Psalms 31

PESALEM 31

Mec Anôtô ênam aêac sa êndêŋ noc gêŋwapacŋa

O Apômtau, aêŋoc lam u aôm. Ôwi aê siŋ amboac ŋac gêbac atomanô.
Ônam aê sa êtu aômnêm biŋgêdêŋŋageŋ.
Ôê taŋam aê
ma mêŋônam aê sa sebeŋ.
Ôtu ŋoc poclabu ôŋgandê aê
ma ŋoc tuŋtêna gebe ôpiŋ aê auc.

Aôm tec kôtu ŋoc poclabu to tuŋtênagoc.
Aôm oc ôkam to ôwê aê êtu nêm ŋaêŋa.
Aôm oc wê aê sa aŋga uc, taŋ êsêac sêkic kelecgeŋ kêtu aêŋa naŋ,
gebe aôm kôtu aêŋoc lamu.
Aê jasakiŋ ŋoc katuc êndêŋ aôm lêmam êwac.
O Apomtau, aôm Anôtô ŋaŋêŋ, tec gôjam aê sa.

Aôm têmtac gedec êsêac, taŋ sêsap gwam ŋaôma tôŋ naŋ samucgeŋ,
mago aê matoc kêsap Apômtau tôŋ.
Aê oc têtac ŋajam ma ôlic êpigeŋ êtu nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa
gebe aôm matam gê aê gêdêŋ gaŋgôŋ jageoŋa ma kôjala ŋoc katuc ôluŋ-ôluŋ ŋam.
Aôm gôwi aê siŋ kêsêp ŋacjonê lêma atom.
Aôm kôkêŋ aê ockaiŋ kaka gamêŋ ŋatapa tôŋ.
O Apômtau, taêm walô aê gebe gaŋgôŋ jageo.
Gêŋwapac gêgôm aê matocanô ŋatalô kêsa e katuc to ôlic kêlênim tau.
10 Ŋoc têm gamoa matoc jaliŋa samob kêtu gêŋwapacŋageŋ gêja
ma kataŋ taŋiboa kêtôm ŋoc jala samob.
Aê tekoc gêbac kêtu gamoa jageoŋa
ma ŋoc ŋatêkwa kêtu goloŋ su.

11 Ŋoc ŋacjo samob têtaŋ pêlê aê
ma ŋoc lau, taŋ sackapoagêdô gêdêŋ tauŋ naŋ, sêsu sam su aê.
Ŋoc sêlêb embe sêlic aê, oc têtêc aê.
Lau teŋ embe têtap aê sa aŋga intêna, oc sêc aê.
12 Êsêac sêliŋ aê siŋ amboac ŋac, taŋ gêmac êndu su naŋ.
Aê katôm ku ŋamoasagac.
13 Lau taêsam sêjac biŋ kesec-kesec gêdêŋ tauŋ. Gêŋ secsêga kêkôm aê auc.
Êsêac sêmasaŋ biŋ sêwiŋ tauŋ gebe senseŋ aê su janaŋa.

14 O Apômtau, mago aê tec kasap aôm tôŋgeŋ.
Aê kasôm gebe “Ŋoc Anôtô aôm.”
15 Aôm lêmam gôjam gôliŋ ŋoc lêŋ.
Amboac tonaŋ ônam aê sa aŋga ŋoc ŋacjo to lau, taŋ sêlêsu aê naŋ.
16 Ôkêŋ laŋômanô êpô nêm sakiŋwaga.
Onam aê sa êtu nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa.
17 O Apômtau, ôwi aê siŋ amboac gêŋ gêbac atom gebe aoc gêjac aôm.
Ôkêŋ lau alôb-alôbwaga têtu gêŋ gêbacmaŋ ma toaweŋmêgeŋ sêsêp lamboam sêna.
18 Ômbôc gêdôŋôlic dansaŋ auc.
Êsêac tetoc tauŋ sa ma sêsôm ŋac gêdêŋ nê bôlêŋ paliŋ e sêgôm eŋ wae kêtu sec.

19 Aôm gôjac nêm moasiŋ sa gêjam sêga
kêtu lau, taŋ têtêc aôm naŋŋa,
ma kômoasiŋ lau, taŋ sê lamu aôm naŋ,
ma lau samob sêlic gêdêŋ mateŋanô.
20 Aôm kôpiŋ êsêac auc ŋa laŋômanô
gêdêŋ ŋamalacnêŋ poac.
Aôm kôsiŋ êsêac ôkwi sêŋgôŋ bec teŋ
gebe imbeleŋ ênac êsêac atom.

21 Aoc gêôc Apômtau,
gebe eŋ kêtôc nê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa gêdêŋ aê gêdêŋ taŋ sêgi aê auc sebe sêku aê tulu naŋ.
22 Aê katêc tauc ŋanôgeŋ ma taêc gêjam gebe
“Aôm tec kôtiŋ aê su aŋga laŋômnêmŋa.”
Mago aôm gôŋô aêŋoc taŋiboa kapôêŋ
gêdêŋ taŋ aoc gêjac aôm gebe ônam aê sa naŋ.

23 Amac akêŋ-gêwiŋwaga samob, têmtac êwiŋ Apômtau.
Apômtau gejob lau-ŋaŋêŋwaga ma êkêŋ ŋagêjô êlêlêc su êndêŋ lau-tetoc-tauŋ-sawaga.
24 Amac samob, taŋ asaê Apômtau amoa naŋ,
akô ŋajaŋa totêmtac êpa sugeŋ.
Dawidnê pesalem teŋ.

Copyright information for `JAE