Psalms 76

PESALEM 76

Wê aweŋ êôc Anôtôŋa

Anôtônê wae kêsa aŋga Juda.
Ênê ŋaê kesewec aŋga Israel.
Êsêac sê ênê bec aŋga Salem.
Ma nê andu kêkô Sion.
Aŋga tonaŋ tec eŋ gêjac talam ŋasôb-ôsic popoc
ma gêgôm lautuc to siŋ ma laukasap samob amboac tonaŋgeŋ.

Lôc teŋgeŋŋa ŋatau aôm ŋac ŋawasi.
Samob têtêc aômgeŋ.
Sêjaŋgo ŋaclai ŋasiŋsêlêc nêŋ waba su.
Êsêac sêjac tuluc e sêliŋ tauŋ siŋ ma ŋactêkwa samob lemeŋ kêtu goloŋ.
O Jakobnê Anôtô, aôm gôjam wambaŋ
e kômônaŋ kareta to gôgôm hosnêŋ meloco kêsa.

Aôm embe têmtac ŋandaŋ êsa ma asa oc êkô aôm laŋômnêm
gebe aôm ŋaclai sec.
Aôm kôsôm biŋ katô aŋga undambê gobe ômêtôc biŋ,
tec lau nomŋa sêŋô e gêjac êsêacnêŋ lênô auc sêŋgôŋ.
Gêdêŋ tonaŋ Anôtô gêdi gebe êmêtôc biŋ
gebe êôc lau samob, taŋ sêôc gêŋwapac aŋga nom naŋ sa.

10 Ŋamalacnêŋ têntac ŋandaŋ oc êŋgôm aôm waem êtu tapa.
Ma êsêac, taŋ sêwê siŋ sa naŋ, oc sêlic nêm om.

11 Anac mata biŋ ma aŋgôm ŋanô êsa êndêŋ Apômtau, amacnêm Anôtô.
Lau samob, taŋ sêŋgôŋ sêgi eŋ auc naŋ, sênsuŋ nêŋ gêŋ êndêŋ Anôtô, taŋ têtêc eŋ naŋ.
12 Ŋac tau kêkôniŋ kasêga, taŋ tetoc tauŋ sa naŋ,
ma kêtakê kiŋ kapôêŋ-kapôêŋ ŋasec.
Asapnê wê teŋ.


Copyright information for `JAE