ êsa atom.
Lau tageŋ, taŋ sêkac tauŋ su aŋga aômnêm naŋ, go majeŋ êsa.

O Apômtau, ôwa nêm lêŋ sa êndêŋ aê.
Ôkêŋ aê jajala nêm intênamaŋ.
Ôndôŋ aê ma ôkêŋ aê jasêlêŋ jasa nêm biŋŋanô ŋaintêna, gebe aôm kôtu ŋoc Anôtô gêjam aê saŋa.
Aê kakêŋ matoc aôm kêtôm bêcgeŋ.
O Apômtau, taêm ênam nêm taêm walô to nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa,
taŋ gêc gêdêŋ andaŋgeŋ e mêŋgêdêŋ galoc naŋ.
Taêm ênam ŋoc sec to geo ŋapalêgeŋŋa atom.
O Apômtau, taêm ênam aê êtu têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa to nêm moasiŋŋa.

Apômtau eŋ ŋajam to gêdêŋ.
Amboac tonaŋ tec kêdôŋ lau sec sêsa lêŋ gêdêŋ.
Eŋ gêwê lau, taŋ sêkôniŋ tauŋ naŋ, sêsa nêŋ lêŋ gêdêŋ
ma kêdôŋ nê lêŋ gêdêŋ lau, taŋ sêkôniŋ tauŋ naŋ.
10 Apômtau gêwê lau, taŋ sêmasaŋ ênê poac to biŋsu naŋ.
Sêsa ênê lêŋ têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa to biŋŋanôŋa.

11 O Apômtau, ôsuc ŋoc biŋ kapôêŋ naŋ ôkwi
êtu nêm ŋaêŋa.
12 Ŋac taŋ kêtêc Apômtau naŋ, eŋ asa.
Apômtau oc êndôŋ lêŋ, taŋ ŋac tau êjaliŋ sa naŋ, êndêŋ eŋ.
13 Eŋ tau oc êŋgôŋ tomoasiŋ
ma nê wakuc oc sêwê kaiŋ gamêŋ tau.
14 Lau taŋ têtêc Apômtau naŋ, têtu ênê lau ôliŋ andaŋ eŋŋa.
Ma eŋ gêwa nê poac sa gêdêŋ êsêac.

15 Matoc kêsap Apômtau tôŋ
gebe eŋ oc ênu ockaiŋ su aŋga lakô.
16 Ôkac taôm ôkwi êndêŋ aê ma taêm labu aê
gebe aê taucgeŋanô gaŋgôŋ toŋoc ŋalêlôm ŋawapacgeŋ.
17 Ôŋgôm ŋoc ŋalêlôm ŋawapac êtu gaô
ma ôŋgamboac aê su aŋga ŋoc ŋandaŋ.
18 Taêm ênam ŋoc ŋalêlôm ŋawapac to biŋ, taŋ kêlênsôŋ aê
ma ôsuc aêŋoc sec samob ôkwi.

19 Ôlic ŋoc ŋacjo samob, taŋ sêjac aê ŋawae naŋ.
Êsêacnêŋ ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ aêŋa.
20 Ônam gôliŋ katuc ma ônam aê sa.
Ôkêŋ lau sêŋgôm aê majoc êsa atom gebe aê gaê lamu aôm.
21 O Apômtau, biŋgêdêŋ to gêŋ mansaŋ êkôm aê auc,
gebe aê kakêŋ matoc aôm ŋapaŋ.
22 O Anôtô, ônam Israel sa
aŋga nêŋ gêŋwapac samob ŋalêlôm.
Dawidnê teŋ.

Copyright information for `JAE