Psalms 44

PESALEM 44

Mec Anôtô ejop aêacŋa

O Anôtô, aêac tauŋ aŋô kêsô taŋeŋsuŋ
ma tameŋmai sêjac aômnêm miŋ gêdêŋ aêac
gebe gêdêŋ êsêacnêŋ bec, taŋ sêmoa naŋ, aôm gôgôm nêm gêŋsêga gêdêŋ êsêac,
gôgôm gêdêŋ bêc andaŋgeŋŋa.
Aôm lêmam jagoseŋ lau samuc su ma kôkêŋ nêm lau sêŋgôŋ sêjô êsêac maleŋ.
Aôm goseŋ tenteŋlatu su, ma kôlaiŋ êsêacgeŋ sêjam gamêŋ auc.
Êsêac tauŋ nêŋ siŋ kêsi gamêŋ ŋatau su atom.
Ma êsêac tauŋ nêŋ ŋaclai kêku ŋacjo tulu atom.
Aôm taômgeŋ nêm anôŋa to lêmam ma laŋômanô ŋawê gêgôm
gebe aôm têmtac gêwiŋ êsêac.

Aôm taômgeŋ kôtu ŋoc kiŋ to Anôtô.
Aôm kôkêŋ Jakob kêku nê ŋacjo tulu.
Aôm ôwiŋ aêac, go akôniŋ ma ŋacjo tôŋ.
Aômnêm ŋaê êpuc aêac tôŋ, go aka ma ŋacjo popoc.
Aê kakêŋ gêwiŋ ŋoc talamgeŋ atom.
Ma aêŋoc siŋ gêjam aê sa atom.
Aôm taômgeŋ tec kôpuc aêac tôŋ gêdêŋ ma ŋacjo.
Ma gôgôm êsêac, taŋ nêŋ ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ kêtu aêacŋa naŋ, nêŋ meloco kêsa.
Aêac atoc Anôtô sa gedeŋ tôŋgeŋ.
Ma aweŋ gêôc nêm ŋaê ŋapaŋ.

Mago galoc kôtiŋ aêac su to gôgôm aêac majeŋ kêsa
ma gôwiŋ aêacma siŋwaga atom.
10 Aôm kôpuc aêac tôŋ atom, tec aêac aêc kêtu ma ŋacjoŋa.
Ma êsêac, taŋ nêŋ ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ kêtu aêacŋa naŋ, sê ma waba êliŋ-êliŋ.
11 Aôm gôwi aêac siŋ ŋamelocŋageŋ amboac domba, taŋ sêwê gebe nasêmbuc naŋ.
Aôm kôpa aêac êliŋ-êliŋ asêp lau samuc ŋalêlôm.
12 Aôm kôkêŋ taôm nêm lau dêdêŋ lau sêjam ôli êsêac
ma sêkêŋ ŋaôli sauŋanô amboac êsêac gêŋ ŋaôma teŋ.

13 Aôm kôkêŋ lau, taŋ ma sackapoagêdô gêdêŋ tauŋ naŋ, têtaŋ pêlê aêac.
Lau samob, taŋ sêgi aêac auc sêŋgôŋ naŋ, têtaŋ pêlê to sêômac aêac.
14 Aôm kôkêŋ aêac atu lau samuc nêŋ biŋ makicŋa
ma tenteŋlatu têdaiŋ gêsuŋ kêtu aêacŋa.
15 Aê taêc gêjam ŋoc majoc gedeŋ tôŋgeŋ
ma majoc kêkôm laŋôcanô auc.
16 Gebe gaŋô biŋ pêlêŋa to biŋ alôb-alôb
ma galic ŋacjo seŋ anô-anô gebe sêkac nêŋ kamocgôc.

17 Aêac atap gêŋ tonaŋ ŋai samob sa,
mago aliŋ aôm siŋ ma agôm aômnêm poac paliŋ atom.
18 Aêacma ŋalêlôm kêkac tau su aŋga aômnêm atom.
Ma aêac eŋkaiŋ geo gala aômnêm intêna atom.
19 Mago aôm kôkêŋ kêam sec saleŋŋa sêŋac aêac popoc
ma gêsuŋbôm gêjam aêac auc.

20 Aêac embe aliŋ ma Anôtô siŋ
ma aôc lemeŋ sa êndêŋ anôtô jaba teŋ,
21 eŋ oc êtap biŋ amboac tonaŋ sa atom me.
Gebe eŋ tec kêjala gêŋ samob, taŋ aêac ajala gêc ma ŋalêlôm ŋadim labusêga teŋ naŋ.
22 Masigoc, sêjaiŋ aêac kêtôm bêcgeŋ kêtu aômŋa.
Ma sêgôm aêac atôm bôc, taŋ sebe sêmbuc naŋ.

23 O Apômtau, matam êpoamaŋ. Gôêc bêc kêtu asageŋŋa.
Matam êlac ma ômasuc aêac endeŋ tôŋgeŋ atom.
24 Gôsaŋ laŋômanô auc, o wageŋ.
Ma kôliŋ aêacma gêŋwapac to aŋgôŋ jageoŋa siŋ.

25 Ojae, ma katuŋ kêpô gêduc e geŋ kekop laŋgwageŋ.
Aêacma ôliŋ kêtap labôc jagêc.
26 Ôndi, mêŋônam aêac samaŋ.
Ônam aêac sa êtu nêm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa.
Lau Kora nêŋ wê teŋ.


Copyright information for `JAE