Psalms 65

PESALEM 65

Daŋge kêtu Anôtônê moasiŋ ŋalêlômŋa

O Anôtô, lau aweŋ êôc aôm aŋga Sionmaŋ.
Ma sêŋgôm biŋ, taŋ sêjac mata gêdêŋ aôm naŋ, ŋanô êsa.
Aôm kôkêŋ taŋam mec,
amboac tonaŋ ŋamalac samob dêndêŋ aôm sêwac
êtu nêŋ geo ŋatoŋŋa. Aêacma geo embe êlêlêc aêac su,
go ôsuc ôkwi.
Aê aoc êôc ŋac, taŋ aôm kôjaliŋ eŋ sa gebe êtu gasuc aôm
wacêmoa nêm malacluŋ naŋ,
gebe aômnêm andu to lôm ŋagêŋ ŋajam,
tec oc êôc aêac tôŋ.

O Anôtô, aêacma kêsiwaga, aôm kôkêŋ taŋam aêac
to gôjam aêac sa ŋa gêŋtalô.
Lau aŋga nom ŋamadiŋ samob to êsêac, taŋ sêŋgôŋ gwêcm aŋga jaêcsêga naŋ,
sêkêŋ mateŋ aômgeŋ.
Aôm ŋactêkwa, taŋ kôjandiŋ ŋaclai kêtu nêm ômbiŋkap naŋ,
tec kôkwê lôc tolôc sa kêkô.
Aôm gôê gwêc kêtu malô to gôgôm ŋadembom ŋatip kêsa
ma gôgôm tenteŋlatu samob nêŋ wambaŋ kêtu malô.
Gôgôm e lau, taŋ sêŋgôŋ nom ŋamadiŋ jaêcsêga naŋ,
têtêc tauŋ kêtu nêm gêŋtalôŋa.
Aôm gôgôm lau gamêŋ oc kêpi to oc kêsêpŋa
sêjam lasê toôndugeŋ.

Aôm kokeleŋ nom ma kôsanem ŋa bu.
Aôm kômoasiŋ nom ŋanôgeŋ.
Aôm Anôtô kôkêŋ nêm bu kêsuŋ e ŋalap-lap laŋgwageŋ.
Aôm kômasaŋ nom amboac tonaŋ, tec kôkêŋ launêŋ gêŋ kômŋa kêpi ŋajamgeŋ.
10 Aôm kôsanem nom ŋawampôm e ŋapep sawa to kôlênsim nom e kêtu palê.
Aôm kôkêŋ kom kêmalôm nom ma gôjam mec gêŋ e kêpi ŋajam.
11 Aôm gôjac dabiŋ jala ŋa nêm moasiŋ totau-totau
ma waŋam ŋalêsi gênôm gamêŋ gêjam auc.
12 Bôcnêŋ gamêŋ sêniŋ gêŋŋa ŋamêdôb ŋajamgeŋ ŋapaŋ.
Ma gamêŋ ŋamatu gêbuc tau sa e têtac kêsa laŋgwageŋ.
13 Bôc sêjam oba auc amboac oba kêsô ŋakwê
ma gaboaŋ kêkwa tau auc ŋa molauŋ.
Êsêac sêjam lasê
to sêjam wê sêwiŋ tauŋ totêntac ŋajamgeŋ.
Dawidnê pesalem teŋ. Wê teŋ.


Copyright information for `JAE