Psalms 90

BUKU KÊTU ACLÊŊA

PESALEM 90

Anôtô gêmoa teŋgeŋ ma ŋamalac gêmoa têlageŋ

O Apômtau, aôm kôtu aêacma lamu.
Gôlôac to gôlôac sê lamu aôm.
Lôc gêboa tau sa atomgeŋ ma aôm kôkêŋ nom to ŋagêŋlêlôm samob atomgeŋ,
naŋ aôm Anôtô gômoa teŋgeŋ to teŋgeŋ.

Aôm kôkêŋ ŋamalac têtu kekop kêtiam
ma kôsôm gebe “O ŋamalac latui, amu ana.”
Aôm gôlic jala tausen kêtôm bêc nôgeŋŋa, taŋ gêjaŋa naŋ,
ma kêtôm ajam jali dambêgeŋ gêdêŋ gêbêc.
Aôm kôtiŋ aêac su amboac bu lau. Êsêac sêmoa dambêgeŋ amboac taêc bêc ma taêc mê têlageŋ.
Êsêac têtôm oba ŋamêdôb, taŋ kêpuc wakuc gêdêŋ bêbêcgeŋ naŋ.
Bêbêcgeŋ kêpuc ŋajam-ŋajamgeŋ
e kêtula ma kêmêliŋ e kêtu masê.

Aôm têmtac ŋandaŋ kêdaŋgac aêac su
ma aômnêm ŋalêlôm kêmoatiŋ tôŋ kêtakê aêac secanô.
Aôm kotoc aêacma geo kêkô aôm laŋômnêmŋa.
Aôm laŋômanô ŋawê kêpô aêacma sec, taŋ gêc lêlômgeŋ naŋ.

Gebe aôm têmtac ŋandaŋ gêjac aêacma bêc samob gêŋgic.
Aêacma jala kêtôm ataŋ aweŋ kêtu dambê.
10 Aêac amoa mateŋ jali ŋajala jagêdêŋ 70.
Ma embe aŋgôŋ ŋêŋgeŋ, naŋ oc naêndêŋ 80.
Mago jala tau ŋanô gêŋwapac to ŋanômê
ma gê su sebeŋ amboac moc gêlôb.

11 Asa oc taê ênam aôm têmtac ŋandaŋ ŋaŋaclai
ma asa kêtêc têmtac kêbôli auc.
12 Amboac tonaŋ ôndôŋ aêac gebe asa ma bêc sa ŋapep
gebe ma ŋalêlôm êjala mêtê tokauc.

13 O Apômtau, ômu ômôêŋmaŋ, gobe ômoa jaêc aêac e êndêŋ ondocgeŋ.
Taêm walô nêm sakiŋwagamaŋ.
14 Aôm têmtac gêwiŋ teŋgeŋŋa êôc aêac tôŋ êtôm bêcgeŋ,
ec ôliŋ êpi to têntac ŋajam êtôm ma bêc samob.
15 Ôkêŋ bêc aêacma ŋalêlôm ŋajam êsaŋa e naêtôm bêc, taŋ kôkôniŋ aêac tôŋ naŋ,
to êtôm jala, taŋ gêŋwapac kêkôm aêac auc naŋ.
16 Ôwa nêm koleŋ ŋam sa êndêŋ nêm sakiŋwaga
ma ôwa nêm ŋawasi sa êndêŋ êsêacnêŋ ŋapalê amboac tonaŋgeŋ.
17 O Apômtau, aêacma Anôtô, nêm moasiŋ mêŋêpi aêac.
Ônam mec aêacma lemeŋ ŋakoleŋ, biŋŋanô, ônam mec ma lemeŋ ŋakoleŋmaŋ.
Anôtônê ŋac Mose nê mec.


Copyright information for `JAE