Revelation of John 4

Sakiŋ dabuŋ undambêŋa

Tonaŋ su acgom, go galic ŋakatu teŋ. Aê galic undambê ŋakatam teŋ gêŋa ma awa ŋamataŋa, taŋ kêsôm biŋ gêdêŋ aê ma gaŋô amboac dauc kêtaŋ naŋ, kêsôm gebe “Ôpi ômôêŋ, aê gabe jatôc biŋ, taŋ oc mêŋêsa êtu ŋamu naŋ, êndêŋ aôm.” Ma sep tageŋ katuc kaiŋ teŋ kêsa e galic lêpôŋ kiŋŋa teŋ kêkô undambê ma ŋac teŋ gêŋgôŋ lêpôŋ tau. Ma ŋac, taŋ gêŋgôŋ lêpôŋ kiŋŋa naŋ, laŋôanô ŋawasi amboac jabo ma bomsamuc amboac môêc. Ma kasômbuc kêgi lêpôŋ auc ma galic amboac kalacwaô. Go lêpôŋ 24 kêgi lêpôŋ kiŋŋa tau auc, ma laumata 24 sêŋgôŋ lêpôŋ tau ŋaô. Êsêac sêsô ŋakwê kwalam-kwalam to sêkuc sunsuŋ gold. Ma ôsic kêkac to aweŋ kêsa ma wapap gêjac kêsa aŋga lêpôŋ kiŋŋa tau. Ma daweŋ 7 gelom kêkô lêpôŋ tau ŋanêmŋa. Daweŋ tau Anôtônê Ŋalau 7. Ma gwêc teŋ kêpoac lêpôŋ tau ŋanêmŋa. Gwêc tau ŋakêŋkêŋ laŋgwageŋ amboac glas.

Ma aŋga gamêŋ ŋaluŋ tau bôc aclê sêkô sêgi lêpôŋ kiŋŋa auc. Êsêac mateŋanô taêsam gêjam ôliŋ nêmŋa to muŋa auc samucgeŋ.
Bôc ŋamataŋa kêtôm lewe. Go ônaŋ kêtu luagêcŋa naŋ, kêtôm bulimakao kapoac. Ma ônaŋ kêtu têlêacŋa naŋ, laŋôanô kêtôm ŋamalac. Ma ônaŋ kêtu aclêŋa naŋ, kêtôm momboaŋ gêlôb. Ma bôc aclê tonaŋ nêŋ ŋamagê 6 kêtôm êsêacgeŋ. Ma mateŋanô gêjam ôliŋ dêmôêŋa to lêlômŋa auc. Êsêac sêsôm biŋ tonec kêtôm bêc to geleŋ sêlêwaŋ atom gebe

“Apômtau Anôtô, ŋaniniŋ Ŋatau, eŋ ŋac dabuŋ, dabuŋ, dabuŋ.
Eŋ gêmoa gêdêŋ andaŋgeŋ ma gêmoa galoc ma oc êmêŋ.”
Ma gêdêŋ taŋ bôc tau sêkêŋ ŋawasi to wae ma daŋge gêdêŋ ŋac tau, taŋ gêŋgôŋ lêpôŋ kiŋŋa ma oc êmoa mata jali teŋgeŋ ma teŋgeŋ naŋ, 10 êsêac laumata 24 tonaŋ sêu tauŋ gêdêŋ ŋac, taŋ gêŋgôŋ lêpôŋ naŋ, to teteŋ mec gêdêŋ ŋac, taŋ gêŋgôŋ lêpôŋ naŋ, to teteŋ mec gêdêŋ ŋac, taŋ êmoa mata jali teŋgeŋ ma teŋgeŋ, ma tetoc nêŋ sunsuŋ gêc lêpôŋ ŋanêmŋa* ma sêsôm gebe

11 “O Apômtau, aêacma Anôtô, aôm kôtômgoc gebe ôkôc ŋawasi ma waem to ŋaclai,
gebe aôm kôkêŋ gêŋ samob ma aômnêm biŋ kêkêŋ gêŋ samob mêŋkêsa to ŋanô kêsa tec sêmoa.”
Laumata 24 sêkac nêŋ sunsuŋ su gêc nom kêtu
têntac ŋandaŋ gêdêŋ nêŋ ŋatauŋa nec atom. Êsêac tetoc nêŋ Apômtau sa ŋa lêŋ amboac tonaŋ.
Copyright information for `JAE