Psalms 38

PESALEM 38

Ŋac ŋasec teŋ nê mec

O Apômtau, aôm têmtac ŋandaŋ ma ônac aê atom.
Têmtac êmoatiŋ tôŋ ma ôim aê atom.
Gebe aômnêm sôb keseŋeŋ aêgac.
Ma lêmam kêkôniŋ aê tôŋ ŋanô.

Aôm têmtac ŋandaŋ kêkêŋ gêmac gêjam ôlic samucgeŋ auc.
Aêŋoc geo gêgôm aê ôlic ŋagêŋlêlôm kêtu masê sugac.
Aêŋoc keso gênôm aê auc kêpi e kalêlêc môkêcapac su,
kêkôniŋ aê tôŋ amboac gêŋ wapacsêga teŋ.

Kêtu aê ŋac melocŋa,
tec ŋoc kamoc kêtu kapôêŋ e gêmôb.
Aê kapô gaduc gaŋgôŋ ducgeŋ.
Aêŋoc ŋalêlôm ŋawapac ma ganôŋ kaukauc kêtôm bêc to geleŋ.
Lambic gêjac aê secanô.
Ma gêmac gêjam aê ôlic auc.
Kasê aoc jamêc-jamêc e tekoc gêbac.
Ŋoc ŋalêlôm kêjamuŋ aê tec gamôêc.

O Apômtau, aôm kôjala gêŋ samob, taŋ gajam aoc su naŋ,
ma gôŋô ŋoc gaeŋ oliŋ sapu atom.
10 Ŋoc ŋalêlôm ŋatutuc ŋasec. ŋaclai kêtaiŋ su aŋga aêŋoc
ma matocanô ŋawê gêjaŋa amboac tonaŋgeŋ.
11 Ŋoc ŋac to tawaŋ sêkac tauŋ su gêdêŋ aêŋoc gêŋwapac
ma ŋoc lasitêwai sêmoa jaêc aê.

12 Êsêac taŋ sebe senseŋ aê su naŋ, sêwa lakô aê.
Êsêac taŋ sebe aê jambac janaŋa naŋ, sêjam kisa aêgeŋ to sêkic ŋoc biŋ kêtôm bêc to geleŋgeŋ.

13 Ma aê amboac ŋac taŋasuŋbic, naŋ gêŋô biŋ atom.
Ma amboac ŋac awamê, naŋ gêŋa awa atom.
14 Biŋŋanô, aê katôm ŋac teŋ gêŋô biŋ atomanô
ma awasuŋ kêpuc biŋ su tau atomanô.

15 O Apômtau, aê matoc kêsap aôm.
O ŋoc Apômtau Anôtô, aôm oc ôjô aê aoc.
16 Aê kataŋ aôm gebe êsêac ôliŋ êpi êtu aêŋa atommaŋ.
Embe ockaiŋ êku êpac, naŋ êsêac sêsu aê susu atommaŋ.
17 Kêdabiŋ gebe jambeŋ
ma taêc gêjam ŋoc ŋandaŋ gedeŋ tôŋgeŋ.

18 Ojae, aê jasôm ŋoc biŋ lasê acgom,
gebe ŋoc ŋalêlôm kêtuŋ aê kêtu ŋoc secŋa.
19 Êsêac taŋ sêkêŋ kisa aê ŋaômageŋ naŋ, nêŋ lai kêpoa.
Ma êsêac, taŋ nêŋ ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ ŋaômageŋ kêtu aêŋa naŋ, lau taêsam ŋasec.
20 Aê tec kasap biŋ ŋajam tôŋ.
Ma êsêac sêkêŋ sec gêjô ŋajam ma sêkêŋ kisa aêgeŋ.

21 O Apômtau, ôwi aê siŋ atom.
Ŋoc Anôtô, ômoa jaêc aê atom.
22 O ŋoc ŋacmoasiŋ Apômtau,
mêŋônam aê sa.
Dawidnê pesalem teŋ. Pesalem dambu tauŋŋa kêtu
têlêacŋa.
Copyright information for `JAE