Psalms 3

PESALEM 3

Mec bêbêcŋa gebe Anôtô ênam sa

Ojae, o Apômtau, lau taŋ sêlêsu aê naŋ, taêsam ŋasecgoc,
taêsam dêdi sêkô sebe senseŋ aê.
Lau taêsam sêsôm kêpi aê gebe
“Anôtô oc anam eŋ sa teŋ atom.”

O Apômtau, aôm kôtu lautuc gômôê aê aucgoc.
Aôm kôtu aê waec to kôsa môkêcapac sa.
Gamôêc Apômtau ŋa aoc kapôêŋ,
e kêkêŋ taŋa ŋoc taŋi aŋga nê lôc dabuŋ.

Aê kasa tauc sic ma gaêc bêc e kaliŋ tauc siŋ.
Gaêc e matoc jali kêsa gebe Apômtau gêjam aê sa.
Lausiŋ taŋ topom-topom sêgi aê auc naŋ,
mago katêc êsêac atom.

O Apômtau, ôndi. O ŋoc Anôtô, ônam aê sa.
Aôm tonaŋ tec kôtap ŋoc ŋacjo samob kêsêp alianô, ma kôtuc lau, taŋ sêkac tauŋ su aŋga aômnêm naŋ, luŋluŋ kêsêlô.
Apômtau kêtu ênam aêac sa ŋamôkê.
Ônam mec nêm laumaŋ.
Dawidnê pesalem teŋ. Gêc latu Absalom gêja su, go gêga.

Copyright information for `JAE