Psalms 34

PESALEM 34

Anôtô gêjam nê lau, taŋ sêpo lêna tauŋ naŋ sa

Aoc êôc Apômtau endeŋ tôŋgeŋ.
Ŋabiŋ lanem ênêc aocgeŋ ŋapaŋ.
Ŋoc katuc etoc tau sa êtu Apômtau ŋa.
Êsêac, taŋ sêôc gêŋwapac naŋ, sêŋô e têntac ŋajam êsa.
Anam Apômtaunê wae êsa awiŋ aê.
Ma tatoc ênê ŋaê sa seleŋgeŋ.

Aê gamôêc Apômtau ma eŋ kêkêŋ taŋa aê.
Ma kêjaŋgo aê su aŋga gêŋ samob, taŋ katêc naŋ.
Matam ê Apômtau, go têmtac ŋajam êsa
ma asa tembelam sa ŋapaŋ.
Ŋac ŋalêlôm sawa tonec gêmôêc e Apômtau kêkêŋ taŋa eŋ
ma gêjam eŋ sa aŋga nê gêŋwapac samob.
Apômtaunê aŋela kêpiŋ êsêac, taŋ têtêc eŋ naŋ auc
ma gêjam êsêac sa.

Ansaê ênac awem to ajala gebe Apômtau eŋ ŋac gabêjam ŋanô.
Aweŋ êôc samob, taŋ sê lamu eŋ naŋ.
Amac taŋ atu Apômtaunê lau dabuŋ naŋ, atêc eŋgeŋ.
Gebe êsêac, taŋ têtêc eŋ naŋ, oc sêpô lêna gêŋ teŋ atom.
10 Lewe ŋalatu tauŋ oc sêpô lêna ma mo oc êjô êsêac,
mago êsêac, taŋ sensom Apômtau naŋ, oc seso gêŋ ŋajam teŋ atom.

11 O ŋapalêac, amêŋ akêŋ taŋem aêmaŋ.
Aê gabe jandôŋ amac êtu atêc Apômtau ŋa.
12 Asa taê gêjam gebe êŋgôŋ mata jali ŋêŋgeŋ
ma taê kêka gebe nê bêc ênac têku tau ma êtap ŋajam sa.
13 Ojop imbêlam êndêŋ biŋ sec
to gêdômôlic êndêŋ biŋdansaŋ.
14 Ônac jaê sec ma ôŋgôm gêŋ ŋajam.
Onsom biŋ malô ma ôlêtigeŋ e naôê tôŋ.

15 Apômtau mata kêsap lau gêdêŋ
ma kêkêŋ taŋa nêŋ taŋiboa.
16 Apômtaunê laŋôanô kêkô secwaga auc
gebe enseŋ êsêac su e nêŋ lau taêŋ ênam êsêac êtiam atom.
17 Lau gêdêŋ embe sêmôêc, go Apômtau oc êkêŋ taŋa
ma ênam êsêac sa aŋga nêŋ gêŋwapac samob.
18 Apômtau gêjam tamiŋ lau-ŋalêlôm-popocwaga.
Eŋ gêjam êsêac, taŋ nêŋ katuŋ ôluŋ-ôluŋgeŋ naŋ sa.

19 Ŋac gêdêŋ gêôc gêŋwapac taêsam,
mago Apômtau gêjam eŋ sa gêdêŋ gêŋ tonaŋ ŋai samob.
20 Eŋ gejob ênê ŋatêkwa samob
gebe ŋateŋ tulu atom.
21 Sec oc ênac ŋac sec êndu.
Ma êsêac, taŋ têntac sec êndêŋ ŋac gêdêŋ naŋ, oc têtap ŋagêjô sa.

22 Apômtau gêjam nê sakiŋwaga nêŋ katuŋ sa.
Ma êsêac, taŋ sê lamu eŋ naŋ, oc têtap ŋagêjô sa êjô sec atom.
Dawid gêga gêdêŋ taŋ kepeŋ tokauc gêdêŋ Abimelek gebe
meloc kêtê eŋ e ŋac tau kêtiŋ eŋ su gêc gêja naŋ.
Copyright information for `JAE