Psalms 78

PESALEM 78

Sêlêŋ biŋ Israel kêtu taŋeŋpêcŋa

Ao ŋoc lauac, akêŋ taŋem ŋoc mêtê.
Aê taŋem aocsuŋ ŋabiŋ.
Aê gabe jaŋa aoc êtu jasôm biŋgôliŋŋa.
Aê gabe jaôŋ biŋgôliŋ têm ŋamata tauanôŋa sa.
Biŋ taŋ aêac aŋô to ajala
ma tameŋi sêjac miŋ gêdêŋ aêac naŋ.
Biŋ tau aêac ansa auc êndêŋ aêacnêŋ ŋapalê atom,
tanac miŋ êndêŋ lau wakuc, taŋ têndaŋguc naŋ, gebe
Apômtau gêgôm nê gêŋ towae ma ŋaclai
to gêŋsêgageŋ.

Eŋ gêwa biŋ sa aŋga Jakobnêŋ
to kêwaka biŋ sa aŋga Israelnêŋ
ma kêsakiŋ aêacnêŋ mimi
gebe sêsôm lasê êndêŋ nêŋ wakuc.
Gebe lau wakuc, taŋ têndaŋguc êsêac naŋ, sêŋô ŋawae
ma tauŋ sênac ŋamiŋ elom nêŋ wakuc.
Sêŋgôm amboac tonaŋ, go sêkêŋ mateŋ Anôtô to sêliŋ gêŋ, taŋ eŋ gêgôm naŋ, siŋ atom
ec sêŋgôm ênê biŋsu êtu tôŋ.
Gebe êsêac têtu gôlôac gêsuŋtêkwa ŋatoŋboa
têtôm nêŋ mimi.
Êsêacnêŋ ŋalêlôm geo gala
ma nêŋ katuŋ kêsap Anôtô tôŋ ŋaŋêŋ atom.

Epraimnê gôlôac sêpê talam lemeŋ kata,
mago gêdêŋ siŋ ŋabêc naŋ sêc ŋamelocŋageŋ.
10 Êsêac sêmasaŋ Anôtônê poac atom
ma sebe sêsa nêŋ lêŋ êtôm ênê biŋsu atom.
11 Êsêac sêliŋ ênê gêŋsêga, taŋ gêgôm naŋ siŋ
ma gêŋtalô, taŋ eŋ gêgôm êsêac sêlic naŋ, amboac tonaŋgeŋ.
12 Eŋ gêgôm gêŋsêga êsêac tameŋi sêlic.
Gêgôm aŋga gamêŋ Aiguptu ŋagaboaŋ Soan.
13 Eŋ gêwa gwêc kêkôc ma kêkêŋ êsêac sêwê sêsêp ŋaluŋgeŋ sêja.
Eŋ gêlêc dembom sa kêpi e amboac tuŋbôm.
14 Eŋ gêwê êsêac ŋa tao gêdêŋ ocsalô
ma ŋa ja gêdêŋ gêbêc.
15 Eŋ gêga poc kêkôc aŋga gamêŋ sawa
ma kêkêŋ bu kapôêŋ aŋga nom ŋalêlôm gêmêŋ mêŋêsêac sênôm e gêôc êsêac tôŋ.
16 Eŋ kêkêŋ bu kêpulu aŋga poc ŋalêlôm
ma bu tau gêc ŋasamac laŋgwageŋ kêsa gêja.
17 Mago êsêac sêkêŋ sec gêjô gedeŋ tôŋgeŋ
ma sêli tauŋ sa gêdêŋ Lôlôc Ŋatau aŋga gamêŋ sawa.
18 Êsêac sêsaê Apômtaugeŋ sêjac ŋawae
ma sêkapiŋ eŋ gebe êkêŋ mo êndêŋ êsêac êtôm êsêac tauŋ têntac gêwiŋ.
19 Êsêac têtaŋ pêlê Anôtô gebe
“Talic acgom, Anôtô oc êkêŋ mo êndêŋ aêac aŋga gamêŋ sawa me masi.
20 Eŋ gêjac poc
e bu keseleŋ ŋasamac laŋgwageŋ kêsa gêja,
ma oc êkêŋ mo to gwada
gebe nê lau sêniŋ amboac tonaŋgeŋ me masi.”

21 Apômtau gêŋô biŋ amboac tonaŋ e têtac ŋandaŋ kêsa.
Ênê ja kêsa gebe enseŋ Jakob, ma nê lai kêpoa gebe enseŋ Israel
22 kêtu êsêac sêkêŋ gêwiŋ Anôtô atomŋa ma kêtu êsêac têntac kêpa sugeŋ gebe Anôtô ocgo ênam êsêac sa nec atomŋa.
23 Mago eŋ kêjatu tao lôlôcŋa
ma gêlêc undambê ŋakatam su
24 ma kêkêŋ mana kêsêlô kêtôm kom gêjac gebe sêniŋ.
Amboac tonaŋ eŋ kêkêŋ mo undambêŋa gêdêŋ êsêac.
25 Amboac tonaŋ êsêac seŋ aŋelanêŋ mo kêtu nêŋ gêŋ.
Ma Anôtô kêkêŋ gêdêŋ êsêac kêtôm êsêac têntac gêwiŋ.
26 Eŋ kêkêŋ musalô kêsa umboŋ
ma ŋaclai ŋatau kêkalem mula gêmêŋ.
27 Eŋ kêkêŋ gwada kêsêlô kêtôm kekop
ma moc tomagê kêtôm gaŋac gwêcŋa.
28 Eŋ kêkêŋ kêsêlô kêsêp nêŋ gamêŋ, taŋ sêc naŋ ŋaluŋgeŋ,
kêgi nêŋ bec, taŋ sêŋgôŋ naŋ auc.
29 Seŋ e gêôc êsêac tôŋ ŋanôgeŋ.
Gêŋ taŋ teteŋ naŋ, eŋ kêkêŋ kêlêlêc gêdêŋ êsêac.
30 Nêŋ ŋalêlôm kêkac êsêac gêŋ amboac tonaŋŋa ŋawaô
ma seŋ gêŋ gêc aweŋgeŋ
31 e Anôtô têtac ŋandaŋ kêsa gêdêŋ êsêac
ma geseŋ êsêacnêŋ lau ŋactêkwa ŋagêdô su ma gêjac lau Israel nêŋ lau matac ŋagêdô êndu.

32 Anôtô gêgôm nê gêŋ amboac tonaŋ, mago êsêac sêgôm nêŋ sec sêsiŋ sugeŋ,
ma sêkêŋ gêwiŋ ênê gêŋtalô atom.
33 Kêtu gêŋ tonaŋŋa tec Apômtau kêkêŋ êsêacnêŋ bêc gêjaŋa amboac aweŋjaô
ma kêkêŋ gêŋ ŋaclai sec sep tageŋŋa geseŋ naŋ jala sêmoa mateŋ jaliŋa su.
34 Gêdêŋ taŋ Anôtô geseŋ êsêac naŋ, gocgo aweŋ gêjac eŋ kêtiam
ma sêjam tauŋ ôkwi to sesom eŋ.
35 Ma taêŋ gêjam nêŋ lamu Anôtô
gebe Lôlôc Ŋatau Anôtô kêtu nêŋ kêsiwaga.
36 Mago aweŋsuŋ sêsôm biŋ dansaŋ
ma imbeleŋ sêsau
37 gebe nêŋ ŋalêlôm kêsap eŋ tôŋ ŋajaŋa atom
ma sêmasaŋ ênê poac kêtu anô atom.

38 Mago eŋ taê walô êsêac ma kêsuc êsêacnêŋ sec ôkwi
ma geseŋ êsêac tauŋ su sêjaŋa atom.
Eŋ gêjam têtac ŋandaŋ tôŋ gêdêŋ êsêac
ma kêkêŋ nê ŋaclai kêtu awê kêpi êsêac samucgeŋ atom.
39 Eŋ taê gêjam êsêac gebe gêŋ palê-palê,
têtôm gêŋ ŋajaô-jaô, taŋ êna e êna-ênageŋ naŋ.
40 Sêli aweŋ sa aŋga gamêŋ sawa gêdêŋ eŋ elêmê
ma sêgôm ênê ŋalêlôm ŋawapac kêsa.
41 Êsêac sêsaê Anôtô todim-todim kêtu gêŋ wakuc- wakucŋa elêmê
ma sêgôm lsraelnêŋ Anôtô dabuŋ têtac ŋandaŋ kêsa.
42 Êsêac taêŋ gêjam ênê lêma ŋajaŋa atom,
sêliŋ bêc, taŋ eŋ gêjam êsêac kêsi aŋga nêŋ ŋacjonêŋ naŋ siŋ.
43 Gêdêŋ taŋ gêgôm nê gêŋtalô aŋga Aiguptu
to gêgôm nê gêŋsêga aŋga gamêŋ gaboaŋ Soanŋa naŋ.
44 Eŋ gêjam nêŋ bu ôkwi kêtu dec
e lau Aiguptu nêŋ bu sênômŋa masi.
45 Eŋ kêkêŋ leloŋ taêsam ŋasec gêŋac êsêac
to ôpôac, taŋ sêgôm êsêac têtu meloc naŋ.
46 Eŋ kêkêŋ moac tamoac seŋ êsêacnêŋ gêŋ ŋanô aŋga kôm
ma gêŋ, taŋ lemeŋ sêgôm ŋakoleŋ elêmê naŋ, wagô jaseseŋ su.
47 Eŋ kêkêŋ kompoc gêjac êsêacnêŋ wain ŋamôkê popoc
ma kom ŋamatu kêtuc nêŋ gêŋlêwê êndu.
48 Eŋ kêkêŋ kompoc gêjac nêŋ bulimakao
ma ôsic geŋ nêŋ bôc totoŋ su.
49 Eŋ kêbaliŋ nê têtac ŋandaŋ kêpi êsêac ŋawaô.
Eŋ geŋ oliŋ sec e nê ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ ma kêkêŋ gêŋwapac sec toŋaê-toŋaê samob.
50 Eŋ kêpô nê têtac ŋandaŋ ŋabênic sugeŋ gêdêŋ êsêac.
Eŋ kêjaŋgo êsêac katuŋ su atom, gêsiŋ êsêac sugeŋ sêsêp gêmac sec ŋalêlôm sêja.
51 Eŋ gêjac ŋapalê ŋamêc samob êndu aŋga Aiguptu,
Lau matac samob nêŋ ŋamêc sêjaŋa aŋga Hamnê bec.

52 Go gêwê nê lau sêsa sêmêŋ têtôm ŋacgejob gêwê nê domba
ma gêjam gôliŋ êsêac aŋga gamêŋ sawa kêtôm domba pom kapôêŋ teŋ.
53 Eŋ gêwê êsêac sêmoa ŋaŋêŋgeŋ e têtêc tauŋ atom,
mago kêkêŋ gwêc kêmakop êsêacnêŋ ŋacjo auc.
54 Amboac tonaŋ gêwa êsêac e sêô lasê ênê gamêŋ dabuŋ,
sêô lasê lôc, taŋ eŋ lêma anôŋa kêkôc kêtu nê gêŋ naŋ.
55 Eŋ gesoc lau samuc sêmuŋ-sêmuŋ
ma kêkêŋ Israelnêŋ gôlôacmôkê sêŋgôŋ lau tau nêŋ gamêŋ.

56 Mago êsêac sêsaê Lôlôc Ŋatau Anôtô to sêli tauŋ sa ŋapaŋ
ma sêsap ênê biŋsu tôŋ atom.
57 Sêkac tauŋ su aŋga ênê ma sêgôm ênê biŋ paliŋ têtôm tameŋi.
Êsêacnêŋ lêŋ keso kêtôm talam, taŋ sêkêkam ŋasôb mata kôtêŋ-kôtêŋgeŋ naŋ.
58 Êsêacnêŋ sakiŋ gamêŋ ŋabauŋa gêgôm eŋ têtac ŋandaŋ
ma nêŋ sakiŋ anôtôi jabaŋa kêbôli ênê ŋalêlôm auc.
59 Anôtô gêlic e ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ
ma kêtiŋ Israel su samucgeŋ.
60 Eŋ gêwi nê bec aŋga Silo siŋ.
Mala tau, taŋ eŋ jagêmoa ŋamalac ŋalêlôm naŋ.
61 Eŋ kêkêŋ nê poac ŋakatapa,
taŋ kêtu ênê ŋaclai to ŋawasi ŋabelo naŋ, ŋacjo sêkôc sêja.
62 Eŋ gêwi nê lau siŋ gêdêŋ ŋacjonêŋ siŋ
ma nê ŋalêlôm kêbôli auc kêtu nê gêŋlênsêmŋa.
63 Siŋ geseŋ ênê lau matac su
ma nêŋ lauo takiŋ sêjam wê ŋacŋa kêtiam atom.
64 Siŋ geseŋ ênê dabuŋwaga su
ma sêlôc gêdêŋ êsêacnêŋ awêtuc gebe têtaŋ taŋiboa kêtu êsêacŋa atom.

65 Sêgôm sêmoa e Apômtau mata gêlac kêtôm ŋac teŋ gêc bêc e kêliŋ tau siŋ, go mata gêlac.
Kêtôm ŋac siŋsêlêc teŋ gênôm gêŋ e kêjaŋiŋ eŋ.
66 Eŋ gêjac nê ŋacjo kêsêp dêmôêmuŋageŋ
ma gêgôm êsêac e majeŋ tauŋ êndu-êndu.
67 Eŋ kêtiŋ Josepnê bec su
ma kêjaliŋ gôlôac Epraimŋa sa atom.
68 Eŋ kêjaliŋ gôlôac Judaŋa sa.
Lôc Sion tau, taŋ têtac gêwiŋ naŋ.
69 Eŋ kêsuŋ nê gamêŋ dabuŋ sa kêpi e jakêtôm undambê.
Gêgôm e gêjac malac su kêtôm nom, taŋ êkô ŋêŋgeŋ naŋ.

70 Go kêjaliŋ nê sakiŋwaga Dawid sa,
kêkôc eŋ su aŋga gamêŋ dombaŋa.
71 Kêkôc eŋ aŋga domba têna to ŋalatu nêŋ
gebe ejop ênê lau Jakob to ênê gêŋlênsêm Israel.
72 Dawid gejob êsêac toŋalêlôm ŋaŋêŋ
ma gajam gôliŋ êsêac ŋa lêma kwalam laŋgwa.
Asap gêga.


Copyright information for `JAE