Psalms 82

PESALEM 82

Anôtô eŋ ŋacgôliŋsêga

Anôtô gêmoa nê lau sêkac tauŋ sa ŋaluŋgeŋ.
Eŋ kêmêtôc biŋ gêŋgôŋ gôliŋwaga sêkac tauŋ sa ŋalêlôm.
“Awi amêtôc kesoŋa siŋmaŋ
ma akêŋ êwiŋ lau, taŋ sêkac tauŋ su aŋga Anôtônê naŋ, nêŋ biŋ atom.
Amêtôc lau ŋaôma to mosêbu nêŋ biŋ êtu katô
ma anam lau ŋasec to ŋalêlôm sawa sa.
Apuc ŋac sawa to ŋac, taŋ kêpô lêna gêŋ naŋ tôŋ.
Ajaŋgo eŋ su aŋga lau, taŋ sêkac tauŋ su aŋga Anôtônê naŋ lemeŋ.

“Êsêac lau meloc to nêŋ kauc masi.
Amacnêm mêtê kêtu sec samucgeŋ ma biŋgêdêŋ malamê aŋga nom.
Biŋŋanô, aê tauc kasômgac gebe ‘Amac atu anôtôigeŋ
ma amac samob atu Lôlôc Ŋatau latuigeŋ.’
Mago oc amac êndu atôm ŋamalac
ma aku e anaŋa atôm kasêga sêjaŋa.”
O Anôtô, ômôêŋ ma ônam gôliŋ nom samucgeŋ
ma tenteŋlatu samob têtu aômnêm gêŋ.
Asapnê pesalem teŋ.


Copyright information for `JAE