Revelation of John 22

Go aŋela kêtôc bu teŋ gêdêŋ aê, ŋakêŋkêŋ kêtôm pocawa. Bu tau bu mata jaliŋa kêsa aŋga Anôtô agêc Domba nêŋ lêpôŋ kiŋŋa. Bu tau keseleŋ kêsêp malacluŋ ŋaluŋgeŋ ma ka mata jaliŋa kêkô bu ŋatali makeŋ-makeŋ. Ka tau gêjam ŋanô kêtu dim 12 kêtôm jalageŋ, gêjam kêtôm ajôŋgeŋ. Ma ka tau ŋalauŋ gêgôm lau samuc ôliŋ ŋajam kêsa. Ma gêŋ, taŋ Anôtô kêpuc boa naŋ, oc tatap ŋateŋ sa aŋga malac tonaŋ atom.

Anôtô agêc Domba nêŋ lêpôŋ kiŋŋa oc êkô malac tau, ma ênê sakiŋwaga oc sênam sakiŋ eŋ.
Êsêac oc sêlic eŋ laŋôanô ma ênê ŋaê ênsac êsêac teŋbeleŋ. Eleŋ to êmbêc oc êsa êtiam atom, ma êsêac oc sêpô lêna lamp ŋawê to oc atomanô, gebe Apômtau Anôtô tau oc êpô êsêac ma êsêac sênam gôliŋ lau têtôm kiŋ sêmoa teŋgeŋ ma teŋgeŋ.

Jesu oc êmu êmêŋ

Go aŋela teŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe “Biŋ tonec biŋ ŋaŋêŋ to biŋŋanô. Ma Apômtau Anôtô, taŋ kêkêŋ nê Ŋalau gêdêŋ propete naŋ, kêsakiŋ nê aŋela gebe êtôc biŋ, taŋ oc mêŋêsa sebeŋ naŋ, êndêŋ ênê sakiŋwaga.” Jesu kêsôm gebe “Ôŋô acgom, aê oc jawac sebeŋ. Aê aoc êôc êsêac, taŋ sêmansaŋ biŋ, tec Anôtô gêôc lasê gêc buku tonec nec.”

Aê Joaŋ, aê ŋac, taŋ gaŋô to galic gêŋ tonaŋ ŋai. Gaŋô to galic gêŋ tau su acgom, go gau tauc gaêc aŋela, taŋ kêtôc gêŋ samob gêdêŋ aê naŋ, akaiŋŋa gabe jateŋ mec êndêŋ eŋ. Mago eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe “Ondecgeŋ, aê katu sakiŋwaga gawiŋ aôm to propete, taŋ têtu nêm lasitêwai naŋ, ma êsêac, taŋ sêmasaŋ buku tonec ŋabiŋ naŋ. Oteŋ mec êndêŋ Anôtô taugeŋ.”

10 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ aê gebe “Ôŋgamiŋ biŋ, taŋ Anôtô geoc lasê gêc buku tonec naŋ, to ôsiŋ ôkwi atom, gebe noc gêŋ samob tonec ŋanô êsaŋa kêdabiŋgac. 11 Ŋac taŋ gêgôm sec naŋ, êŋgôm nê sec êmoa. Ŋac taŋ gêgôm gêŋ môpŋa naŋ, êŋgôm nê gêŋ môpŋa êmoa. Ŋac gêdêŋ êŋgôm gêŋ êndêŋgeŋ êmoa. Ma ŋac dabuŋ êsa nê lêŋ ênam dabuŋ tauŋa êmoa.”

12 Jesu kêsôm gebe “Ôŋô acgom, aê oc jawac sebeŋ ma toŋoc ŋagêjôgeŋ jawac, gebe jakêŋ êndêŋ lau samob êndêŋ-êndêŋgeŋ êtôm nêŋ lêŋ. 13 Aê ŋac ŋamata to ŋamu, aê ŋam to ŋamôkê ma gajac m ma oc janac dabiŋ.”

14 Aê aoc êôc êsêac, taŋ sêkwasiŋ nêŋ ŋakwê naŋ, ec êsêac têtôm gebe sêwê kaiŋ ka ŋanô sêŋgôŋ mateŋ jaliŋa ma oc sêsô malac tau ŋasacgêdô sêna. 15 Lau amboac tonec oc sêmoa malac ŋamagê, kêam to laubeŋ ma mockaiŋo to mockaiŋ ma lau, taŋ sêjac ŋamalac êndu to gwam ŋasakiŋwaga ma êsêac, taŋ têntac gêwiŋ biŋdansaŋ to sêgôm ŋanô kêsa naŋ.

16 “Aê, Jesu, kasakiŋ ŋoc aŋela gêdêŋ amac gebe êwa biŋ tonaŋ sa êndêŋ gôlôac dabuŋ. Aê katu Dawidnê ŋawakac ma nê wakuc. Aê katu utitêna geleŋmataŋa ŋawasi tau.”

17 Ŋalau agêc awê, taŋ gebe ênam ŋac naŋ, sêsôm gebe “Ômôêŋ.” Lau samob, taŋ sêŋô biŋ tonaŋ naŋ, sêsôm sêwiŋ gebe “Ômoêŋ.” Lau taŋ bu gêjô êsêac naŋ sêmêŋmaŋ, ma samob, taŋ sebe sêkôc naŋ, sêkôc bu mata jaliŋa taumaŋ, sêkôc ŋaômageŋ.

18 Aê jasôm biŋ tonec êtu tôŋ êndêŋ lau samob, naŋ sêŋô biŋ, taŋ Anôtô geoc lasê gêc buku tonec naŋ gebe Teŋ embe ênac têku biŋ teŋ naêwiŋ, oc Anôtô ênac têku gêŋwapac, taŋ teto ŋawae gêc buku tonec naŋ, êpi eŋ naêwiŋ amboac tonaŋgeŋ. 19 Ma teŋ embe êkôc biŋ, taŋ Anôtô geoc lasê gêc buku tonec naŋ, ŋateŋ su, oc Anôtô êkôc ênê kaŋanô mata jaliŋa to ênê mala aŋga malac dabuŋ, taŋ teto ŋabiŋ gêc buku tonec naŋ, su amboac tonaŋgeŋ.

20 Ŋac taŋ gêwa biŋ samob tonaŋ sa naŋ, kêsôm gebe “Biŋŋanô, aê oc jawac sebeŋ.” Biŋŋanô, Apômtau Jesu ômôêŋ.

21 Apômtau Jesu nê moasiŋ êndêŋ lau samob.

Copyright information for `JAE