Revelation of John 19

Tonaŋ su, go gaŋô ŋaôndu kapôêŋ aŋga undambê amboac lau taêsam aweŋ, sêsôm gebe

“Haleluja.*
Aêacnêŋ Anôtô kêtu moasiŋ ênam aêac kêsiŋa
ma ŋawasi to ŋajaŋa ŋatau.
Ênê mêtôc samob biŋŋanô to gêdêŋ,
gebe eŋ kêmêtôc mockaiŋo kapôêŋ gêjô nê sakiŋwaganêŋ dec,
taŋ awê tau kêkêc siŋ naŋ.”
Go êsêac sêsôm kêtiam gebe

“Haleluja.
Malacsêga tau ŋajadauŋ êpi êna endeŋ tôŋgeŋ.”
Go laumata 24 to bôc aclê tau sêu tauŋ jasêc ma teteŋ mec gêdêŋ Anôtô, taŋ gêŋgôŋ lêpôŋ kiŋŋa naŋ, gebe
“Biŋŋanô. Haleluja.”

Dombanê moasiŋ awêŋa

Ma awa teŋ kêsa aŋga lêpôŋ kiŋŋa gebe

“Amac samob, taŋ atu Anôtônê sakiŋwaga,
ma amac, taŋ atêc eŋ, samob, lau sauŋ to kapôêŋ,
alambiŋ aêacnêŋ Anôtô.”
Go gaŋô ŋaôndu amboac lau taêsam aweŋ ma amboac bu taêsam ŋakicsêa to amboac wapap gêjac kapôêŋanô gebe

“Haleluja.
Gebe Apômtau aêacnêŋ Anôtô, ŋaniniŋ Ŋatau,
kêkôc gôliŋ kiŋŋa sa.
Têntac ŋajam to tatu samuc
ma daŋgôm ênê ŋawasi êsa,
gebe Domba ênam awê sa ŋanoc mêŋkêsa
ma ênê awê tau kêmasaŋ tau sugac.
Sêkêŋ ŋakwê sêpsêp toŋawasi eŋ kêsô.
Ŋakwê tau Anôtônê launêŋ lêŋ gêdêŋ.”
Go aŋela kêsôm gêdêŋ aê gebe “Oto gebe Aê aoc êôc êsêac, taŋ kalem gêdêŋ êsêac gebe nasêniŋ moasiŋ Domba ênam awê saŋa sêwiŋ naŋ.” Ma kêsôm gêdêŋ aê gebe “Anôtônê biŋŋanô tau tonaŋ.” 10 Aê gau tauc gaêc eŋ akaiŋŋa gebe jateŋ mec êndêŋ eŋ. Mago eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe “Ondecgeŋ, aê katu sakiŋwaga gawiŋ aôm to nêm lasitêwai, taŋ sêwa Jesu sa naŋ. Aôm oteŋ mec êndêŋ Anôtô taugeŋ.” Lau taŋ sêwa Jesu sa naŋ, sêwê kaiŋ Ŋalau seoc biŋ lasêŋa.

Ŋac taŋ gêŋgôŋ hos kwalam-kwalam ŋaô

11 Go galic undambê gêŋa ma hos kwalam-kwalam teŋ kêsa gêmêŋ. Ma ŋac, taŋ gêŋgôŋ ŋaô naŋ, sêsam eŋ gebe Ŋac ŋaŋêŋ to Biŋŋanô. Eŋ kêmêtôc biŋ to gêjac siŋ jagêdêŋ. 12 Eŋ mataanô amboac jawaô ma kêkuc sunsuŋ taêsam. Ma teto ŋaê teŋ gêc eŋ ôli, taŋ ŋac teŋ kêjala atom, eŋ taugeŋ. 13 Eŋ kêsô ŋakwê teŋ sêsac tôŋ kêsêp dec, ma sêsam ŋac tau gebe “Anôtônê Biŋ tau.” 14 Go siŋwaga undambêŋa sêsô ŋakwê sêpsêp toŋawasi sêŋgôŋ hos kwalam-kwalam ŋaô têdaguc eŋ. 15 Ma siŋ ŋamata teŋ kêsa eŋ awasuŋ gebe ênac lau samuc ŋa siŋ tau. Ma eŋ oc ênam gôliŋ êsêac ŋa tôcki ma êka wain ŋanô popoc êsêp Anôtô ŋaniniŋ Ŋatau nê sêpip wain ŋamala. Ŋamala tau Anôtônê têtac ŋandaŋ kapôêŋ tau. 16 Ma teto ŋaê tonec gêc ênê ŋakwê to eŋ akaiŋ gebe “Kiŋnêŋ Kiŋ ma apômtaunêŋ Apômtau.”

17 Go galic aŋela teŋ kêkô oc ŋalêlôm. Eŋ gêmôêc ŋa awa kapôêŋ gêdêŋ moc samob, taŋ sêlôp sêmoa umboŋ ŋalabu gebe “Akac sa amêŋ êtu Anôtônê moasiŋ kapôêŋŋa. 18 Amêŋ gebe aniŋ kiŋ to kapitaisêga ma lau siŋsêlêc nêŋ ŋamêsôm, ma aniŋ hos to lau, taŋ sêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, nêŋ ŋamêsôm to lau, taŋ sêmoa nêŋ lêtêgeŋ ma gêŋôma to lau sauŋ ma kapôêŋ samob nêŋ ŋamêsôm êtômgeŋ.” 19 Go galic bôc tau ma kiŋ nomŋa to nêŋ siŋwaga sêkac sa gebe sênac siŋ êndêŋ ŋac, gêŋ gêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, to nê siŋwaga. 20 Ma êsêac sêsô bôc agêc propete dansaŋ tôŋ. Propete dansaŋ tau gêgôm gêŋtalô gêmoa bôc laŋônêm ma kêsau êsêac, taŋ sêkôc bôcnê ŋatalô to teteŋ mec gêdêŋ ênê ŋakatu naŋ, ŋa gêŋtalô tonaŋ. Sêsô bôc agêc propete dansaŋ tôŋ ma sêbaliŋ êsêagêc tomateŋ jaligeŋ sêsêp jagêjactoŋ, taŋ geŋ talao naŋ sêja. 21 Ma siŋ, taŋ kêsa ŋac gêŋgôŋ hos ŋaôŋa awasuŋ naŋ, gêjac lau ŋagêdô samob êndu, ma moc samob seŋ lau tonaŋ nê ŋamêsôm e gaôc êsêac tôŋ.
Ŋam gebe alambiŋ Apômtau.


Copyright information for `JAE