Psalms 53

PESALEM 53

Ŋamalacnêŋ sec

(Pes 14:1-7)

Lau meloc tec nêŋ ŋalêlôm kêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Anôtô teŋ gêmoa atomanô.”
Êsêac sêgôm gêŋ sec to alôb-alôb ma nêŋ teŋ gêgôm gêŋ ŋajam teŋ atom.

Apômtau katuc kêniŋ ŋamalac latuŋi aŋga undambê
gebe êtap ŋac tokauc teŋ, taŋ kêtêc Anôtô naŋ, sa gamoa me masi.
Mago samob sêkac tauŋ su, samob têtu secŋageŋ.
Êsêacnêŋ teŋ gêgôm gêŋ ŋajam teŋ atom, masi samucgeŋ.

Lau secwaga samob nêŋ kauc gêbôc me. Êsêac têdaŋgôŋ ŋoc lau amboac seŋ mo
ma êsêac aweŋ gêjac Apômtau atom.

Mago êsêac têtakê ŋasec kêtôm têtakê teŋ gêmuŋ su atomanô
gebe Anôtô kêsa nêm ŋacjo nêŋ ŋatêkwa saliŋ- saliŋgeŋ.
Eŋ oc êku êsêac tulu samucgeŋ
gebe eŋ kêtiŋ êsêac su.

Ojae, moasiŋ ênam Israel saŋa mêŋêsa aŋga Sion ecmaŋ.
Êndêŋ taŋ Apômtau êmoasiŋ nê lau êtiam naŋ, Jakob oc êtu samuc, ma Israel oc têtac ŋajam êsa.
Dawidnê pesalem teŋ.


Copyright information for `JAE