Psalms 70

PESALEM 70

Mec Anôtô ênam saŋa

(Pes 40:13-17)

O Anôtô, mêŋônam aê sa.
O Apômtau, ônsaic taômgeŋ mêŋôpuc aê tôŋ.
Êsêac taŋ dêdib aê sebe senseŋ aê su naŋ,
ôkêŋ êsêac majeŋ to teŋbeleŋ ŋawapac êsa.
Ôkêŋ êsêac, taŋ sêkêŋ mateŋ sebe aê jatu sec naŋ,
sêc tomajeŋgeŋ sêmu sêna.
Êsêac taŋ sêgôm “Kec, kec” kêpi aê naŋ,
ôkêŋ êsêac têtakê tomajeŋgeŋ.

Ôkêŋ êsêac samob, taŋ sesom aôm naŋ,
ôliŋ êpi to têntac ŋajam êsa êtu aôm ŋa.
Ôkêŋ êsêac samob, taŋ taêŋ kêka aômnêm moasiŋ naŋ,
sêsôm lasê endeŋ tôŋgeŋ gebe “Apômtau ŋac towae.”

O Apômtau, aê tec ŋac palê-palê to ŋac ŋalêlôm sawa.
O Anôtô, ôlêti sebeŋ ôndêŋ aê ômôêŋ.
O Apômtau, ônam gamêŋ tôŋ atom
gebe ŋoc ônam-aê-sa to ôpuc-aê-tôŋwaga aômgoc.
Dawidnê pesalem teŋ. Taŋiboa teŋ.


Copyright information for `JAE