Psalms 41

PESALEM 41

Ŋac gêmac nê mec

Aoc gêôc ŋac, taŋ gêjam ŋac ŋasec sa naŋ,
gebe êndêŋ gêŋwapac ŋabec Apômtau oc ênam eŋ sa.
Apômtau ejop eŋ ma êwaka ênê katu sa gebe aweŋ êôc eŋ aŋga nê gamêŋ.
Ma aôm oc ôpô eŋ ŋabênic su êndêŋ nê ŋacjo, taŋ têtu kêka-kêka eŋ naŋ atom.
Eŋ embe êmac jaoŋageŋ ênêc, Apômtau oc ênam malô eŋ.
Aôm gôjam ênê gêŋwapac samob ôkwi kêtu gaô.

Aê kasôm gebe “O Apômtau, taêm labu aêmaŋ.
Ômoasiŋ ŋoc katuc gebe aê gagôm geo gêdêŋ aôm.”
Ŋoc soŋo-soŋo sêjac jatu aê gebe
“Êndêŋ ondoc eŋ oc êmac êndu ma nê ŋaê ênaŋa.
Teŋ embe êtu ŋacleŋ aê êmêŋ, oc êsôm biŋ dansaŋ. Nê ŋalêlôm ênac biŋ sec-sec sa,
gocgo êsa awê naêsôm lasê.
Êsêac samob, taŋ nêŋ ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ kêtu aêŋa naŋ, sêjac biŋ kesec-kesec kêtu aêŋa.
Êsêac taêŋ gêjam biŋkalom kêpi aêgeŋ gebe
“Eŋ ŋac tobiŋ kaloŋ-kaloŋ sec,
teŋ embe ênêc amboac tonaŋ, oc êndi sa êtiam atom.
Ŋoc ŋac mêŋbaŋ, taŋ ôlic andaŋ eŋ ma geŋ mo aŋga aêŋoc naŋ,
tec kêkac akaiŋ sa gebe êka aê.

10 O Apômtau, taêm labu aê ma ônam aê sa êtiam,
go jakêŋ ŋagêjô êndêŋ êsêac.
11 Ŋoc ŋacjo embe ôli êpi-êpi êtu aêŋa atom,
go aê jajala gebe aôm gôlic aê ŋajam.
12 Aôm gôjam aê sa kêtu ŋoc biŋ masigeŋŋa
ma kôkêŋ aê kakô aôm laŋômnêmŋa gedeŋ tôŋgeŋ.

13 Lambiŋ êndêŋ Apômtau, Israelnêŋ Anôtô
êndêŋ galoc to endeŋ tôŋgeŋ.

Biŋŋanô, biŋŋanôgoc.
Dawidnê pesalem teŋ.


Copyright information for `JAE