Revelation of John 12

Awê ma lêŋuckêm nêŋ biŋ

Ma gêŋtalô kapôêŋ teŋ aŋga undambê mêŋkêsa gebe awê teŋ kêsô oc kêtu nê ŋakwê ma kêkô ajôŋ ŋaô ma kêkuc utitalata 12 kêtu sunsuŋ. Awê tau taê ma ŋapalê kêtuŋ eŋ gebe êkôc, tec gêŋgôŋ jageo ma kêwakic.

Go gêŋtalô teŋ aŋga undambê mêŋkêsa. Lêŋuckêm bomsamuc kapôêŋ teŋ tomôkêapac 7 ma ŋajabo 10 kêkuc sunsuŋ 7. Ma nê Iêŋuc gêbam utitalata umboŋŋa toŋ têlêac tonaŋ ŋateŋ piŋpaŋ, ma kêpalip kêsêp nom gêja. Go lêŋuckêm jakêkô awê, taŋ gebe êkôc ŋapalê naŋ laŋônêm. Eŋ kêkô ma kêsaê gebe awê êkôc ŋapalê su acgom, go eŋ êndaŋgôŋ ŋapalê tau su. Awê tau kêkôc ŋapalê ŋac. Ŋapalê tau tonaŋ oc ênam gôliŋ lau samuc samob ŋa tôcki. Go gêŋ teŋ kêjaŋgo ŋapalê su gêdêŋ Anôtô to nê lêpôŋ gêja. Ma awê tau kêsa gamêŋ sawa gêja. Anôtô tau kêmasaŋ gamêŋ ŋasawa teŋ kêtu eŋŋa gebe sêlôm eŋ aŋga tônê êtôm bêc 1,260.

Go siŋ kêsa aŋga undambê. Mikael to nê aŋela sêjac siŋ gêdêŋ Iêŋuckêm. Ma lêŋuckêm to nê aŋela sêjac siŋ gêdêŋ êsêac, mago sêku êsêac tulu atom, tec lêŋuckêm to nê aŋela nêŋ ŋasawa teŋ gêc undambê kêtiam atom. Êsêac têtiŋ Iêŋuckêm kapôêŋ, moac laŋgwa tau, taŋ sêsam eŋ gebe Ŋackêlênsôŋ-biŋwaga me Sadaŋ naŋ su. Ŋac tau kêsau nom ŋagamêŋ samob. Êsêac têtiŋ eŋ to nê aŋela su sêsêp nom sêja. 10 Go gaŋô awa kapôêŋ aŋga undambê kêsa gebe

“Galoc moasiŋ to ŋajaŋa ma gôliŋ kiŋŋa gêmu gêdêŋ aêacnêŋ Anôtô gêja.
Ma ênê Kilisinê ŋaclai kêsa,
gebe têtiŋ ŋac, taŋ kêkô Anôtô laŋônêm
ma kêgôliŋ biŋ kêpi aêacnêŋ lasitêwai naŋ su.
Eŋ kêgôliŋ biŋ kêpi êsêac kêtôm bêc to geleŋgeŋ.
11 Ma êsêac sêku eŋ tulu ŋa Dombanê dec
to ŋa nêŋ biŋ, taŋ sêwa sa naŋ.
Êsêac têntac gêwiŋ gebe sêmoa mateŋ jali atom, tec sêmac êndu.
12 Amboac tonan undambê to amac, taŋ aŋgôŋ undambê naŋ, têmtac ŋajam êsa.
Ojae, nom to gwêcmêŋ,
Sadaŋ kêsêp gêdêŋ amac gêwac totêtac ŋandaŋ kapôêŋ,
gebe eŋ kêjala su gebe nê têm kêtu dambêgac.”
13 Gêdêŋ tonaŋ Iêŋuckêm kêjala gebe têtiŋ eŋ su kêsêp nom gêja, tec kêjanda awê, taŋ kêkôc ŋapalê ŋac naŋ. 14 Ma sêkêŋ momboaŋ kapôêŋ ŋamagê luagêc gêdêŋ awê tau, gebe êIôp êna nê mala, taŋ gêc gamêŋ sawa naŋ. Êsêac oc sêlôm eŋ aŋga tônê êtôm jala têlêac ma ajôŋ 6, gebe êmoa jaêc moac. 15 Tec moac gêluc bu kapôêŋ kêsa awasuŋ kêdaguc awê tau gêja, gebe êc eŋ su. 16 Mago nom gêjam awê tau sa ma gêŋa awasuŋ e kêdaŋgac bu, taŋ Iêŋuckêm gêluc kêsa awasuŋ naŋ su. 17 Tec lêŋuckêm têtac ŋandaŋ gêdêŋ awê tau ma gêja gebe ênac siŋ êndêŋ ênê wakuc ŋagêdô, taŋ sêmasaŋ Anôtônê biŋsu to sêwa Jesunê mêtê sa naŋ. 18 Ma lêŋuckêm kêkô ambêô.

Copyright information for `JAE