Psalms 32

PESALEM 32

Tamoa totêntac êpa sugeŋ gebe Anôtô kêsuc nêŋ sec okwi

Aweŋ êôc ŋac, taŋ Anôtô kêsuc ênê sec ôkwi
to kêgadu ênê geo auc naŋ.
Aweŋ êôc ŋac, taŋ Anôtô taê gêjam ênê keso atom
ma biŋdansaŋ gêc ênê ŋalêlôm atom naŋ.

Gêdêŋ taŋ gajam tauc tôŋ naŋ, ŋoc ôlicwalô gêbacnê
gebe kataŋ taŋiboa kêtom bêcgeŋ.
Gebe lêmam gêsac aê ma kôkôniŋ aê kêtôm bêc to geleŋgeŋ.
Ŋoc ŋalêlôm ŋakeleŋ kêsa kêtôm oc kêpac mêckelep e ŋakeleŋ kêsa.

Amboac tonaŋ tec gaoc ŋoc biŋ lasê gêdêŋ aôm
ma gasaŋ ŋoc geo auc atom.
Aê kasôm gebe “Jaoc ŋoc biŋ keso lasê êndêŋ Apômtau,”
tec aôm kôsuc ŋoc geo ŋatôp ôkwi.

Amboac tonaŋ lau mansaŋ samob teteŋ êndêŋ aôm,
êndêŋ têm sêpô lêna tauŋŋa.
Ec embe ŋasamac sec ênsalê auc êmêŋ,
naŋ êtap êsêac sa atom.
Aôm kôtu ŋoc gamêŋ jasiŋ taucŋa. Aôm gojob gêdêŋ taŋ gamoa jageo naŋ.
Nêm moasiŋ gôjam aê kêsiŋa kêkôm aê auc.

“Aê gabe jandôŋ to jatôc intêna ôsaŋa êndêŋ aôm.
Aê matoc êndiŋ aôm ma jawa aôm.
Ôtôm hos me doŋki kaucmê atom.
Embe gôliŋ to gôliŋ ŋamôkê êsêp awasuŋ atom, oc taŋa wamu aôm atom.” Apômtaunê biŋ tonaŋ.

10 Ŋac alôb-alôb kêtap gêŋwapac taêsam sa.
Ma ŋac, taŋ mata kêsap Apômtau tôŋ naŋ, Apômtaunê têtac gêwiŋ teŋgeŋŋa êkwa eŋ auc.
11 O lau gêdêŋac, ôlim êpi totêmtac ŋajamgeŋ êtu Apômtauŋa.
Ma amac samob, taŋ nêm ŋalêlôm ŋaŋêŋ naŋ, atu samuc toôndugeŋ.
Dawid gêga. Pesalem dambu tauŋŋa kêtu luagêcŋa.

Copyright information for `JAE